ฉันจะเปิดหรือปิดรายงานการส่ง SMS บนอุปกรณ์ Nokia S40 หรือ S30 ของฉันได้อย่างไร

เลือก เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > รายงานการส่ง