Nokia 108 Dual SIM - ทำไมโทรศัพท์ Nokia ของฉันไม่มีเสียงดังเมื่อมีเบอร์เฉพาะโทรเข้ามา

ตรวจดูว่ามีการเปิด การกรองหมายเลข สำหรับเบอร์นั้นหรือไม่ เลือก เมนู > รายชื่อ > การกรองหมายเลข (หรือ การกรองเบอร์)

การกรองหมายเลข เป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ทำให้คุณสามารถตั้งค่า เบอร์โทรบางหมายเลขเป็นเบอร์ที่คุณไม่ต้องการ การโทรและข้อความจากเบอร์โทร ดังกล่าว จะได้รับการกรอง โทรศัพท์ของคุณจะไม่ดัง ข้อความจากเบอร์ดังกล่าวจะถูกจัดเก็บไว้ในข้อความที่ถูกกรองในแอปพลิเคชั่นข้อความ