เลือก เมนูการตั้งค่า > การตั้งค่าความปลอดภัย > รหัสผ่าน (หรือ เปลี่ยนรหัสผ่าน) > เปลี่ยนรหัส PIN