ฉันจะใช้งานกลุ่มรายชื่อบนโทรศัพท์ Nokia Series 30 ของฉันได้อย่างไร

ในการสร้างกลุ่มรายชื่อ ให้เลือก เมนูข้อความ > กลุ่มรายชื่อ > ตัวเลือก (หรือ ตัวเลือก) > เพิ่มรายชื่อ หลังจากที่สร้างกลุ่มรายชื่อแล้ว ให้เลือก ตัวเลือก (หรือ ตัวเลือก) > ดูรายชื่อ > ตัวเลือก (หรือ ตัวเลือก) > เพิ่มรายชื่อ

ในการส่งข้อความให้กับกลุ่มรายชื่อ ให้เลือก เมนูข้อความ > กลุ่มรายชื่อ แล้วเลื่อนไปยังกลุ่มรายชื่อ เลือก ตัวเลือก (หรือ ตัวเลือก) > ส่งข้อความ