โปรดทราบ! การรับประกันอย่างจำกัดนี้เป็นการรับประกันเพิ่มเติม และไม่กระทบต่อ สิทธิตามกฎหมายของท่านเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่ใช้บังคับ ในประเทศของท่าน

โนเกีย คอร์ปอเรชั่น ("โนเกีย") ให้การรับประกันอย่างจำกัดนี้แก่ผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ โนเกียซึ่งรวมอยู่ในบรรจุผลิตภัณฑ์นี้ ("ผลิตภัณฑ์")

โนเกียขอ รับประกันต่อท่านว่าในระหว่างระยะเวลาการรับประกัน โนเกียหรือบริษัท ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของโนเกียจะแก้ไขความชำรุดบกพร่องในวัสดุ การออกแบบและงาน ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งการซ่อมแซมหรือการจัดเปลี่ยน ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะอยู่ในดุลพินิจของโนเกียแต่ เพียงผู้เดียวว่าจำเป็น ดังระบุไว้ในการรับประกันอย่างจำกัดนี้ (เว้นแต่กฎหมายกำหนด ไว้เป็นอย่างอื่น) การรับประกันอย่างจำกัดนี้มีผลสมบูรณ์และใช้บังคับได้ในประเทศที่ ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ ภายใต้เงื่อนไขว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการนำออกจำหน่ายเพื่อขาย ในประเทศนั้นด้วย

ระยะเวลาการรับประกัน

ระยะ เวลาการรับประกันเริ่มต้นตั้งแต่เวลาที่ผู้ใช้ขั้นปลายรายแรกได้ซื้อ ผลิตภัณฑ์ไป ผลิตภัณฑ์อาจประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ หลายส่วน และแต่ละส่วนอาจมีระยะเวลา การรับประกันที่แตกต่างกันไป (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ระยะเวลาการรับประกัน") ทั้งนี้ ระยะเวลาการรับประกันจะเป็นดังนี้:

ก). สิบสอง (12) เดือน สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม (ไม่ว่าจะรวม อยู่ในกล่องโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือขายเป็นผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก) นอกจาก ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองตามที่ระบุใน (ข) และ (ค) ข้างล่างนี้

ข). หก (6) เดือน สำหรับชิ้นส่วนและอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง อันได้แก่ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ แท่นวางแบบตั้งโต๊ะ ชุดหูฟัง สายเคเบิล และหน้ากาก และ

ค). เก้าสิบ (90) วัน สำหรับสื่อบันทึกซอฟต์แวร์ที่จัดให้ เช่น ซีดี-รอม การ์ดหน่วย ความจำ


เพียง เท่าที่กฎหมายในประเทศของท่านจะอนุญาตไว้ ระยะเวลาการรับประกันจะไม่ ขยายออกไปหรือได้รับการต่ออายุ หรือได้รับผลกระทบโดยประการอื่นใดอันเนื่องมา จากการขายต่อ ซ่อมแซมหรือจัดเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มีขึ้นในภายหลัง อย่างไรก็ดี ชิ้น ส่วนที่ได้รับการซ่อมแซมจะได้รับการรับประกันตามเวลาที่เหลืออยู่ของระยะ เวลาการรับประกันเดิม หรือหกสิบ (60) วัน นับแต่วันที่ได้รับการซ่อมแซม แล้วแต่ว่าระยะเวลา ใดจะนานกว่า

วิธีการขอรับบริการตามการรับประกัน

หาก ท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามการรับประกันอย่างจำกัดนี้ ท่านสามารถติดต่อศูนย์ บริการทางโทรศัพท์ของโนเกีย (ในกรณีที่มีอยู่ โดยท่านต้องเสียค่าโทรศัพท์ตาม อัตราที่กำหนดในประเทศ) และ/หรือในกรณีที่จำเป็น ท่านสามารถส่งผลิตภัณฑ์ของ ท่านหรือชิ้นส่วนที่บกพร่อง (หากมิใช่ผลิตภัณฑ์ทั้งชุด) คืนไปยังศูนย์บริการซ่อมของ โนเกียหรือหน่วยบริการที่กำหนดของโนเกีย ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์บริการ ซ่อมของโนเกีย หน่วยบริการที่กำหนดของโนเกียและศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของ โนเกียได้จากเว็บไซต์ท้องถิ่นของโนเกีย ถ้ามีท่านจะต้องส่งผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่ บกพร่อง (หากมิใช่ผลิตภัณฑ์ทั้งชุด) คืนไปยังศูนย์บริการซ่อมของโนเกียหรือหน่วย บริการที่กำหนดของโนเกียก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาการรับประกัน

เมื่อ ท่านต้องการใช้สิทธิตามการรับประกันอย่างจำกัดนี้ ท่านจะต้องแสดง ก) ผลิตภัณฑ์ (หรือชิ้นส่วนที่บกพร่องดังกล่าว) และ ข) หลักฐานพิสูจน์การซื้อที่สามารถ อ่านได้และไม่ถูกแก้ไข ซึ่งระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย วันและสถานที่ที่ซื้อ ประเภท ของผลิตภัณฑ์และหมายเลข IMEI หรือ หมายเลขประจำเครื่องอื่นใดไว้อย่างชัดเจน ท่านจะต้องส่งผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่บกพร่อง (หากมิใช่ผลิตภัณฑ์ทั้งชุด) คืนไปยัง ศูนย์บริการซ่อมของโนเกียหรือหน่วยบริการที่กำหนดของโนเกียก่อนที่จะครบ กำหนด ระยะเวลาการรับประกัน

สิทธิในการรับประกันอย่างจำกัดนี้ครอบ คลุมเฉพาะผู้ใช้ขั้นปลายรายแรกของ ผลิตภัณฑ์เท่านั้น และไม่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนให้แก่ผู้ซื้อต่อหรือผู้ใช้ขั้นปลายใน ลำดับถัดไปได้

สิ่งที่ไม่ครอบคลุม

  • การ รับประกันอย่างจำกัดนี้ไม่ครอบคลุมคู่มือผู้ใช้ หรือซอฟต์แวร์ การตั้งค่า เนื้อหา (content) ข้อมูล (data) หรือการเชื่อมโยง (Link) ของบุคคลภาย นอก ไม่ว่าจะได้รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์/ดาวน์โหลดลงในผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะได้ นำมารวมในระหว่างการติดตั้ง การประกอบ การจัดส่ง หรือในเวลาใดก็ตาม ในขั้นตอนการส่งผลิตภัณฑ์ หรือโดยประการอื่นใดและโดยวิธีการอื่นใดที่ท่าน ได้มา เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับจะอนุญาตไว้ โนเกียไม่รับประกันว่า ซอฟต์แวร์ของโนเกียจะเป็นไปตามความต้องการของท่าน จะทำงานร่วมกับ ฮาร์ดแวร์หรือโปรแกรมประยุกต์ (software) ใดๆ ที่จัดหาโดยบุคคลภายนอก การทำงานของซอฟต์แวร์จะไม่สะดุดหรือปราศจากความผิดพลาดใดๆ หรือ ความบกพร่องใดๆ ในผลิตภัณฑ์จะสามารถแก้ไขได้หรือจะได้รับการแก้ไข
  • การ รับประกันอย่างจำกัดนี้ไม่ครอบคลุมถึง ก) การสึกหรอเสื่อมสภาพจากการ ใช้งานตามปกติ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสึกหรอเสื่อมสภาพของเลนส์ ถ่ายภาพ แบตเตอรี่หรือจอภาพ) ข) ค่าขนส่ง ค) ความบกพร่องจากการใช้งาน โดยขาดความระมัดระวัง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความบกพร่องที่เกิดจากสิ่งของมีคม การหักงอ การกดทับ การตกกระแทก ฯลฯ) ง) ความ บกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง ซึ่ง รวมถึงการใช้งานที่ขัดกับข้อแนะนำการใช้ที่ให้โดยโนเกีย (เช่น การใช้ที่ระบุ อยู่ในคู่มือผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์) และ/หรือ จ) การกระทำอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือ การควบคุมอย่างเหมาะสมของโนเกีย
  • การรับประกันอย่าง จำกัดนี้ไม่ครอบคลุมความชำรุดบกพร่องหรือความ บกพร่องที่เกิดจากเหตุที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้กับหรือเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม ซอฟต์แวร์และ/หรือบริการที่ไม่ได้ผลิต จัดหาหรือได้รับอนุญาต จากโนเกีย หรือที่ถูกนำไปใช้โดยประการอื่นใดซึ่งมิใช่การใช้ที่มุ่งหมายไว้ ความบกพร่องสามารถเกิดขึ้นได้จากไวรัส จากการที่ท่านหรือบุคคลภายนอก เข้าถึงบริการ บัญชี ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้จากการเจาะระบบ คอมพิวเตอร์ (Hacking) การถอดรหัสผ่าน (password mining) หรือโดย วิธีการอื่นใด
  • การรับประกันอย่างจำกัดนี้ไม่ครอบคลุมความชำรุด บกพร่องซึ่งเกิดจากการ ที่ แบตเตอรี่ ลัดวงจร หรือปรากฏข้อเท็จจริงว่ารอยผนึกของปลอกแบตเตอรี่ แตก หรือแสดงร่องรอยการงัดแงะ หรือแบตเตอรี่ถูกนำไปใช้ในอุปกรณ์ซึ่งมิ ใช่อุปกรณ์ที่กำหนดไว้
  • การรับประกันอย่างจำกัดนี้ไม่มีผลบังคับใช้ หากผลิตภัณฑ์ได้ถูกเปิด แก้ไข ดัดแปลง หรือซ่อมแซมโดยบุคคลใดซึ่งมิใช่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต หรือ ได้รับการซ่อมแซมโดยใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือหากหมายเลข ประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ รหัสวันที่ของอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือหมายเลข IMEI ถูกทำลาย ลบออก ทำให้เลอะเลือนหรือแก้ไข หรือไม่ สามารถอ่านได้โดยประการใดๆ ตามที่โนเกียจะพิจารณา และเป็นดุลพินิจ ของโนเกียแต่เพียงผู้เดียว
  • การรับประกันอย่างจำกัดนี้ไม่ใช้บังคับ หากผลิตภัณฑ์ได้เผชิญกับความชื้น ความเปียกหรือความร้อน หรือสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง หรือการเปลี่ยนแปลง ในสภาวะดังกล่าวอย่างรวดเร็ว การกัดกร่อน ปฏิกริยาออกซิเดชั่น (oxidation) อาหารหรือของเหลวหกใส่ หรือปฏิกริยาจากสารเคมี

ข้อความสำคัญอื่น

บุคคล ภายนอกซึ่งเป็นผู้ประกอบการอิสระเป็นผู้จัดหาซิมการ์ดและเครือข่าย หรือระบบ เซลลูลาร์และ/หรืออื่นๆ ที่ผลิตภัณฑ์ใช้งานอยู่ เพราะฉะนั้น โนเกียจะไม่รับผิดชอบ ตามการรับประกันนี้ในส่วนของการดำเนินงาน ความพร้อม ความครอบคลุม บริการ หรือขอบข่ายของเครือข่ายหรือระบบเซลลูล่าร์หรืออื่นๆ ก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะสามารถ รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ ผู้ประกอบการอาจจำเป็นต้องยกเลิกการใส่รหัสป้อง กันซิมหรือการใส่รหัสอื่นๆ ที่อาจทำไว้เพื่อการป้องกันผลิตภัณฑ์ให้แก่เครือข่ายหรือผู้ ประกอบการเฉพาะรายใด ดังนั้น โนเกียจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการซ่อม แซมตามการรับประกันหรือการที่โนเกียไม่สามารถซ่อมแซมตามการรับประกันได้ เสร็จ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ประกอบการนั้นล่าช้าหรือไม่ทำการยกเลิกการใส่รหัส ป้องกันซิ มหรือการใส่รหัสอื่นๆ

อนึ่ง ท่านควรทำสำเนาสำรองหรือเก็บบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเนื้อหาและข้อมูลที่ สำคัญทั้งหมดซึ่งจัดเก็บอยู่ในผลิตภัณฑ์ของท่านไว้ด้วย เนื่องจากเนื้อหาและข้อมูล นั้นอาจสูญหายได้ในระหว่างการซ่อมแซมหรือจัดเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ตามลักษณะที่ กำหนดในหัวข้อ “ข้อจำกัดความรับผิดของโนเกีย” ที่ระบุข้างล่างนี้และเพียงเท่าที่ กฎหมายที่ใช้บังคับจะอนุญาตไว้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม โนเกียจะไม่รับผิดไม่ว่าโดย ชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ต่อความเสียหายหรือความสูญเสียในลักษณะใดก็ตามที่เกิด ขึ้นจากการสูญหาย ความเสียหายหรือความบกพร่องของเนื้อหาและข้อมูลในระหว่าง การซ่อมแซมหรือจัดเปลี่ยนผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อื่นทั้งหมด ของผลิตภัณฑ์ที่โนเกียเปลี่ยนให้ใหม่จะ เป็นกรรมสิทธิ์ ของโนเกีย หากพบว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกันโดยข้อกำหนด และเงื่อนไขของการรับประกันอย่างจำกัด โนเกียและบริษัทผู้ให้บริการที่ได้รับ อนุญาตของโนเกียสงวนสิทธิที่จะคิดค่าดำเนินการ มื่อโนเกียทำการซ่อมแซมหรือจัด เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ โนเกียอาจใช้ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนใหม่ หรือเทียบเท่ากับของใหม่ หรือซ่อมแซมใหม่ได้

ผลิตภัณฑ์ของท่านอาจรวมส่วนประกอบซึ่งรวมถึง ซอฟต์แวร์ที่จัดหาสำหรับ ประเทศ หนึ่งโดยเฉพาะ หากผลิตภัณฑ์ถูกส่งออกจากประเทศปลายทางดั้งเดิมไปยังประเทศ อื่นอีก ก็อาจมีส่วนประกอบที่จัดหาสำหรับประเทศหนึ่งโดยเฉพาะที่ไม่ถือว่าเป็นความ บกพร่องตามการรับประกันอย่างจำกัดนี้

ข้อจำกัดความรับผิดของโนเกีย

ความ รับผิดอย่างจำกัดนี้เป็นการแก้ไขเยียวยาความเสียหายเพียงอย่างเดียว ที่ท่านมี ต่อโนเกีย และเป็นความรับผิดแต่เพียงอย่างเดียวที่โนเกียมีต่อความชำรุดบกพร่อง ของผลิตภัณฑ์ของท่าน อย่างไรก็ตาม ความรับผิดอย่างจำกัดนี้จะต้องไม่เป็นการตัด หรือจำกัด 1) สิทธิตามกฎหมายที่ท่านมีอยู่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศของ ท่าน หรือ 2) สิทธิใดๆ ที่ท่านมีต่อผู้ขายผลิตภัณฑ์

การรับประกันอย่างจำกัดนี้ใช้ แทนการรับประกันและความรับผิดอื่นๆ ทั้งปวงของ โนเกีย ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันและความรับผิดโดยวาจา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ตามกฎหมาย (ไม่เป็นการบังคับ) ตามสัญญา โดยการละเมิดหรือโดยประการอื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงื่อนไข การรับประกันหรือข้อกำหนดอื่นๆ โดยปริยายเกี่ยว กับคุณภาพที่น่าพอใจหรือความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ เพียงเท่าที่กฎหมายที่ใช้ บังคับจะอนุญาตไว้ อนึ่ง เพียงเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับจะอนุญาตไว้ โนเกียจะไม่รับ ผิดต่อการสูญหาย หรือความเสียหาย หรือความบกพร่องของข้อมูล สำหรับการสูญ เสียผลกำไร การสูญเสียการใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือการทำงาน การสูญเสีย ทางธุรกิจ การสูญเสียสัญญา การสูญเสียรายได้หรือการสูญเสียการออมที่คาดหมาย ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น หรือการสูญเสียหรือความเสียหายโดยอ้อม การสูญเสียหรือความ เสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือการสูญเสียหรือความเสียหายพิเศษ เพียงเท่าที่ กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้ ความรับผิดของโนเกียจะจำกัดเพียงเท่ากับราคาซื้อ ของผลิตภัณฑ์ ข้อจำกัดข้างต้นนี้ไม่ใช้กับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บซึ่งเกิดจาก ความประมาทเลินเล่อที่พิสูจน์ได้ของโนเกีย

ภาระผูกพันตามกฎหมาย

การ รับประกันอย่างจำกัดนี้ต้องตีความตามบทบัญญัติตามกฎหมายใดๆ ที่กำหนดไว้ โดยปริยายว่า การรับประกันหรือเงื่อนไขในการประกันอย่างจำกัดนี้จะถูกตัด จำกัด หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขมิได้ เว้นแต่ภายในขอบเขตที่จำกัด หากบทบัญญัติตาม กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ เพียงเท่าที่โนเกียสามารถกระทำได้ ความรับผิดของ โนเกียภายใต้บทบัญญัติเหล่านั้นจะถูกจำกัดดังนี้ โดยเป็นสิทธิเลือกของโนเกีย กล่าว คือ ในกรณีของสินค้า การจัดเปลี่ยนสินค้าหรือการจัดหาสินค้าที่เทียบเคียงกัน การ ซ่อมแซมสินค้า การชำระค่าจัดเปลี่ยนสินค้าหรือค่าจัดหาสินค้าที่เทียบเคียงกัน หรือ การชำระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสินค้า และในกรณีของบริการ การจัดหาบริการให้ อีกครั้งหรือการชำระค่าใช้จ่ายในการจัดหาบริการให้อีกครั้ง

หมายเหตุ! ผลิตภัณฑ์ของท่านเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีเทคโนโลยีที่มีความ ซับซ้อน โนเกียขอแนะนำให้ท่านทำความคุ้นเคยกับคู่มือผู้ใช้และคำแนะนำที่ให้มา พร้อมกับผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ โปรดทราบว่า ผลิตภัณฑ์อาจประกอบด้วยจอที่มีความคม ชัดสูง เลนส์ถ่ายภาพ และชิ้นส่วนอื่นๆ ซึ่งสามารถเป็นรอยหรือเกิดความเสียหายโดย ประการอื่นได้ หากไม่ได้ใช้ด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกัน คุณลักษณะ และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอาจ เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องบอกกล่าว

โนเกีย คอร์ปอเรชั่น
Keilalahdentie 2-4
FIN-02150 Espoo
Finland

เราอยากฟังความคิดเห็นของคุณ

เมื่อเสร็จแล้ว โปรดแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา

กรุณาตอบแบบสอบถามสั้นๆ เพื่อบอกเราว่าคุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับประสบการณ์ออนไลน์ของคุณ เมื่อท่องเว็บเสร็จแล้ว แบบสำรวจจะปรากฏขึ้น

เมื่อเสร็จแล้ว กรุณาร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา

ขอบคุณ!

แบบสำรวจจะเปิดขึ้นมาเมื่อคุณออกจากไซต์