ฉันจะเปลี่ยนขนาดแบบอักษรสำหรับรายชื่อในโทรศัพท์ Nokia ของฉันได้หรือไม่

ไม่ได้ คุณจะสามารถเปลี่ยนได้แค่ขนาดแบบอักษรสำหรับข้อความในโทรศัพท์ของคุณเท่านั้น ในการทำเช่นนี้ ให้เลือก เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ขนาดแบบอักษร