ฉันสามารถเปลี่ยนเวลาเลื่อนปลุกบนโทรศัพท์ Nokia ได้หรือไม่

ไม่ได้ เวลาเลื่อนปลุกในโทรศัพท์ของคุณกำหนดไว้ที่ 10 นาที และผู้ใช้ไม่สามารถกำหนดเองได้