หลักสูตร Digital Literacy รุ่น 2

แต่ละหลักสูตรมีโมดูลอีเลิร์นนิงและการประมวลผล นอกจากนี้คุณยังสามารถทำการทดสอบเพื่อขอรับใบรับรอง ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ จากทั้งห้าหลักสูตร ถ้าคุณผ่านการทดสอบเพื่อขอรับใบรับรอง คุณจะสามารถพิมพ์ใบรับรอง Digital Literacy ในแบบส่วนตัวได้

Digital Literacy รุ่น 2 ให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะ ICT และแนวคิดทั่วไป โดยประกอบด้วยภาพหน้าจอและแบบจำลองจากระบบ Windows Vista และ Microsoft Office 2007 เพื่อให้ความกระจ่างและจัดหาตัวอย่างเชิงปฏิบัติสำหรับผู้เรียน Digital Literacy รุ่นเดิม ใช้ภาพหน้าจอและแบบจำลองจาก Windows XP Service Pack 2 และ Microsoft Office 2003

* แนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อ 56K หรือการเชื่อมต่อที่เร็วกว่า เพื่อเข้าถึงตัวเลือกออฟไลน์

หัวข้อหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

บทเรียน 1: บทนำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์1.1 อธิบายความสำคัญของคอมพิวเตอร์ที่มีต่อโลกของเราทุกวันนี้1.2 อธิบายส่วนประกอบสำคัญต่างๆ ของคอมพิวเตอร์1.3 อธิบายขั้นตอนในการเริ่มต้นและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์1.4 อธิบายกลุ่มแป้นต่างๆ บนแป้นพิมพ์1.5 ทำงานต่างๆ โดยใช้เมาส์

บทเรียน 2: คำศัพท์ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์2.1 อธิบายถึงส่วนประกอบฮาร์ดแวร์หลักของคอมพิวเตอร์ 2.2 อธิบายเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ2.3 อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมและข้อมูล2.4 อธิบายเกี่ยวกับเครือข่ายและชนิดของเครือข่าย2.5 อธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต, เวิลด์ไวด์เว็บ, และ อินทราเน็ต

บทเรียน 3: ประสิทธิภาพและคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์3.1 เปรียบเทียบคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ3.2 อธิบายถึงบทบาทของหน่วยความจำ3.3 อธิบายรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์3.4 อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพประเภทต่างๆ รวมทั้งการใช้งาน3.5 อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมสื่อสารประเภทต่างๆ รวมทั้งการใช้งาน3.6 อธิบายการใช้โปรแกรมเพื่อการศึกษาและความบันเทิง

บทเรียน 4: ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์4.1 อธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชันทั่วไปของระบบปฏิบัติการ4.2 ระบุองค์ประกอบของส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Windows Vista4.3 อธิบายเกี่ยวกับตัวเลือกที่พร้อมใช้งานในเมนู ‘เริ่ม’ ของ Windows Vista4.4 ใช้งานส่วนติดต่อกับผู้ใช้ของ Windows Vista ภายในโปรแกรม4.5 จัดการแฟ้มและโฟลเดอร์ใน Windows Explorer4.6 ทำงานทั่วไปเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล

บทเรียน 5: โอกาสในการทำงาน

วัตถุประสงค์5.1 อธิบายว่าคอมพิวเตอร์กลายเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไร5.2 ระบุถึงโอกาสในการทำงานสำหรับผู้มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

หัวข้อหลักสูตรอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ

บทเรียน 1: อินเทอร์เน็ต

วัตถุประสงค์1.1 อธิบายเกี่ยวกับประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต1.2 ระบุถึงสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต1.3 ระบุคุณลักษณะของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสองชนิด1.4 อธิบายความสัมพันธ์ของแบนด์วิดท์กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตชนิดต่างๆ

บทเรียน 2: เวิลด์ไวด์เว็บ

วัตถุประสงค์2.1 อธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบของเว็บ2.2 อธิบายว่าที่อยู่เว็บทำงานอย่างไร2.3 ท่องเว็บไซต์โดยใช้เบราว์เซอร์2.4 ค้นหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือบนเว็บ2.5 อธิบายถึงวิธีทำธุรกรรมทางเว็บ

บทเรียน 3: การใช้อีเมล

วัตถุประสงค์3.1 อธิบายการทำงานของอีเมล3.2 เขียนและส่งข้อความอีเมล3.3 จัดการข้อความอีเมล3.4 ระบุถึงมารยาทในการใช้อีเมลที่ถูกต้อง

บทเรียน 4: วิธีอื่นๆ ในการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต

วัตถุประสงค์4.1 อธิบายคุณลักษณะของชุมชนออนไลน์4.2 อธิบายการทำงานของการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที4.3 อธิบายวิธีการสร้างและประกาศเว็บเพจ

หัวข้อหลักสูตรโปรแกรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงาน

บทเรียน 1: บทนำเกี่ยวกับโปรแกรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงาน

วัตถุประสงค์1.1 อธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงานชนิดต่างๆ

บทเรียน 2: คุณลักษณะและคำสั่งที่ใช้ร่วมกัน

วัตถุประสงค์2.1 ระบุองค์ประกอบหลักของส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI) ของโปรแกรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงาน2.2 ใช้ตัวชี้เพื่อนำทางไปยังส่วนต่างๆ ในโปรแกรม2.3 ระบุแท็บ กลุ่ม และคำสั่งต่างๆ บน Ribbon2.4 ใช้ปุ่มบนแถบเครื่องมือเพื่อทำงานต่างๆ2.5 พิมพ์ข้อความและอักขระในโปรแกรมโดยใช้แป้นพิมพ์2.6 อธิบายการใช้แป้นพิมพ์ลัดและการกดแป้นพิมพ์พร้อมกัน

บทเรียน 3: บทนำเกี่ยวกับโปรแกรมประมวลผลคำ

วัตถุประสงค์3.1 ทำงานขั้นพื้นฐานในโปรแกรมประมวลผลคำ3.2 แก้ไขและจัดรูปแบบข้อความ3.3 ทำงานกับตารางและรูปภาพ3.4 พิสูจน์อักษรเอกสาร3.5 นอกจากนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของโปรแกรมจัดทำสิ่งพิมพ์ (DTP)

บทเรียน 4: บทนำเกี่ยวกับโปรแกรมกระดาษคำนวณ

วัตถุประสงค์4.1 ระบุองค์ประกอบของกระดาษคำนวณ4.2 ป้อนข้อมูลในกระดาษคำนวณ4.3 ทำการคำนวณทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นในกระดาษคำนวณ4.4 แทรกแผนภูมิในกระดาษคำนวณ4.5 พิมพ์กระดาษคำนวณ

บทเรียน 5: บทนำเกี่ยวกับโปรแกรมการนำเสนอ

วัตถุประสงค์5.1 ระบุองค์ประกอบของโปรแกรมการนำเสนอ5.2 สร้างงานนำเสนอ5.3 เพิ่มกราฟิกและมัลติมีเดียในงานนำเสนอ5.4 ใช้ตัวเลือกการพิมพ์ที่มีอยู่ในโปรแกรมการนำเสนอ

บทเรียน 6: บทนำเกี่ยวกับโปรแกรมฐานข้อมูล

วัตถุประสงค์6.1 อธิบายแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล6.2 สร้างฐานข้อมูล6.3 ทำงานกับระเบียนในฐานข้อมูล6.4 อธิบายว่าแบบสอบถามฐานข้อมูลคืออะไร และทำงานอย่างไร6.5 ทำงานกับรายงาน

หัวข้อหลักสูตรความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของคอมพิวเตอร์

บทเรียน 1: บทนำเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์1.1 อธิบายเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของคอมพิวเตอร์1.2 ระบุถึงภัยคุกคามทางธรรมชาติสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ1.3 ระบุถึงมาตรการสำหรับปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณให้รอดพ้นจากภัยคุกคามทางธรรมชาติ1.4 ระบุถึงภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยเป็นผลมาจากการกระทำของบุคคล1.5 ระบุถึงมาตรการสำหรับปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณให้รอดพ้นจากภัยคุกคามที่เกิดจากการกระทำของบุคคล

บทเรียน 2: การป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณ

วัตถุประสงค์2.1 ระบุแนวทางในการปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ2.2 ระบุวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับป้องกันการทำธุรกรรมทางออนไลน์และการทำธุรกรรมผ่านเครือข่าย2.3 ระบุมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับอีเมลและการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที

บทเรียน 3: การปกป้องครอบครัวของคุณจากภัยคุกคามด้านความปลอดภัย

วัตถุประสงค์3.1 ระบุมาตรการที่คุณสามารถใช้เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว3.2 อธิบายว่ามิจฉาชีพทางออนไลน์นั้นเป็นอย่างไร3.3 ระบุแนวทางที่จะช่วยปกป้องครอบครัวของคุณจากมิจฉาชีพทางออนไลน์

บทเรียน 4: การทำให้คอมพิวเตอร์ปลอดภัยและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

วัตถุประสงค์4.1 อธิบายการตั้งค่าความปลอดภัยต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ของคุณ4.2 ระบุตัวเลือกที่ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณทันสมัย

บทเรียน 5: จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์5.1 อธิบายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ในส่วนที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์5.2 ระบุการละเมิดลิขสิทธิ์ และมาตรการป้องกันการละเมิดดังกล่าว5.3 ระบุข้อควรพิจารณาทางกฎหมายซึ่งเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล

หัวข้อหลักสูตรชีวิตดิจิทัล

บทเรียน 1: ประสบการณ์ดิจิทัล

วัตถุประสงค์1.1 บอกถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัล1.2 อธิบายว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยเพิ่มคุณลักษณะของอุปกรณ์สื่อได้อย่างไร

บทเรียน 2: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเสียงแบบดิจิทัล

วัตถุประสงค์2.1 ระบุลักษณะเฉพาะของเสียงแบบดิจิทัล2.2 อธิบายแนวคิดของการบันทึก คัดลอก และแปลงเสียงแบบดิจิทัล2.3 บอกคุณสมบัติของเทคโนโลยีเสียงพูด

บทเรียน 3: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบวิดีโอแบบดิจิทัล

วัตถุประสงค์3.1 ระบุลักษณะเฉพาะต่างๆ ของวิดีโอแบบดิจิทัล3.2 อธิบายความหมายของการตัดต่อวิดีโอแบบดิจิทัล และรูปแบบผลลัพธ์ต่างๆ สำหรับวิดีโอแบบดิจิทัล3.3 ระบุคุณสมบัติของเทคโนโลยีวิดีโอทางเว็บชนิดต่างๆ

บทเรียน 4: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายภาพดิจิทัล

วัตถุประสงค์4.1 อธิบายคุณประโยชน์ คุณสมบัติ และการทำงานของกล้องดิจิทัล4.2 อธิบายถึงการแก้ไขและจัดการภาพดิจิทัล4.3 ระบุคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ชนิดต่างๆ ที่สามารถใช้พิมพ์ภาพถ่ายได้

บทเรียน 5: เทคโนโลยีดิจิทัลและโอกาสในการทำงาน

วัตถุประสงค์5.1 อธิบายว่าเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้เราสามารถทำงานจากตำแหน่งที่ตั้งใดๆ ได้อย่างไร5.2 อธิบายถึงโอกาสในการทำงานสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับข้อมูล5.3 อธิบายถึงโอกาสในการทำงานสำหรับผู้มีวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ5.4 อธิบายถึงโอกาสในการทำงานสำหรับผู้พัฒนา