ฉันจะใช้เมนูการตั้งค่าแบบเสียงในโทรศัพท์ Nokia ของฉันได้อย่างไร

เลือก เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่าแบบเสียงs และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

  • เสียงเรียกเข้า - เพื่อตั้งค่าแบบเสียงสำหรับสายเรียกเข้า
  • ระดับความดัง - เพื่อปรับระดับความดังของเสียงเรียกเข้า และเสียงข้อความเข้า หากคุณตั้งค่า ระดับความดัง เป็นระดับ 2 ขึ้นไป โทรศัพท์ของคุณจะมีระดับความดังตั้งแต่ระดับ 1 จนถึงระดับที่คุณตั้งไว้เมื่อมีสายเรียกเข้า
  • การสั่นเตือน - เพื่อตั้งให้โทรศัพท์สั่นเมื่อรับสายหรือรับข้อความตัวอักษร
  • เสียงข้อความเข้า - เพื่อตั้งแบบเสียงให้ดังขึ้นเมื่อรับข้อความตัวอักษร
  • เสียงปุ่มกด - เพื่อปรับระดับเสียงของเสียงปุ่มกด
  • เสียงเตือน - เพื่อตั้งให้โทรศัพท์ส่งเสียงเตือน เช่น เมื่อแบตเตอรี่กำลังจะหมด
  • ไฟเตือนเป็นจังหวะ - เพื่อตั้งให้ไฟพื้นหลังเปลี่ยนไปตามจังหวะของเสียงเรียกเข้าเมื่อมีสายเรียกเข้าหรือข้อความ