คุณอาจตรวจสอบช่องทางของสื่อสังคมเพื่อรับการช่วยเหลือ