ฉันจะใช้ตัวแก้ไขคำสั่งขอใช้บริการในโทรศัพท์ Nokia ของฉันได้อย่างไร

การใช้ตัวแก้ไขคำสั่งขอใช้บริการ:

  1. เลือก เมนู > ข้อความ > คำสั่งขอใช้บริการ (หรือ ตัวแก้ไขคำสั่งขอใช้บริการ)
  2. พิมพ์และส่งคำขอใช้บริการ (หรือเรียกว่าคำสั่ง USSD) เช่น คำสั่งขอเปิดใช้สำหรับบริการเสริมจากระบบเครือข่าย ไปยังผู้ให้บริการของคุณได้