ข้อกำหนดการให้บริการ

มีผลบังคับใช้: 25.04.2014

1. การยอมรับ

ข้อกำหนดบริการของ Microsoft Mobile  ฉบับนี้ รวมทั้งนโยบายว่าด้วยสิทธิในความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)และข้อกำหนดเพิ่มเติมและข้อมูลอื่นทั้งหมดที่อาจระบุไว้ภายในบริการ (รวมเรียกว่า “ข้อกำหนด”)เกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน เว็บไซต์ เนื้อหาและซอฟท์แวร์ (รวมเรียกว่า “บริการ”) การที่ได้ลงทะเบียนสำหรับหรือจากการใช้บริการหรือส่วนใดๆของบริการ ย่อมแสดงว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้
ข้อกำหนดเป็นความตกลงระหว่างท่านกับ Microsoft Mobile Oy, Keilaranta 7, 02150, Espoo, Finland รวมถึงบริษัทในเครือและผู้จัดหาวัสดุของ Microsoft Mobile  คอร์เปอเรชั่น (รวมเรียกว่า “Microsoft Mobile”) ซึ่งกำหนดสิทธิและความรับผิดชอบของท่านและของ Microsoft Mobile เกี่ยวกับการให้บริการ

2. การมีสิทธิใช้บริการ

ในการใช้บริการ ท่านต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี (หากท่านมีอายุต่ำกว่า 13 ปี หรือไม่ต่ำกว่า 13 ปี แต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในสถานที่ซึ่งท่านอยู่อาศัย) ท่านจะต้องให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านรับรองการลงทะเบียนของท่านในนามของท่านและให้ความเห็นชอบการใช้บริการของท่าน บุคคลใดๆที่ดำเนินการลงทะเบียนจนเสร็จสมบูรณ์จะต้องมีเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมาย

 

3. การลงทะเบียนและการยกเลิกการลงทะเบียน

ในการใช้บริการท่านอาจต้องลงทะเบียนและสร้างบัญชี Microsoft Mobile พร้อมชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ท่านอาจต้องให้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลอื่นๆบางประการแก่ Microsoft Mobile   ซึ่งMicrosoft Mobile อาจตรวจสอบที่อยู่อีเมลของท่านก่อนที่บัญชีจะใช้งานได้ เมื่อมีการใช้โทรศัพท์ของท่านครั้งแรก และในแต่ละครั้งที่ท่านอัพเดตซอฟท์แวร์ Microsoft Mobile เวอร์ชั่นล่าสุด จะมีการส่งข้อความอักษร (text message) ไปยัง Microsoft Mobile  ซึ่งการสร้างบัญชีMicrosoft Mobile จะต้องมีการส่งข้อมูล ทั้งนี้ อาจมีการเรียกเก็บค่าส่งข้อมูล

ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการและจะคอยปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ ท่านจะต้องใช้ความระมัดระวังในการรักษาชื่อผู้ใช้ (username)และรหัสผ่าน (password) ของท่านมิให้บุคคลอื่นนำไปใช้ในทางที่ผิดและต้องแจ้ง Microsoft Mobile ทันทีเกี่ยวกับการนำไปใช้ในทางที่ผิดดังกล่าว ท่านและบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายในกรณีที่ท่านเป็นผู้เยาว์ จะรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวสำหรับการใช้บริการใดๆ

ท่านอาจยกเลิกการลงทะเบียนได้หากท่านไม่ประสงค์จะใช้บริการ ภายหลังมีการยกเลิกแล้ว ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงบริการได้อีก  Microsoft Mobile อาจยกเลิกการลงทะเบียนของท่านหรือจำกัดการเข้าถึงบริการบางส่วนหาก Microsoft Mobile เชื่ออย่างสมเหตุผลว่าท่านได้ละเมิดข้อกำหนด หรือโดยมีการบอกกล่าวล่วงหน้าเมื่อท่านยังมิได้เข้าใช้บริการด้วยกรอกชื่อผู้ใช้ (username) เพื่อภายในระยะเวลา 6 เดือน

เว้นแต่จะระบุไว้ในนโยบายว่าด้วยสิทธิในความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)  Microsoft Mobile จะไม่รับผิดชอบสำหรับการลบหรือการสูญเสียข้อมูลหรือเนื้อหาที่ท่านได้ให้ไว้เพื่อเข้าใช้บริการ เมื่อท่านหรือMicrosoft Mobile ลบข้อมูลหรือเนื้อหาออกจากบริการ อาจยังมีร่องรอย (traces) หรือสำเนาอยู่ในที่อื่น

4.การอนุญาตให้ใช้สิทธิ

 Microsoft Mobile อนุญาตผู้ใช้บริการให้ใช้สิทธิซึ่งไม่จำกัดเพียงผู้เดียว ไม่อาจโอนได้ ไม่อาจเพิกถอนได้ไม่ว่าในเวลาใดตามดุลยพินิจของ Microsoft Mobile ฝ่ายเดียวในอันที่จะเข้าถึงและใช้บริการตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด การใช้บริการไม่เป็นการให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆในหรือต่อข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆในบริการ

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการ  Microsoft Mobile อาจมอบเนื้อหาแก่ท่านซึ่งพัฒนาโดย Microsoft Mobile หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของ Microsoft Mobile (content) Microsoft Mobile อนุญาตให้ท่านใช้สิทธิที่ไม่จำกัดเพียงผู้เดียวและไม่ได้เป็นการถาวร ในอันที่จะใช้เนื้อหาดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่เป็นความมุ่งหมายของเนื้อหา เว้นแต่กำหนดกันไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดที่บังคับใช้ได้หรือในใบสั่งซื้อ
เนื้อหาบางประเภทนั้นมีให้เฉพาะ ผู้ที่อาศัยในบางพื้นที่เท่านั้น ท่านผูกพันตนกับข้อห้ามใดๆที่บังคับใช้ได้กับเนื้อหาบางอย่างที่ท่านได้รับผ่านบริการ การอนุญาตให้ใช้สิทธิใดๆที่ได้มาเกี่ยวกับเนื้อหาของบุคคลภายนอกเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างท่านกับผู้จัดหาเนื้อหาที่เป็นบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิในเนื้อหาเฉพาะที่ให้ไว้โดยชัดแจ้งตามข้อกำหนดฉบับนี้

ในฐานะส่วนหนึ่งของบริการ  Microsoft Mobile อาจมอบซอฟท์แวร์บางอย่างแก่ท่านซึ่งพัฒนาโดยMicrosoft Mobile หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของซอฟท์แวร์ การที่ท่านใช้ซอท์แวร์ดังกล่าวอาจอยู่ภายในบังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างหาก ซึ่งท่านต้องยอมรับก่อนใช้ซอฟท์แวร์นั้น หากไม่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างหากที่ใช้บังคับได้กับซอฟท์แวร์นั้น ให้ใช้ข้อกำหนดดังต่อไปนี้ กล่าวคือ  Microsoft Mobile อนุญาตให้ท่านใช้สิทธิโดยมีขอบเขต ไม่จำกัดเพียงผู้เดียว โดยไม่อาจโอนได้เพื่อที่จะติดตั้งและใช้ซอฟท์แวร์ดังกล่าวในคอมพิวเตอร์ของท่านและ/หรืออุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ท่านไม่อาจคัดลอกซอฟท์แวร์ เว้นแต่จะทำสำเนาสำรองในลักษณะเอกสารสำคัญฉบับเดียว ท่านไม่อาจโอนสิทธิในอันที่จะใช้ ดัดแปลง แปล ทำซ้ำ ขายต่อ อนุญาตให้ใช้สิทธิต่อ ให้เช่า ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) หรือความพยายามในลักษณะอื่นใดในอันที่จะค้นหารหัสต้นทาง (source code) ของซอฟท์แวร์ เว้นแต่ในขอบเขตที่ข้อจำกัดนี้ กฎหมายอนุญาตไว้โดยชัดแจ้ง หรือในอันที่จะทำงานดัดแปลง (derivative works) ของซอฟท์แวร์ สำหรับซอฟท์แวร์มีลิขสิทธิ์แบบแหล่งเปิด (open source) ที่บังคับใช้กับข้อกำหนดสิทธิ์ในแหล่งเปิด การใช้ซอฟท์แวร์แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้

ซอฟท์แวร์อาจอยู่ภายในบังคับของการควบคุมการส่งออกภายใต้กฎระเบียบการบริหารการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและกฎระเบียบควบคุมการนำเข้าหรือการส่งออกอื่นๆ ท่านตกลงปฏิบัติตามบรรดากฎระเบียบการนำเข้าและการส่งออกทั้งปวงที่ใช้บังคับได้ และรับทราบว่าท่านมีความรับผิดชอบในการทำให้ได้รับใบอนุญาตในการส่งออก การส่งกลับออกไป (re-export)  การโอนหรือการนำเข้าซอฟท์แวร์

ท่านอาจจะสามารถเสนอข้อมูลหรือเนื้อหา ไปยังบริการ  Microsoft Mobile โดยไม่อ้างกรรมสิทธิ์ในเนื้อหาของท่าน การเสนอข้อมูลของท่านมิได้โอนกรรมสิทธิ์ของสิทธิในเนื้อหาให้แก่Microsoft Mobile แต่อย่างใด  Microsoft Mobile เพียงแต่จะส่งผ่านเนื้อหาและไม่มีความรับผิดชอบสำหรับการควบคุมในลักษณะการแก้ไขเนื้อหา โดยการเสนอเนื้อหาไปยังบริการ ท่านอนุญาตMicrosoft Mobile ใช้สิทธิได้ทั่วโลก อนุญาตให้ใช้สิทธิซึ่งไม่จำกัดเพียงผู้เดียว อนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง อนุญาตให้ใช้สิทธิที่โอนได้ ที่มีการชำระเงินเต็มจำนวน ปราศจากค่าใช้สิทธิและการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เป็นการถาวรและไม่อาจยกเลิกเพิกถอนได้ในอันที่จะใช้ ทำสำเนา แสดงในที่สาธารณะ นำออกแสดง จำหน่ายในสื่อใดๆและแก้ไขดัดแปลงเนื้อหาเพื่อให้รวมเข้าไว้งานอื่นๆและจะอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงที่คล้ายคลึงกันเท่าที่จำเป็นสำหรับ Microsoft Mobile ในอันที่จะให้บริการได้และท่านอาจจะสามารถปรับเปลี่ยนในเรื่องสิทธิในความเป็นส่วนตัวและการจัดตั้งบริการอื่นๆ

ท่านจะต้องรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวสำหรับการจัดทำสำเนาสำรองของข้อมูลที่ท่านจัดเก็บไว้ในบริการรวมถึงเนื้อหาที่ท่านอัพโหลด หากบริการไม่มีการต่ออายุการใช้หรือมีการยกเลิก  Microsoft Mobileอาจลบข้อมูลของท่านอย่างถาวรได้ ทั้งนี้  Microsoft Mobile ไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องคืนข้อมูลให้ท่านภายหลังบริการไม่มีการต่ออายุการใช้หรือมีการยกเลิก

5. การใช้บริการ

ท่านตกลงที่จะ

·         ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับได้ ข้อกำหนดฉบับนี้ และมารยาทการใช้งานที่ดี

·         ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น และมิใช่เพื่อการค้า

·         ไม่เสนอเนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ไม่พึงปราถนา คลาดเคลื่อน ทำให้หลงผิด หมิ่นประมาท ทำให้ตื่นตระหนก ใส่ร้าย หรือเนื้อหาอื่นที่ไม่เหมาะสม

·         รับความยินยอม การอนุญาตหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิซึ่งอาจจำเป็นตามกฎหมายสำหรับท่านในอันที่จะเสนอเนื้อหาใดๆ

·         เคารพความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น

·         ไม่แจกจ่ายหรือโพสท์ขยะไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์(spam) ไฟล์ที่ขนาดใหญ่เกินสมควร จดหมายลูกโซ่ ธุรกิจแบบปิระมิด ไวรัส

·         ไม่ใช้เทคโนโลยีอื่น หรือจะไม่ริเริ่มกิจกรรมอื่น ซึ่งอาจทำอันตรายแก่บริการหรือผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ

·         ไม่ใช้ระบบหรือวิธีการอัตโนมัติใดๆในการเข้าถึง การทำให้ได้มา การทำสำเนาหรือการตรวจตราส่วนใดๆของบริการและ

·         ตกลงรับผิดชอบสำหรับผลที่ตามมาที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่ท่านโพสท์

Microsoft Mobile อาจจะแต่ไม่มีหน้าที่ในอันที่จะ

·         ตรวจตราหรือทำให้คอนเท้นต์หรือเนื้อหาเบาลง

·         ลบเนื้อหาใดๆออกจากบริการและ

·         จำกัดการเข้าถึงส่วนใดๆของบริการไม่ว่าในเวลาใดตามที่ตนมีดุลยพินิจฝ่ายเดียว

6.เนื้อหา

ก่อนที่ท่านดาวน์โหลดหรือเข้าถึงข้อมูลใดๆ โปรดตรวจสอบว่าข้อมูลที่ท่านประสงค์จะเข้าถึงนั้นมีข้อจำกัดเรื่องอายุหรือไม่หรืออาจมีการระบุว่า ไม่พึงประสงค์ (Offensive) หรือ ชัดแจ้ง (explicit) โดย Microsoft Mobile จะไม่รับผิดชอบสำหรับการเรียกร้องสิทธิหรือความผิดซึ่งท่านก่อขึ้นหรือที่ท่านได้รับในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

ท่านตกลง

·         ที่จะใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวของท่านและมิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

·         ที่จะใช้ข้อมูลตามข้อจำกัดที่ระบุไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับได้ ข้อกำหนดเพิ่มเติม แนวทางและนโยบายหรือหน้าของผลิตภัณฑ์(product pages) ซึ่งใช้กับข้อมูลชิ้นนั้นโดยเฉพาะ

·         ที่จะไม่ทำสำเนา ให้ ขาย ขายต่อ ให้ยืม ให้เช่า เสนอ นำออกอากาศ ส่ง จัดจำหน่าย โอน ติดต่อกับสาธารณชน ทำซ้ำ ดัดแปลง แสดง ดำเนินการ ใช้ในเชิงการค้าหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวมีพร้อมใช้ เว้นแต่อนุญาตไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดที่บังคับใช้

·         ท่านตกลงจะแจ้ง Microsoft Mobile ให้ทราบถึงการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยทันที

·         ที่จะไม่ถอดออก หลีกเลี่ยง ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) ถอดรหัสหรือเปลี่ยนแปลงหรือเข้าไปยุ่งกับกฎระเบียบการใช้ใดๆที่บังคับใช้หรือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการจัดการสิทธิดิจิตัลหรือทำสำเนาฟีเจอร์ประเภทป้องกัน (protection features)

·         ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหรือเทคโนโลยีอื่นใดที่ใช้ควบคุมการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลหรือข้อมูลที่ระบุตัว(identifying information) ของสิ่งดังกล่าว

·         ไม่ใช้ระบบหรือวิธีการอัตโนมัติใดๆ เว้นแต่สิ่งที่เราจัดหามาให้เพื่อการคัดเลือกหรือการดาวน์โหลดข้อมูลและ

·         จะไม่แจกรหัสผ่าน (password) ของท่านหรือจะไม่อนุญาตในทางอื่นใดให้บุคคลอื่นเข้าถึงเนื้อหา ข้อจำกัดในเรื่องการทำสำเนาซึ่งใช้กับสื่อที่ใช้บังคับได้นั้น ให้นำมาใช้บังคับกับข้อมูลซึ่งมีการเข้าถึงในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของบริการนี้

ข้อมูลเป็นกรรมสิทธิ์และ/หรือควบคุมโดย Microsoft Mobile และ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องของ Microsoft Mobile และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ผู้จัดหาข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจะรับผิดชอบเพียงผู้เดียวสำหรับข้อมูลใดๆที่ตนจัดหามา การรับประกันใดๆซึ่งตนมิได้มีการระบุข้อยกเว้นการรับผิด (disclaimed) และสิทธิเรียกร้องใดๆที่ท่านอาจมีเกี่ยวกับข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลของท่าน อย่างไรก็ดี  Microsoft Mobile อาจบังคับใช้ข้อกำหนดการอนุญาตให้ใช้สิทธิข้อมูลของบุคคลภายนอกกับท่านในฐานะผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกของข้อกำหนดดังกล่าว ผู้จัดหาข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้และอาจบังคับใช้ข้อกำหนดซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรง กับข้อมูลซึ่งตนมีสิทธิ  Microsoft Mobile อาจกระทำการในฐานะตัวแทนสำหรับผู้จัดหาข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลภายนอกในการจัดหาข้อมูลให้ท่าน  Microsoft Mobile มิได้เป็นคู่สัญญาของธุรกรรมระหว่างท่านกับผู้จัดหาข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสำหรับข้อมูลดังกล่าว

7.การกล่าวหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์

ท่านอาจแจ้ง Microsoft Mobile ในเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับบริการโดยให้คำบอกกล่าว (ก) โดยทางอีเมลที่มีหัวเรื่องว่า “Copyright Notification” ไปยัง copyright.notices@microsoft.com (ข) โดยทางเอกสารชื่อ “Copyright Notification” ส่งไปรษณีย์ไปยังNokia Inc., Copyright Agent, 200 S. Mathilda Ave., Sunnyvale, CA 94086 USA หรือ (ค)ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ (หากมี) ทั้งนี้ คำบอกกล่าวของท่านจะต้อง
(1) ระบุงานที่มีลิขสิทธิ์ดั้งเดิมซึ่งท่านอ้างว่าถูกละเมิด
(2) ระบุข้อมูลในบริการซึ่งท่านอ้างว่ากำลังละเมิดงานที่มีลิขสิทธิ์
โปรดให้รายละเอียดแก่ Microsoft Mobile ที่มากพอสำหรับการหาสถานที่ตั้งของข้อมูลในบริการซึ่งถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์
(3) ให้รายละเอียดในการติดต่อท่านรวมถึงชื่อเต็ม ที่อยู่ในการส่งไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมล (หากมี)
(4) ให้ถ้อยคำที่ว่าท่านเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้ข้อมูลในเรื่องที่ร้องเรียนนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ ตัวแทนเจ้าของสิทธิหรือตามกฎหมาย
(5) ให้ถ้อยคำต่อไปนี้ ข้าพเจ้าสาบานว่าภายใต้โทษในเรื่องการให้การเท็จว่าข้อมูลในหนังสือแจ้งและหน้งสือร้องเรียนฉบับนี้ถูกต้องแม่นยำและสาบานว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นสิทธิที่จำกัดเพียงผู้เดียวซึ่งถูกละเมิด และ
(6) ลงลายมือชื่อซึ่งมีผลบังคับใช้ได้

8.คำบอกกล่าว

 Microsoft Mobile อาจโพสต์คำบอกกล่าวไว้ในบริการ  หรือ อาจส่งคำบอกกล่าวถึงท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการไปยังที่อยู่อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งท่านให้ไว้แก่เรา ทั้งนี้ จะถือว่าท่านได้รับคำบอกกล่าวเช่นว่านั้นแล้วโดยเร็วที่สุดภายใน 7วัน นับจากที่ Microsoft  Mobile ส่งหรือโพสต์คำบอกกล่าวนั้น การที่ท่านยังคงใช้บริการอยู่นั้น นับเป็นการที่ท่านได้รับคำบอกกล่าวแล้วไม่ว่าจะส่งให้ด้วยวิธีการใด

9. ค่าธรรมเนียม

อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บริการของท่านได้ 
 Microsoft  Mobile จะประกาศค่าธรรมเนียมที่ Microsoft  Mobile เรียกเก็บสำหรับบริการโดยแยกต่างหาก 
ในการใช้บริการ อาจมีการส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านทางเครือข่ายของผู้ให้บริการเครือข่ายของท่าน รายการราคาภายในบริการไม่รวมค่าส่งข้อมูล ข้อความตัวอักษร (text message) เสียงหรือการจัดให้มีบริการอื่นที่มีขึ้นได้ และผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านอาจเรียกเก็บค่าส่งข้อมูลดังกล่าว
 Microsoft  Mobile จะไม่รับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวของผู้ให้บริการของท่าน

10.ข้อกำหนดเรื่องการสั่งซื้อและการชำระเงิน

คำว่า คำสั่งซื้อ หมายถึงการเลือกข้อมูลที่ต้องชำระเงินและ/หรือการจองซื้อข้อมูลซึ่งMicrosoft Mobile เสนอขายและที่มีอยู่ในบริการและการส่งวิธีการชำระเงินตลอดจนการส่งใบสั่งซื้อโดยเลือกคำว่า ซื้อ” “ตกลง หรือ ข้าพเจ้ายอมรับ หรือการยืนยันของการรับรองที่คล้ายคลึงกันในขั้นตอนการสั่งซื้อหรือการแสดงออกอย่างอื่นในการรับรองการสั่งซื้อของท่านซึ่งมอบแก่ท่านในขั้นตอนการสั่งซื้อ 
ในการมีคำสั่งซื้อภายในบริการ ท่านต้องบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายที่ใช้บังคับใช้ได้ หากท่านยังไม่บรรลุนิติภาวะ ท่านอาจมีคำสั่งซื้อได้ เมื่อบิดามารดาหรือผู้ปกครองของท่านให้ความยินยอมล่วงหน้าแล้ว
ท่านตกลงว่าคำสั่งซื้อทั้งหมดจะมีผลสมบูรณ์ และมีผลผูกพันตามกฎหมาย บรรดาคำสั่งซื้อทั้งปวงอยู่ภายในบังคับของการยอมรับของ Microsoft Mobile 
ท่านอาจชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิท ชำระเงินผ่านผู้ให้บริการเครือข่าย หรือการชำระเงินด้วยวิธีอื่นใดถ้าหากมี
บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิทของท่านจะต้องมีที่อยู่ในการเรียกเก็บเงินในประเทศที่มีการให้บริการข้อมูล Microsoft  Mobile จะเก็บค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตของท่านหรือหักบัญชีธนาคารของท่านภายในระยะเวลาอันสมควร หลังจากท่านได้ทำการสั่งซื้อแล้ว การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ทั้งหมดอยู่ภายในบังคับของการตรวจสอบความสมบูรณ์และการอนุมัติจากเจ้าของบัตร
หากท่านเลือกที่จะชำระเงินผ่านผู้ให้บริการเครือข่าย เงินที่เรียกเก็บจะปรากฏในบิลค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านหรือหักจากบัญชีชำระเงินล่วงหน้าของท่าน หากเป็นบัญชีประเภทชำระเงินล่วงหน้า ผู้ให้บริการเครือข่ายบางรายอาจกำหนดเรื่องการใช้บริการของท่าน ไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม รวมถึงการกำหนดวงเงินของจำนวนเงินของค่าใช้จ่ายที่เป็นไปได้ เกี่ยวกับการชำระเงินกับผู้ให้บริการเครือข่าย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกินวงเงินของผู้ให้บริการเครือข่าย หรือเงินคงเหลือในบัญชีอาจถูกปฏิเสธได้
ท่านตกลงที่จะชำระเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคำสั่งซื้อเพื่อทำให้แน่ใจว่าตราสารในการชำระเงินมีผลสมบูรณ์ในเวลาที่มีการสั่งซื้อ ทั้งยังรับรองว่าท่านเป็นผู้ถือตราสารที่ชอบธรรมและรับรองว่าตราสารนั้นใช้อยู่ในวงเงินเครดิต 
ข้อมูลที่ส่งมอบให้นั้น ท่านได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิได้ ท่านตกลงที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเฉพาะที่ได้รับอนุญาตในข้อกำหนดเหล่านี้ และข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆซึ่งท่านอาจได้รับการเสนอไว้ในขั้นตอนการสั่งซื้อ
บริการอาจมีการเสนอให้สั่งซื้อ (subscription) ก็ได้ ท่านอนุญาตให้บริการมีการเรียกเก็บเงินได้เป็นครั้งคราวระหว่างระยะเวลาการสั่งซื้อ บริการอาจมีการเสนอให้มีระยะเวลาทดลองใช้ หากคำสั่งซื้อของท่านเกี่ยวข้องกับระยะเวลาทดลองใช้ รู้จักกันอีกอย่างว่าเป็นการทดลองใช้และซื้อ (try-and-buy) ท่านอาจถูกเรียกเก็บเงินเมื่อระยะเวลาทดลองใช้สิ้นสุดลง เว้นแต่ท่านยกเลิกตามข้อกำหนดในเรื่องการสั่งซื้อหรือการทดลองใช้
ราคาในบริการอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว ราคานั้นรวมภาษีที่บังคับใช้ได้ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเวลาที่ทำธุรกรรมของท่าน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ อาจมีกรณีที่ท่านก่อให้เกิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากธนาคารของท่านหรือผู้ให้เครดิต การ์ดบนฐานของอัตราแลกแปลี่ยนเงินตราที่ใช้และ/หรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่ประเมิน ทั้งนี้  Microsoft Mobile จะไม่รับผิดชอบสำหรับการชำระเงินของธนาคารหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดเช่นว่านั้นของบุคคลภายนอก

11.การยกเลิกและการคืนเงิน

ท่านตกลงในเรื่องการส่งมอบข้อมูลแบบอิเล็คทรอนิค ซึ่งเริ่มขึ้นพร้อมกับการมีคำสั่งซื้อของท่าน ท่านไม่อาจยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านได้ ถ้าได้มีการดำเนินการสั่งซื้อไปแล้ว ทั้งนี้ ลักษณะของข้อมูลเป็นสิ่งที่ไม่อาจส่งคืนได้
ในกรณีที่ภายหลังจากท่านทำการสั่งซื้อแล้วท่านพบและแจ้ง Microsoft Mobile ทันทีภายใน 48ชั่วโมงว่า
(ก) ข้อมูลซึ่งท่านซื้อไปนั้นมีความชำรุดบกพร่อง (ข) ข้อมูลซึ่ง Microsoft Mobile ส่งให้ท่านไม่สอดคล้องกับรายละเอียดของข้อมูลที่ท่านสั่งซื้อผ่านทางบริการ หรือ (ค) ปัญหาทางเทคนิคซึ่งทำให้ล่าช้าหรือขัดขวางการส่งข้อมูลหรือการสั่งซื้อซ้ำหลายครั้งโดยไม่เจตนาซึ่งเกิดจากปัญหาทางเทคนิคดังกล่าว การชดใช้เยียวยาอย่างเดียวและที่เฉพาะเจาะจงของท่านเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวนั้นจะได้แก่การได้รับข้อมูลใหม่ทดแทนหรือการรับเงินคืนตามราคาซื้อที่ชำระสำหรับข้อมูลนั้นตามที่ Microsoft Mobile กำหนดเพียงฝ่ายเดียว มิเช่นนั้น จะไม่มีการคืนเงิน ทั้งนี้ หากท่านประสบกับเรื่องข้างต้น โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือลูกค้าของ Microsoft Mobile 
โปรดรับทราบว่า Microsoft Mobile อาจไม่สามารถดำเนินการตามการร้องขอของท่านที่ให้ช่วยเหลือลูกค้าหากท่านไม่อาจให้ข้อมูลเฉพาะของธุรกรรมของท่านซึ่ง Microsoft Mobile มอบให้ท่านไว้แล้วภายหลังการสั่งซื้อจากบริการของท่าน  Microsoft Mobile อาจดำเนินการเรื่องการคืนเงินสำหรับข้อมูลเฉพาะกรณีที่ราคารวมทั้งสิ้นมากกว่าวงเงินที่กฎหมายท้องถิ่นที่มีผลบังคับใช้ได้กำหนดไว้

12.ข้อเสนอแนะเสนอแนะ (feedback) ให้แก่ Microsoft Mobile

ข้อเสนอแนะการตอบกลับและ/หรือข้อเสนอแนะโดยการส่งความคิดเห็นเข้ามาข้อเสนอแนะให้แก่ Microsoft Mobile ผ่านบริการหรือวิธีการอื่นใด ท่านรับรู้ว่าและตกลงว่า (1) Microsoft Mobile อาจมีความคิดเห็นในการพัฒนาที่คล้ายกันกับข้อเสนอแนะ (2) ข้อเสนอแนะของท่านไม่มีข้อมูลความลับหรือข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์ของท่านหรือของบุคคลภายนอก (3)  Microsoft Mobile ไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันในการรักษาความลับเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ (4)  Microsoft Mobile อาจใช้ แจกจ่าย ใช้ประโยชน์และพัฒนาและดัดแปลงข้อเสนอแนะดังกล่าวได้โดยเสรีสำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ และ (5) ท่านไม่มีสิทธิในการได้รับค่าชดเชยประเภทใดๆจาก Microsoft Mobile

13.กิจกรรมทางสังคมและการแบ่งปันเรื่องตำแหน่ง (location)

ท่านอาจใช้ฟีเจอร์ในบริการเพื่อแบ่งปันตำแหน่ง(location) สถานภาพ ข้อมูล เนื้อหาหรือข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือสื่อสารกับผู้ใช้รายอื่น เว็บไซต์และบริการอื่นๆ อนึ่ง โดยการใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ ท่านตกลงว่า Microsoft Mobile อาจใช้หรือมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริการอื่นหรือบุคคลอื่นซึ่งท่านตกลงจะสื่อสารหรือแบ่งปันข้อมูลนี้ให้ด้วย ผู้ใช้บริการและบุคคลเหล่านี้ เช่น บุคคลติดต่อของท่านอาจเห็นตำแหน่ง (location) สถานภาพหรือข้อมูลส่วนตัวของท่าน ในการใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ ท่านตกลงจะไม่แบ่งปันข้อมูล ข้อมูลหรือเนื้อหาหรือลิ้งค์กับบริการหรือเว็บไซต์ใดๆซึ่ง (ก) มีข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นใดที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม หรือ (ข) หาประโยชน์จากสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือสนับสนุนผู้ใช้ละเมิดลิขสิทธิ์ อนึ่ง การสื่อสารใดๆไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Mobile และเป็นเรื่องระหว่างท่านกับผู้ใช้รายอื่นโดยเฉพาะ

14.การมีพร้อม (availability) และข้อกำหนดทางเทคนิค

การมีพร้อม(availability) ของข้อมูลและบริการอาจแตกต่างกันและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของMicrosoft Mobile ฝ่ายเดียว  Microsoft Mobile ขอปฏิเสธความรับผิดอย่างชัดแจ้งในเรื่องคำรับรองหรือการรับประกันว่าข้อมูลหรือบริการนั้นๆจะมีพร้อม บริการอาจมีไม่พร้อมในทุกประเทศและอาจมีให้เฉพาะบางภาษาเท่านั้น บริการ การดำเนินการและฟีเจอร์บางอย่างอาจจะขึ้นอยู่กับเครือข่าย การเข้ากันได้ (compatibility) ของอุปกรณ์ที่ใช้และรูปแบบข้อมูลที่สนับสนุนด้วยเช่นกัน
การที่จะเข้าถึงบริการนั้น ท่านอาจต้องดาว์นโหลดซอฟท์แวร์เฉพาะทางซึ่งพัฒนาโดย Microsoft Mobile หรือโดยฝ่ายอื่น
 Microsoft Mobile อาจใช้ดุลยพินิจของตนเพียงฝ่ายเดียวในอันที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขให้ถูกต้องหรือไม่ให้บริการต่อไปทั้งหมดหรือบางส่วนของบริการ ทั้งนี้ บริการอาจไม่มีในช่วงหยุดซ่อมบำรุงและในช่วงเวลาอื่น เพื่อจะทำให้แน่ใจว่าท่านได้ซอฟท์แวร์ของอุปกรณ์และแอพพลิเคชั่นของ Microsoft Mobile รุ่นล่าสุด ให้ใช้อุปกรณ์ของท่านตรวจสอบกับ Microsoft Mobile โดยอัตโนมัติเรื่องการมีพร้อมของการปรับปรุงซอฟท์แวร์ให้ทันสมัย หากพบว่ามีซอฟท์แวร์ที่ปรับปรุงแล้ว ท่านจะได้รับอนุญาตให้ติดตั้งได้ทันที ท่านอาจปิดทาง (disable) การตรวจสอบโดยอัตโนมัติสำหรับการปรับปรุงโดยการตั้งค่าในอุปกรณ์ของท่าน อนึ่ง ท่านอาจติดตั้งซอฟท์แวร์ผ่านช่องทางการปรับปรุงซอฟท์แวร์ที่มีก็ได้ หากMicrosoft Mobile เห็นว่าการปรับปรุงซอฟท์แวร์ให้ทันสมัยเป็นสิ่งสำคัญหรือจำเป็น ท่านจะไม่สามารถใช้เวอร์ชั่นเดิมของซอฟท์แวร์ต่อไปได้  Microsoft Mobile อาจไม่ให้มีการใช้เวอร์ชั่นเดิมของซอฟท์แวร์หรือบริการจนกว่าจะมีการติดตั้งเวอร์ชั่นที่ทันสมัย
 Microsoft Mobile อาจปิดทาง (disable) ข้อมูลหรือซอฟท์แวร์ใดๆที่อยู่ในบริการของท่านอันเนื่องมากจากเหตุใดก็ตามและลบทิ้งข้อมูลหรือซอฟท์แวร์และ/หรือปิดทาง(disable) สำเนาของแอพพลิเคชั่นใดๆบนอุปกรณ์ของท่านเพื่อที่จะปกป้องบริการ ผู้จัดหาแอพพลิเคชั่น ผู้ให้บริการโทรคมนาคมไร้สาย (wireless carriers) เหนือเครือข่ายที่คุณเข้าถึง(access) บริการหรือบุคคลฝ่ายอื่นใดซึ่งได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบ
บริการเฉพาะทาง (particular service) อาจเป็นเวอร์ชั่นก่อนออกให้บริการ (pre-release version)เช่น การออกให้บริการเบต้า (beta release) และอาจไม่ทำงานแบบเดียวกับเวอร์ชั่นสุดท้ายก็เป็นได้ ทั้งนี้  Microsoft Mobile อาจเปลี่ยนเวอร์ชั่นของบริการหรือซอฟท์แวร์ในสาระสำคัญหรืออาจตัดสินใจที่จะไม่นำเวอร์ชั่นสุดท้ายออกให้บริการ

15. ตัวเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และเนื้อหาของบุคคลภายนอก

 Microsoft Mobile อาจรวมการเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการบนอินเตอร์เน็ตหรือลูกค้าที่พรีโหลดไว้แล้ว (preloaded clients) เพื่อทำให้ท่านสามารถไปยังเว็บไซต์ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอกหรือดำเนินการโดยบุคคลภายนอก ท่านต้องตรวจสอบและตกลงตามกฎระเบียบการใช้ของเว็บไซต์เหล่านี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์หรือบริการเหล่านี้ 
 Microsoft Mobile ไม่มีอำนาจควบคุมเนื้อหา เว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอก และไม่รับผิดชอบต่อบริการที่ให้หรือเนื้อหาที่สร้างขึ้นหรือเปิดเผย โดยเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอกเหล่านี้ ตัวเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกไม่ได้แสดงนัยว่า Microsoft Mobile สนับสนุนเว็บไซต์นั้นหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อ้างถึงในเว็บไซต์นั้น 
นอกจากนี้ ท่านและผู้ใช้รายอื่นๆ อาจสร้างคอนเท้นต์และตัวเชื่อมโยงคอนเท้นต์ภายในบริการที่ยังไม่เคยมีการเสนอต่อบริการมาก่อน ดังนั้น ท่านจึงตกลงว่า Microsoft Mobile ไม่มีความรับผิดชอบต่อคอนเท้นต์หรือตัวเชื่อมโยงประเภทนี้

16.โฆษณา

บริการอาจรวมถึงโฆษณา อนึ่ง โฆษณาอาจมีเป้าหมายถึงข้อมูลหรือข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในบริการ ข้อซักถามที่ทำผ่านทางบริการหรือข้อมูลอื่นใด

17.ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายสิทธิในความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมใดๆที่จัดหาไว้ให้ท่านให้ใช้บังคับแก่การใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

18. ข้อจำกัดความรับผิด

บริการนี้จัดหาให้ ตามสภาพที่เป็นอยู่ และ ตามที่มีอยู่”  Microsoft Mobile ไม่ได้ให้การรับประกันว่าบริการจะไม่สะดุดหรือจะปราศจากความผิดพลาด หรือไวรัส  Microsoft Mobile ไม่ได้ให้การรับประกันประเภทใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือการไม่ละเมิดสิทธิ หรือการรับประกันโดยปริยายเกี่ยวกับความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใด ตลอดจนการรับประกันเกี่ยวกับความพร้อม ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ ข้อมูลหรือเนื้อหาของบริการ ท่านตกลงและรับทราบอย่างชัดแจ้งว่าการใช้บริการอยู่ในความเสี่ยงของท่านแต่ เพียงผู้เดียว และท่านอาจมีความเสี่ยงต่อคอนเท้นต์จากแหล่งต่างๆ 
เว้นแต่ความรับผิดต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคลที่เกิด จากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการจงใจประพฤติมิชอบ  Microsoft Mobile ไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เกี่ยวเนื่อง ค่าเสียหายในเชิงลงโทษหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องซึ่งเกิดจากการใช้ หรือการไม่สามารถใช้บริการ

19. การรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงที่จะต่อสู้ รับผิดชดใช้และป้องกัน Microsoft Mobile จากการเรียกร้องสิทธิทั้งปวงโดยบุคคลภายนอก และความรับผิด การประเมิน ความสูญเสีย ค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายทั้งปวงที่เกิดขึ้นจาก 1)การที่ท่านละเมิดข้อกำหนดฉบับนี้ 2) การที่ท่านละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆ หรือความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก หรือ 3) การที่บุคคลภายนอกใช้บริการโดยมิชอบ ในกรณีที่การใช้โดยมิชอบนั้นอาจเกิดขึ้นจริงเนื่องจากการที่ท่านไม่ใช้มาตรการที่ เหมาะสมในการป้องกันมิให้มีการใช้ชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน(password) ของท่านโดยมิชอบ

20. บทบัญญัติเบ็ดเตล็ด

20.1 การเลือกใช้กฎหมาย

ให้ข้อกำหนดฉบับนี้อยู่ในบังคับของกฎหมายฟินแลนด์ โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติว่าด้วยกฎหมายขัดกัน

20.2 ความสมบูรณ์

ข้อกำหนดฉบับนี้มิได้เป็นการตัดหรือจำกัดสิทธิตามกฎหมายที่ท่านมีอยู่ในประเทศถิ่นที่อยู่ของท่านที่ไม่อาจสละได้ตามกฎหมาย หากพบว่าบทบัญญัติของข้อกำหนดฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ ความสมบูรณ์ของบทบัญญัติส่วนที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบ และให้แทนที่บทบัญญัติที่ไม่สมบูรณ์ด้วยบทบัญญัติที่สมบูรณ์และใกล้เคียงที่สุด กับผลและวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดฉบับนี้ ในกรณีที่บทบัญญัติของข้อกำหนดนี้ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อไม่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของท่าน มิให้กระทบต่อความสมบูรณ์หรือต่อการบังคับใช้ได้ของบทบัญญัติอื่นหรือข้อกำหนดทั้งหมดหากมีความขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนดสำหรับบริการและนโยบายว่าด้วยสิทธิในความเป็นส่วนตัว ให้บทบัญญัติของข้อกำหนดสำหรับบริการเหล่านี้มีผลบังคับใช้เหนือกว่า บทบัญญัติของข้อกำหนดฉบับนี้ซึ่งมีความมุ่งหมายให้การลงทะเบียนของท่านยังมีผลบังคับใช้ต่อไปภายหลังจากที่ข้อกำหนดฉบับนี้สิ้นสุดลง จะยังคงมีผลสมบูรณ์ต่อไปภายหลังจากที่ข้อกำหนดฉบับนี้สิ้นสุดลง

20.3 การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

 Microsoft Mobile อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดฉบับนี้ในเวลาใดก็ได้โดยไม่ ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หากข้อกำหนดฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญหรือในทางลบ  Microsoft Mobile จะให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าแยกต่างหากเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้น 
ท่านต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อกำหนดฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอ การที่ท่านใช้บริการต่อไป ย่อมเป็นการที่ท่านให้ความยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดๆ

21.ทรัพย์สินทางปัญญา

บริการ ข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ Microsoft Mobile ขออ้างสิทธิในลิขสิทธิ์ต่างๆในบริการ คอนเท้นต์และซอฟท์แวร์ของตนเท่าที่กฎหมายจะให้อ้างสิทธิได้ อนึ่ง ภายใต้บังคับแห่งข้อกำหนดฉบับนี้  Microsoft Mobile ขอสงวนสิทธิ กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ทั้งปวงในบริการ คอนเท้นต์และซอฟท์แวร์และในผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์และทรัพย์สินอื่นๆ ทั้งปวงของ Microsoft Mobile ซึ่งได้จัดหาให้แก่ท่าน หรือซึ่งท่านได้ใช้ผ่านทางบริการ

22.การโอนสิทธิ

Microsoft Mobile อาจโอนสิทธิและภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดนี้ให้แก่บริษัทแม่ของ Microsoft Mobile  บริษัทในเครือ หรือให้แก่บริษัทภายใต้การควบคุมร่วมกันกับ Microsoft Mobile  นอกจากนี้ Microsoft Mobile อาจโอนสิทธิและภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดนี้ให้แก่บุคคลภายนอกเกี่ยวกับการควบกิจการ การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ การขายสินทรัพย์โดยผลของกฎหมายหรือโดยสิ่งอื่น

เราอยากฟังความคิดเห็นของคุณ

เมื่อเสร็จแล้ว โปรดแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา

กรุณาตอบแบบสอบถามสั้นๆ เพื่อบอกเราว่าคุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับประสบการณ์ออนไลน์ของคุณ เมื่อท่องเว็บเสร็จแล้ว แบบสำรวจจะปรากฏขึ้น

เมื่อเสร็จแล้ว กรุณาร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา

ขอบคุณ!

แบบสำรวจจะเปิดขึ้นมาเมื่อคุณออกจากไซต์