ฉันต้องการให้ผู้โทรฝากข้อความไว้ในกรณีที่ฉันไม่ได้รับสายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ฉันจะดำเนินการดังกล่าวในโทรศัพท์ Nokia S30 หรือ S40 ได้อย่างไร

เปิดใช้งาน การโอนสาย (หรือ โอนสาย) ไปยังศูนย์ข้อความเสียง เพื่อให้ผู้โทรเข้าสามารถฝากข้อความไว้ในศูนย์ข้อความเสียงหากคุณไม่ได้รับสาย

ในการเปิดใช้คุณสมบัตินี้ ให้เลือก เมนูการตั้งค่าการตั้งค่าการโทรการโอนสาย (หรือ โอนสาย) และสถานการณ์ที่จะมีการโอนสาย จากนั้นป้อน หมายเลขศูนย์ข้อความเสียงของคุณที่ได้มาจากผู้ให้บริการ หรือเลือกหมายเลขจากสมุดโทรศัพท์

หมายเหตุ คุณสมบัตินี้เป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย หากไม่มีให้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายหรือผู้ให้บริการระบบ