ฉันสามารถเปลี่ยนขนาดแบบอักษรของรายชื่อในอุปกรณ์ Nokia S40 หรือ S30 ได้หรือไม่

ไม่ได้ คุณเปลี่ยนได้เฉพาะขนาดแบบอักษรของข้อความในอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น ในการดำเนินการดังกล่าว ให้เลือก เมนู > ข้อความ (หรือ ข้อความ) >การตั้งค่าข้อความ (หรือ เพิ่มเติม>การตั้งค่าข้อความ) >ขนาดแบบอักษร (หรือ การตั้งค่าทั่วไป >ขนาดแบบอักษร)