ลงชื่อเข้าใช้

ข้อกำหนดการให้บริการ

มีผลบังคับใช้วันที่ 30 กันยายน 2558

1. การยอมรับ

ข้อกำหนดการให้บริการ Microsoft Mobile เหล่านี้ พร้อมด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดเพิ่มเติมทั้งหมดและข้อมูลที่อาจมีการระบุภายหลังในบริการ (รวมเรียกว่า "ข้อกำหนด") จะครอบคลุมถึงการใช้บริการ เว็บไซต์ เนื้อหา และซอฟต์แวร์ (รวมเรียกว่า "บริการ") การลงทะเบียน หรือการใช้บริการหรือส่วนอื่นๆ ของบริการจะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อกำหนดนี้ประกอบด้วยข้อตกลงระหว่างคุณและ Microsoft Mobile Ltd., Keilaranta 7, 02150 Espoo, Finland รวมถึงบริษัทในเครือและซัพพลายเออร์ (รวมเรียกว่า "Microsoft Mobile") ซึ่งจะกำหนดสิทธิของคุณและ Microsoft Mobile เกี่ยวกับบริการนี้

2. สิทธิ์ในการรับบริการ

ในการใช้บริการ คุณต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบสาม (13) ปี หากคุณมีอายุต่ำกว่าสิบสาม (13) ปีหรืออย่างน้อยสิบสาม (13) ปี แต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในประเทศซึ่งคุณอยู่อาศัย คุณจะต้องให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณรับรองการลงทะเบียนของคุณในนามของคุณ และให้ความเห็นชอบการใช้บริการของคุณ บุคคลใดๆ ที่ดำเนินการลงทะเบียนจนเสร็จสมบูรณ์ จะต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมาย

3. การลงทะเบียนและการสิ้นสุด

หากต้องการใช้บริการ  คุณอาจต้องลงทะเบียนและสร้างบัญชี Microsoft ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่อาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่แยกต่างหาก คุณอาจต้องให้ข้อมูลส่วนตัวบางส่วนและข้อมูลอื่นๆ แก่เรา Microsoft Mobile อาจตรวจสอบที่อยู่อีเมลของคุณก่อนที่บัญชี Microsoft ของคุณจะสามารถใช้งานได้ เมื่อใช้งานอุปกรณ์ของคุณเป็นครั้งแรกและทุกครั้งที่คุณอัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์ Nokia ข้อความ SMS จะถูกส่งไปยัง Microsoft Mobile การสร้างบัญชี Microsoft จะต้องมีการส่งข้อมูล ทั้งนี้อาจมีค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูล

คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วนเมื่อคุณลงทะเบียนเข้าใช้บริการ และจะอัปเดตข้อมูลอยู่เสมอ คุณต้องใช้ความระมัดระวังในการปกป้องชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณจากการนำไปใช้ในทางมิชอบของบุคคลอื่นๆ และแจ้งให้ Microsoft ทราบทันทีหากพบการกระทำอันมิชอบ หากคุณเป็นผู้เยาว์ คุณและบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณ จะต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวสำหรับการใช้บริการใดๆ

คุณอาจยกเลิกการลงทะเบียนได้ หากคุณไม่ประสงค์จะใช้บริการอีกต่อไป หลังจากยกเลิกแล้ว คุณจะเข้าใช้บริการไม่ได้อีก Microsoft Mobile อาจยกเลิกหรือจำกัดการเข้าถึงบริการบางส่วนของคุณ หาก Microsoft Mobile มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าคุณละเมิดข้อกำหนด หรืออาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บริการด้วยชื่อผู้ใช้ของคุณภายในรอบหก (6) เดือนที่ผ่านมา
เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว Microsoft Mobile จะไม่รับผิดชอบต่อการลบหรือการสูญเสียข้อมูลหรือเนื้อหาที่คุณส่งให้แก่บริการ เมื่อข้อมูลหรือเนื้อหาถูกลบออกจากบริการโดยคุณหรือ Microsoft Mobile ร่องรอยหรือสำเนาอาจจะยังคงตกค้างในที่อื่น

4. สิทธิ์การใช้งาน

Microsoft Mobile จะให้สิทธิ์ที่ไม่จำเพาะ ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และเพิกถอนได้ตามดุลยพินิจของ Microsoft Mobile ในการเข้าถึงและใช้บริการอย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนด การใช้บริการไม่ถือเป็นการให้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ในหรือต่อข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ในบริการ

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการ Microsoft Mobile อาจมีเนื้อหาที่พัฒนาโดย Microsoft Mobile หรือผู้ออกใบอนุญาตของบริการ ("เนื้อหา") Microsoft Mobile ให้สิทธิ์ที่ไม่จำเพาะอย่างต่อเนื่องในการใช้เนื้อหาตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดหรือใบสั่งซื้อ เนื้อหาบางประเภทอาจใช้ได้เฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในภูมิประเทศบางแห่งเท่านั้น คุณต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดที่ใช้บังคับของเนื้อหาที่คุณได้รับผ่านบริการ การอนุญาตให้ใช้สิทธิใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งเนื้อหาของผู้ให้บริการอื่นเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างคุณกับผู้ให้บริการเนื้อหาที่เป็นบุคคลอื่นนั้น คุณมีสิทธิ์ในเนื้อหาเฉพาะที่อนุญาตไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้เท่านั้น

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการ Microsoft Mobile อาจมีซอฟต์แวร์บางส่วนที่พัฒนาโดย Microsoft Mobile หรือผู้ออกใบอนุญาตของบริษัท ("ซอฟต์แวร์") การใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แยกต่างหาก ซึ่งคุณต้องยอมรับก่อน จึงจะใช้ซอฟต์แวร์ได้ หากไม่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขแบบแยกต่างหากที่ใช้บังคับกับซอฟต์แวร์ดังกล่าว ข้อกำหนดต่อไปนี้จะมีผลใช้บังคับ Microsoft Mobile ให้สิทธิ์คุณแบบจำกัด ไม่ผูกขาดเฉพาะ ไม่สามารถโอนได้ ในการติดตั้งและการใช้งานซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ คุณไม่สามารถคัดลอกซอฟต์แวร์ไว้ได้ เว้นแต่จะทำสำเนาสำรองถาวรไว้เพียงชุดเดียว คุณจะต้องไม่แจกจ่าย โอนสิทธิการใช้ แก้ไข แปล ทำซ้ำ ขายต่อ รับช่วงการใช้สิทธิ เช่า เช่าซื้อ ดำเนินกระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับ หรือใช้ความพยายามอื่นใดเพื่อค้นหาซอร์สโค้ด หรือทำการดัดแปลงจากซอฟต์แวร์นี้ ข้อกำหนดเกี่ยวกับสัญญาอนุญาตโอเพนซอร์สจะมีผลใช้บังคับสำหรับซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานแบบโอเพนซอร์ส การใช้งานของซอฟต์แวร์ของคุณแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ

ซอฟต์แวร์อาจขึ้นอยู่กับการควบคุมการส่งออกภายใต้ระเบียบว่าด้วยการบริหารการส่งออกแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Export Administration Regulations) และระเบียบว่าด้วยการควบคุมการนำเข้าและการส่งออกอื่นๆ คุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการนำเข้าและส่งออก ที่มีการบังคับใช้อย่างเข้มงวด และรับรู้ว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการขอรับอนุญาต เพื่อส่งออก ส่งออกรับช่วงต่อ ถ่ายโอน หรือนำเข้าซอฟต์แวร์

คุณอาจสามารถส่งข้อมูลหรือเนื้อหา (“เนื้อหา”) ไปยังบริการได้ Microsoft Mobile ไม่ได้อ้างกรรมสิทธิ์ในวัสดุสารสนเทศของคุณ การส่งวัสดุสารสนเทศของคุณไม่ได้เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในสิทธิของวัสดุให้กับ Microsoft Microsoft Mobile ดำเนินการเพียงการส่งวัสดุสารสนเทศและไม่ได้รับผิดชอบในการตรวจสอบควบคุม โดยการส่งวัสดุสารสนเทศให้กับฝ่ายบริการ  คุณยอมให้ Microsoft Mobile ทั่วโลก ไม่ผูกขาดเฉพาะ ใบอนุญาตย่อย มอบหมาย การชำระแบบเต็ม ปลอดค่าลิขสิทธิ์ ใบอนุญาตตลอดชีพและไม่สามารถเพิกถอนได้ ในการใช้งาน คัดลอก เผยแพร่ต่อสาธารณะ แสดง แจกจ่ายในสื่อใดๆ และแก้ไขวัสดุสารสนเทศในการรวมลงในงานอื่นๆ และจะให้ใบอนุญาตย่อยตามความจำเป็นสำหรับ Microsoft Mobile ในการให้บริการ คุณอาจปรับเปลี่ยนสิทธิ์นี้ในความเป็นส่วนตัวและในการตั้งค่าอื่นๆ ของบริการได้

คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการสำรองสำเนาของข้อมูลที่คุณจัดเก็บไว้ในบริการ รวมถึงเนื้อหาที่คุณอัปโหลดแต่เพียงผู้เดียว หากมีการยกเลิกหรือสิ้นสุดบริการลง Microsoft Mobile อาจลบข้อมูลของคุณอย่างถาวร Microsoft Mobile ไม่มีหน้าที่ส่งกลับข้อมูลให้คุณหลังจากที่บริการถูกยกเลิกหรือสิ้นสุดลง

5. การใช้บริการ

คุณตกลงที่จะ

 • ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดฉบับนี้ และมารยาทการใช้งานที่ดี
 • ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น และมิใช่เพื่อการค้า
 • ไม่ส่งเนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เหมาะสม คลาดเคลื่อน ทำให้หลงผิด หมิ่นประมาท ภาพลามก ข่มขู่ ใส่ร้าย หรือเนื้อหาอื่นที่ไม่เหมาะสม
 • ได้รับความยินยอม การอนุญาต หรือการให้สิทธิ์ซึ่งอาจกำหนดให้คุณส่งเนื้อหาตามกฎหมาย
 • เคารพความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น
 • ห้ามแจกจ่ายหรือโพสต์สแปม ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่เกินไป จดหมายลูกโซ่ ธุรกิจแบบพีระมิด และไวรัส
 • ห้ามใช้เทคโนโลยีอื่นๆ หรือเริ่มต้นกิจกรรมอื่นๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อบริการ หรือผลประโยชน์และทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ
 • ไม่ใช้ระบบอัตโนมัติใดๆ หรือวิธีการเข้าถึง ได้รับ คัดลอกหรือตรวจสอบส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ และ

Microsoft Mobile อาจไม่มีหน้าที่ในการ

 • ตรวจสอบหรือปรับปรุงเนื้อหาหรือรายการ
 • ลบเนื้อหาใดๆ ออกจากบริการ และ
 • จำกัดการเข้าถึงบริการบางส่วนได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

6. เนื้อหา

ก่อนที่จะดาวน์โหลดหรือเข้าถึงคอนเทนต์ใดๆ โปรดตรวจสอบว่าคอนเทนต์ที่คุณประสงค์จะเข้าถึงนั้น มีข้อจำกัดเรื่องอายุ หรือระบุว่าเป็นคอนเทนต์ที่ “ไม่เหมาะสม” หรือ “ชัดแจ้ง” Microsoft Mobile จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับการเรียกร้องหรือรับผิดจากการได้รับความเดือดร้อนที่คุณเข้าถึงคอนเทนต์ดังกล่าว

คุณตกลงที่จะ

 • ใช้คอนเทนต์เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น และมิใช่เพื่อการค้า
 • ใช้คอนเทนต์ตามข้อจำกัด ที่ระบุไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดเพิ่มเติม แนวทางและนโยบาย หรือระบุไว้ในหน้าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งใช้กับคอนเทนต์นั้นโดยเฉพาะ
 • ไม่ทำสำเนา ให้ ขาย ขายต่อ ให้ยืม ให้เช่า เสนอให้ ออกอากาศ ส่ง แจกจ่าย โอน สื่อสารต่อสาธารณะ การทำซ้ำ ดัดแปลง แสดง ดำเนินการ ใช้ในเชิงพานิชย์หรือทำคอนเทนต์ให้ใช้ได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับและแจ้งแก่ Microsoft Mobile ทันทีหากทราบถึงการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตใดๆ
 • ไม่ถอด หลีกเลี่ยง ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหัส หรือเปลี่ยนแปลงหรือเข้าไปยุ่งกับกฎระเบียบการใช้ใดๆที่บังคับใช้ หรือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการจัดการสิทธิดิจิทัล หรือทำสำเนาคุณสมบัติการป้องกันที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์ หรือไม่ใช้เทคโนโลยีอื่นใดที่ใช้ควบคุมการเข้าถึงหรือการใช้คอนเทนต์หรือข้อมูลที่ระบุตัวตน
 • ไม่ใช้ระบบอัตโนมัติหรือวิธีการใดๆ ยกเว้นการจัดเตรียมโดยเราสำหรับการเลือกหรือการดาวน์โหลดคอนเทนต์; และ
 • ไม่ให้รหัสผ่านของคุณ หรืออนุญาตในทางอื่นใดให้บุคคลอื่นใดเข้าถึงคอนเทนต์ได้ ข้อจำกัดในเรื่องการทำสำเนาซึ่งใช้กับสื่อที่ใช้บังคับได้นั้น ให้นำมาใช้บังคับกับคอนเทนต์ซึ่งมีการเข้าถึงในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของบริการนี้ด้วย

คอนเทนต์ที่เป็นเจ้าของและ/หรือควบคุมโดย Microsoft Mobile และ/หรือใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ให้บริการคอนเทนต์ซึ่งเป็นบุคคลอื่น จะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในคอนเทนต์ที่ตนจัดหามา การรับประกันใดๆ ตามที่ การรับประกันดังกล่าวไม่ได้สละสิทธิ์ข้อเรียกร้อง และสำหรับการเรียกร้องที่คุณอาจมีเกี่ยวกับคอนเทนต์ หรือการใช้คอนเทนต์นั้น อย่างไรก็ตาม Microsoft Mobile อาจบังคับใช้เงื่อนไขการอนุญาตของบุคคลที่สามต่อคุณกับคอนเทนต์ที่ผู้รับผลประโยชน์เป็นบุคคลที่สามตามข้อกำหนดเหล่านั้น ผู้ให้บริการคอนเทนต์ ซึ่งเป็นบุคคลอื่นเป็นผู้รับประโยชน์ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ และอาจบังคับใช้ข้อกำหนด ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับคอนเทนต์ซึ่งตนมีสิทธิ Microsoft Mobile อาจจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ให้บริการเนื้อหารายอื่นในการให้ให้เนื้อหาแก่คุณ Microsoft Mobile ไม่ได้เป็นบุคคลที่ทำธุรกรรมระหว่างคุณและผู้ให้บริการเนื้อหารายอื่นสำหรับเนื้อหาดังกล่าว

7. ข้อกล่าวหาของการละเมิดลิขสิทธิ์

Microsoft แล Microsoft Mobile เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม หากคุณต้องการที่จะส่งหนังสือแจ้งการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดใช้วิธีการของเราสำหรับการแจ้งการละเมิด การสอบถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าวจะไม่ได้รับการตอบสนอง

Microsoft ใช้กระบวนการที่กำหนดไว้ในหมวดที่ 17 ตามพระราชบัญญัติของสหรัฐอเมริกา, มาตรา 512 ที่จะดำเนินการตอบสนองต่อการแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ ในสถานการณ์ที่เหมาะสม Microsoft อาจปิดใช้งานหรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการ Microsoft ที่อาจเป็นผู้ละเมิดซ้ำ

8. ประกาศ

Microsoft Mobile อาจจะโพสต์ประกาศไว้ในบริการ นอกจากนี้ Microsoft Mobile ยังอาจส่งประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการไปยังที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณได้ให้ไว้กับเรา โดยอาจจะถือว่าคุณได้รับการแจ้งเตือนล่าสุดดังกล่าวภายในเจ็ด (7) วันนับจาก Microsoft Mobile ส่งหรือโพสต์สิ่งเหล่านั้น การใช้บริการต่อไปจะถือว่าคุณยอมรับประกาศทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงวิธีกาส่ง

9. ค่าธรรมเนียม

การใช้บริการของคุณอาจหรือจะมีการเปลี่ยนแปลง

ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บโดย Microsoft Mobile จะประกาศแยกต่างหากโดยไม่เกี่ยวข้องกับบริการ

การใช้บริการอาจมีการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ รายการราคาภายในบริการ ไม่รวมค่าส่งข้อมูล ข้อความตัวอักษร เสียง หรือบริการอื่นๆ ที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

Microsoft Mobile จะไม่รับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมต่อผู้ให้บริการของคุณ

10. การสั่งซื้อและเงื่อนไขการชำระเงิน

"คำสั่งซื้อ" จะหมายถึงการเลือกคอนเทนต์ที่ต้องชำระเงินและ/หรือการสมัครสมาชิกกับคอนเทนต์ที่เสนอโดย Microsoft Mobile และการให้บริการ และการส่งวิธีการชำระเงินเช่นเดียวกับการส่งคำสั่งซื้อโดยการเลือก "ซื้อ", "ตกลง", "ข้าพเจ้า ยอมรับ"หรือการยืนยันอื่นๆ ที่คล้ายกันของการยอมรับในขั้นตอนการสั่งซื้อหรือการให้ข้อบ่งชี้อื่นๆ ของการยอมรับข้อกำหนดที่จะนำเสนอให้คุณในขั้นตอนของการสั่งซื้อ

ในการทำรายการสั่งซื้อภายในบริการ คุณจะต้องมีอายุถึงเกณฑ์ตามกฎหมายหรือบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หากคุณยังไม่มีอายุถึงเกณฑ์ตามกฎหมายหรือบรรลุนิติภาวะ คุณอาจทำการสั่งซื้อได้เมื่อบิดามารดาหรือผู้ปกครองของคุณได้ให้ความยินยอมก่อน

คุณตกลงว่าคำสั่งซื้อทั้งหมดจะมีผลสมบูรณ์และผูกพันตามกฎหมาย คำสั่งซื้อทั้งหมดจะอยู่ภายใต้พิจารณารยอมรับโดย Microsoft Mobile

คุณสามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ใบเรียกเก็บเงินของผู้ให้บริการเครือข่าย หรือการชำระเงินด้วยวิธีอื่นใด ถ้าหากมี

บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิทของคุณ จะต้องมีที่อยู่ในการเรียกเก็บเงินในประเทศ ที่มีการให้บริการคอนเทนต์ Microsoft Mobile จะคิดค่าบริการจากบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัญชีธนาคารของคุณภายในระยะเวลาอันสมควรหลังจากที่คุณได้ทำการสั่งซื้อแล้ว การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตทั้งหมด ต้องทำการตรวจสอบความถูกต้อง และการอนุญาตจากผู้ออกบัตร

หากคุณเลือกจ่ายผ่านใบเรียกเก็บเงินของผู้ให้บริการเครือข่าย จำนวนเงินที่เรียกเก็บจะปรากฏอยู่ในบิลค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ หรือหักจากบัญชีชำระเงินล่วงหน้า (prepaid) ของคุณหากเป็นบัญชีประเภทชำระเงินล่วงหน้า ผู้ให้บริการเครือข่ายบางราย อาจกำหนดเรื่องการใช้บริการของคุณ ไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม รวมถึงการกำหนดวงเงินของจำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่เป็นไปได้ ลงในใบเรียกเก็บเงินของผู้ให้บริการเครือข่าย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกินวงเงินของผู้ให้บริการเครือข่าย หรือเงินคงเหลือในบัญชีอาจถูกปฏิเสธ

คุณตกลงที่จะชำระเงินตามคำสั่งซื้อของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือในการชำระเงินมีความสมบูรณ์ ในเวลาที่มีการสั่งซื้อ ทั้งยังรับรองว่าคุณเป็นผู้ถือเครื่องมือนั้นโดยชอบ และเครื่องมือนั้นถูกใช้ภายในวงเงินเครดิตที่กำหนด

คอนเทนต์ที่ส่งมอบนั้น คุณได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิได้ คุณตกลงที่จะใช้คอนเทต์ดังกล่าวเฉพาะที่ได้รับอนุญาตในข้อกำหนดเหล่านี้ รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติม ซึ่งคุณอาจได้รับการเสนอในขั้นตอนการสั่งซื้อ

บริการอาจมีการเสนอให้สมัครใช้บริการ คุณอนุญาตให้บริการสามารถเรียกเก็บเงินได้เป็นช่วงตลอดระยะเวลาที่ยังสมัครใช้บริการอยู๋ อาจมีการเสนอให้มีระยะเวลาทดลองใช้บริการ หากคำสั่งซื้อของคุณเกี่ยวข้องกับระยะเวลาทดลองใช้ หรือที่รู้จักกันอีกอย่างว่าเป็นการทดลองใช้แล้วซื้อ (try-and-buy) คุณอาจถูกเรียกเก็บเงินเมื่อระยะเวลาทดลองใช้สิ้นสุดลง เว้นแต่คุณยกเลิกตามข้อกำหนดในเรื่องการสั่งซื้อหรือการทดลองใช้ก่อน

ราคาในบริการอาจเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ราคานั้นรวมภาษีที่บังคับใช้ซึ่งมีผลในขณะที่คุณทำธุรกรรม เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ อาจมีกรณีที่คุณต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากธนาคารของคุณ หรือผู้ให้บริการบัตรเครดิตจากผลของอัตราแลกแปลี่ยนเงินตราที่ใช้ และ/หรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่ประเมิน Microsoft Mobile จะไม่รับผิดชอบต่อการชำระค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมของธนาคารหรือบุคคลที่สาม

11. การยกเลิกและการคืนเงิน

คุณตกลงในเรื่องการส่งมอบคอนเทนต์แบบอิเล็คทรอนิค ซึ่งเริ่มขึ้นพร้อมกับการทำคำสั่งซื้อของคุณ คุณไม่อาจยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณได้ หากมีการดำเนินการไปแล้ว ทั้งนี้ลักษณะของคอนเทนต์เป็นสิ่งที่ไม่อาจส่งคืนได้

ในกรณีที่มีการสั่งซื้อแล้ว หลังจากนั้นคุณพบว่า (ก) คอนเทนต์ที่สั่งซื้อนั้นผิดพลาดและแจ้ง Microsoft Mobile ทันทีภายใน 48 ชั่วโมง; (ข) คอนเทนต์ที่ Microsoft Mobile ส่งมอบให้กับคุณไม่ตรงกับรายละเอียดของคอนเทนต์ที่คุณสั่งซื้อผ่านทางบริการนั้น หรือ (ค) ปัญหาทางเทคนิคของความล่าช้าหรือขัดขวางไม่ให้มีส่งมอบคอนเทนต์หรือการสั่งซื้อซ้ำซ้อนของคุณที่เกิดจากปัญหาทางเทคนิค ทางแก้ไขเฉพาะของคุณเกี่ยวกับคอนเทนต์ดังกล่าวจะทำได้ทั้งการเปลี่ยนคอนเทนต์เนื้อหาดังกล่าวหรือการคืนเงินเท่ากับราคาที่ได้จ่ายสำหรับคอนเทนต์ดังกล่าว ตามที่กำหนดแต่เพียงผู้เดียวโดย Microsoft Mobile มิเช่นนั้น จะไม่มีการคืนเงิน หากคุณพบปัญหาใดๆ ดังกล่าวข้างต้น กรุณาติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้า Microsoft Mobile

โปรดทราบว่าฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft Mobile อาจจะไม่สามารถดำเนินการตามคำขอความช่วยเหลือของคุณได้ หากคุณไม่สามารถระบุ ID ธุรกรรมที่คุณได้รับจาก Microsoft Mobile หลังจากสั่งซื้อจากบริการ Microsoft Mobile อาจจะดำเนินการเพียงแค่การคืนเงินสำหรับคอนเทนต์ที่ราคารวมที่อยู่เกินขีดจำกัดทางการเงินตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับในท้องถิ่น

12. ข้อเสนอแนะที่มีต่อ Microsoft Mobile

การส่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและ/หรือข้อเสนอใดๆ ("ข้อเสนอแนะ") ไปยัง Microsoft Mobile ผ่านบริการหรือวิธีการอื่นๆ จะถือว่าคุณยอมรับและตกลงว่า: (1) Microsoft Mobile อาจมีแนวคววามคิดในการพัฒนาความคิดที่คล้ายกับข้อเสนอแนะ; (2) ข้อเสนอแนะของคุณไม่ได้มีข้อมูลที่เป็นความลับหรือเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณหรือของบุคคลที่สามใด ๆ (3) Microsoft Mobile ไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันในการรักษาความลับที่เกี่ยวกับข้อเสนอแนะใดๆ (4) Microsoft Mobile อาจใช้งาน แจกจ่าย ใช้ประโยชน์และการพัฒนาและปรับเปลี่ยนข้อเสนอแนะเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ได้อย่างอิสระ; และ (5) คุณจะไม่ได้รับค่าชดเชยใดๆ ทุกชนิดจาก Microsoft Mobile

13. กิจกรรมเพื่อสังคมและการแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง

คุณอาจใช้ฟีเจอร์ในบริการเพื่อแบ่งปันตำแหน่งที่อยู่ สถานะ คอนเทนต์ เนื้อหา หรือข้อมูลส่วนตัวของคุณ หรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ เว็บไซต์และบริการอื่นๆ การใช้คุณสมบัติเหล่านี้จะถือว่าคุณยอมรับว่า Microsoft Mobile อาจใช้และจัดเตรียมข้อมูลให้กับบริการและบุคคลอื่นๆ ที่คุณเลือกที่จะโต้ตอบหรือแบ่งปันข้อมูลนี้ ผู้ใช้บริการเหล่านี้ และบุคคล เช่น ผู้ที่อยู่ในรายชื่อติดต่อของคุณ อาจมองเห็นตำแหน่งที่อยู่ สถานะ และ/หรือข้อมูลส่วนตัวของคุณ ในการใช้คุณสมบัติเหล่านี้ คุณตกลงว่าจะไม่แบ่งปันข้อมูล คอนเทนต์หรือเนื้อหาหรือลิงค์กับบริการหรือเว็บไซต์ใดๆ ซึ่ง (a) มีคอนเทนต์หรือเนื้อหาอื่นใดที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม หรือ (b) หาประโยชน์จากสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือสนับสนุนผู้ใช้ละเมิดลิขสิทธิ์ ปฏิสัมพันธ์ใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Mobile และเป็นเฉพาะระหว่างคุณและผู้ใช้อื่น ๆ เท่านั้น

14. ความพร้อมใช้งานและข้อกำหนดทางเทคนิค

ความพร้อมใช้งานของเนื้อหาและบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Microsoft Mobile แต่เพียงผู้เดียว Microsoft Mobile ขอปฏิเสธโดยชัดเจนสำหรับการรับรองหรือการรับประกันที่เนื้อหาหรือบริการเฉพาะจะมีให้บริการ การบริการอาจไม่สามารถใช้ได้ในทุกประเทศและอาจจะมีให้เฉพาะในภาษาที่เลือก บริการ การดำเนินการและคุณสมบัติบางอย่างอาจจะขึ้นอยู่กับเครือข่าย การเข้ากันได้ ของอุปกรณ์ที่ใช้และรูปแบบคอนเทนต์ที่สนับสนุนด้วยเช่นกัน

ในการเข้าถึงบริการ คุณอาจต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์บางส่วนที่พัฒนาโดย Microsoft Mobile หรือบุคคลอื่น

Microsoft Mobile อาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ บริการอาจไม่มีในช่วงหยุดซ่อมบำรุงและในช่วงเวลาอื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีซอฟต์แวร์อุปกรณ์และแอปพลิเคชั่นรุ่นล่าสุด อุปกรณ์ของคุณอาจตรวจหาการอัปเดตซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติจาก Microsoft Mobile หากพบว่ามีซอฟต์แวร์ที่ปรับปรุงอยู่ คุณจะได้รับอนุญาตให้ติดตั้งได้ทันที คุณอาจปิดการใช้งานการตรวจสอบโดยอัตโนมัติ สำหรับการปรับปรุงโดยการตั้งค่าในอุปกรณ์ของคุณ นอกจากนี้ คุณอาจติดตั้งซอฟต์แวร์ผ่านช่องทางการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ใช้ได้ ถ้า Microsoft Mobile พิจารณาว่าการอัปเดตซอฟต์แวร์มีความสำคัญหรือจำเป็น คุณอาจไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชันก่อนหน้าได้อีก Microsoft Mobile อาจป้องกันไม่ให้คุณใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการเวอร์ชันก่อนหน้าจนกว่าคุณจะติดตั้งอัปเดต
Microsoft Mobile อาจจะเลิกใช้เนื้อหาหรือซอฟต์แวร์ในบัญชีบริการของคุณด้วยเหตุผลบางประการและลบเนื้อหาหรือซอฟต์แวร์และ/หรือเลิกใช้สำเนาของแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อปกป้องบริการ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่น ผู้ให้บริการไร้สายที่คุณเข้าถึงบริการ หรือบุคคลอื่นที่ได้รับผลกระทบหรือมีแนวโน้มว่าจะได้รับผลกระทบ

อาจเป็นเวอร์ชั่นก่อนออกให้บริการ เช่น เวอร์ชั่นเบต้า (beta release) และอาจไม่ทำงานแบบเดียวกับเวอร์ชั่นสุดท้ายก็เป็นได้ Microsoft Mobile อาจเปลี่ยนแปลงเวอร์ชันของบริการหรือซอฟต์แวร์หรือตัดสินใจที่จะไม่ปล่อยเวอร์ชันสุดท้ายอย่างมีนัยสำคัญ

15. ลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และคอนเทนต์ของบุคคลที่สาม

Microsoft Mobile อาจรวมการเข้าถึงเว็บไซต์และบริการบนอินเทอร์เน็ตหรือไคลเอ็นต์ที่โหลดไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้คุณสามารถโต้ตอบกับเว็บไซต์และบริการที่เป็นเจ้าของหรือดำเนินการโดยบุคคลที่สามและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริการ คุณต้องทบทวนและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์และบริการเหล่านี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์หรือบริการเหล่านี้

Microsoft Mobile จะไม่ควบคุมเนื้อหา เว็บไซต์ หรือบริการของบุคคลที่สาม และจะไม่รับผิดชอบต่อบริการที่ระบุหรือเนื้อหาที่สร้างขึ้นหรือเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้หมายความว่า Microsoft Mobile จะรับรองเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อ้างอิงในเว็บไซต์

นอกจากนี้ คุณและผู้ใช้รายอื่นๆ อาจสร้างคอนเทนต์และลิงค์ไปยังคอนเทนต์ภายในบริการที่ยังไม่เคยมีการส่งมาที่บริการมาก่อนได้ Microsoft Mobile จะไม่รับผิดชอบต่อประเภทของคอนเทนต์หรือการเชื่อมโยงนี้

16. โฆษณา

บริการอาจมีโฆษณาอยู่ด้วย โฆษณาอาจปรากฎอยู่ในคอนเทนต์หรือข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในบริการ ข้อซักถามที่ทำผ่านทางบริการหรือข้อมูลอื่นใด

17. ข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมที่ใช้ได้สำหรับคุณจะครอบคลุมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

18. การจำกัดความรับผิดชอบ

บริการจะมีให้ "ตามสภาพที่เป็น" และ "ตามที่มีให้" Microsoft Mobile ไม่รับประกันว่าบริการจะใช้ได้โดยไม่ติดขัดหรือปราศจากข้อผิดพลาดหรือไวรัส ไม่มีการรับประกันในลักษณะอื่นใด ทั้งที่ระบุโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันในกรรมสิทธิ์ หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์ หรือการรับประกันโดยนัยเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมในการใช้งานเฉพาะอย่าง ซึ่งได้มีขึ้นเพื่อทำให้มีอยู่ มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ หรือเพื่อการมีอยู่ของคอนเทนต์หรือเนื้อหาในบริการ คุณตกลงและรับทราบอย่างชัดแจ้ง ว่าการใช้บริการอยู่ในความเสี่ยงของคุณเองแต่เพียงผู้เดียว และคุณอาจมีความเสี่ยงต่อคอนเทนต์จากแหล่งต่างๆ

ยกเว้นความรับผิดสำหรับการตายหรือได้การรับบาดเจ็บอันเกิดจากการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ในการกระทำผิดโดยเจตนาหรือใช้งานผิดประเภท ไม่ว่ากรณีใดๆ Microsoft Mobile จะไม่ต้องรับผิดชอบทางอ้อม ค่าเสียหาย การรับโทษหรือความเสียหายต่อเนื่องที่เป็นผลจากการใช้งานหรือการไม่สามารถที่จะใช้บริการของคุณ

19. การรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย

คุณยอมรับที่จะปกป้องและคุ้มครอง Microsoft Mobile จากการร้องเรียนทั้งหมดของบุคคลที่สามและหนี้สิน การประเมิน การสูญเสีย ค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายที่เกิดจากหรือเกิดขึ้นจาก (i) การละเมิดข้อกำหนดของคุณ (ii) การละเมิดหรือกระทำผิดต่อทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิอื่นๆ หรือความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามหรือ (iii) การให้บริการโดยบุคคลที่สามในทางที่ผิดโดยการกระทำผิดเกิดจากความผิดพลาดของคุณที่จะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณจากการใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์


20. บทบัญญัติเบ็ดเตล็ด

20.1 ทางเลือกของกฎหมาย

ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้บังคับโดยกฎหมายของประเทศฟินแลนด์ โดยไม่ขึ้นกับการขัดกันของข้อกำหนดตามบทบัญญัติของกฎหมาย

20.2 ความสมบูรณ์

ข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่มีการยกเว้นหรือจำกัดสิทธิพื้นฐานที่คุณมีในประเทศที่คุณอาศัย ที่ไม่สามารถถูกยกเว้นได้ตามกฎหมาย หากพบว่าบทบัญญัติของข้อกำหนดฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ ความสมบูรณ์ของบทบัญญัติส่วนที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบ และให้แทนที่บทบัญญัติที่ไม่สมบูรณ์ด้วยบทบัญญัติที่สมบูรณ์และใกล้เคียงที่สุดกับผลและวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดฉบับนี้ ในกรณีที่บทบัญญัติของข้อกำหนดนี้ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อไม่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ บทบัญญัตินั้นจะไม่กระทบต่อความสมบูรณ์หรือต่อการบังคับใช้ได้ของบทบัญญัติอื่นหรือข้อกำหนดอื่นทั้งหมด หากมีความขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อกำหนดด้านบริการของ Microsoft Mobile และนโยบายความเป็นส่วนตัว ให้ถือบังคับตามข้อกำหนดด้านบริการของ Microsoft Mobile บทบัญญัติของข้อกำหนดฉบับนี้ซึ่งมีความมุ่งหมายให้การลงทะเบียนของคุณจะยังคงมีผลสมบูรณ์ต่อไปภายหลังจากที่ข้อกำหนดฉบับนี้สิ้นสุดลง

20.3 การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด

Microsoft Mobile อาจแก้ไขข้อกำหนดได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากข้อกำหนดมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญเป็นไปในทางที่ไม่พึงประสงค์ Microsoft Mobile จะให้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเฉพาะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
คุณต้องรับผิดชอบในการทบทวนข้อกำหนดฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอ การที่คุณใช้บริการต่อไป ย่อมเป็นการที่คุณให้การยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดๆ

21. ทรัพย์สินทางปัญญา

บริการ เนื้อหา และซอฟต์แวร์จะได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ Microsoft Mobile เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการให้บริการ เนื้อหา และซอฟต์แวร์ตามขอบเขตสูงสุดของกฎหมาย ภายใต้ข้อกำหนดนี้ Microsoft Mobile จะคงไว้ซึ่งสิทธิ์ ชื่อ และผลประโยชน์ในการให้บริการ เนื้อหา ซอฟต์แวร์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดของ Microsoft Mobile รวมถึงซอฟต์แวร์และคุณสมบัติอื่นๆ ที่คุณได้รับหรือใช้ผ่านบริการ

22. การโอนสิทธิ์

Microsoft Mobile จะโอนสิทธิและพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้ไปยังผู้ปกครองขององค์กรใดๆ บริษัทย่อยหรือบริษัทใด ๆ ภายใต้การควบคุมร่วมกันกับ Microsoft Mobile นอกจากนี้ Microsoft Mobile จะโอนสิทธิและพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้ไปยังบุคคลที่สามในการเชื่อมต่อกับการควบรวมกิจการการซื้อ การขายของสินทรัพย์โดยการดำเนินการทางกฎหมายหรืออื่นๆ

เราอยากฟังความคิดเห็นของคุณ

เมื่อเสร็จแล้ว โปรดแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา

กรุณาตอบแบบสอบถามสั้นๆ เพื่อบอกเราว่าคุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับประสบการณ์ออนไลน์ของคุณ เมื่อท่องเว็บเสร็จแล้ว แบบสำรวจจะปรากฏขึ้น

เมื่อเสร็จแล้ว กรุณาร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา

ขอบคุณ!

แบบสำรวจจะเปิดขึ้นมาเมื่อคุณออกจากไซต์