เลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ (หรือ การตั้งค่าโทรศัพท์ หรือ อุปกรณ์) > เสียงเปิดเครื่อง