เลือก เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > รายงานการส่ง