ฉันจะเปิดหรือปิดรายงานการส่ง SMS บนโทรศัพท์ Nokia ของฉันได้อย่างไร

เลือก เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > รายงานการส่ง