วิดีโอแนะนำ

Lumia 435 และ 435 Dual SIM - วิธีใส่ซมิ การด์ และการด์ หน่วยความจำ
Lumia 535 และ 535 Dual SIM - วิธีใส่ซิมการ์ดและการ์ดหน่วยความจำ
Lumia 535 & 535 Dual SIM - ปุ่มและส่วนประกอบของเครื่อง
Nokia Lumia 830: ปุ่มและส่วนประกอบ
Nokia Lumia 830: วิธีใส่ซิมการ์ดและการ์ดหน่วยความจำ
Nokia Lumia 730 Dual SIM และ 735: วิธีใส่ซิมการ์ดและการ์ดหน่วยความจำ
Nokia Lumia 730 Dual SIM และ 735: ปุ่มและส่วนประกอบ
Nokia Lumia 530: วิธีใส่ซิมการ์ดและการ์ดหน่วยความจำ
Nokia Lumia 530: วธิกีารชารจ์โทรศัพทข์องคุณ
Nokia Lumia 530: ปุ่มและส่วนประกอบ
Nokia X2: วิธีใส่ซิมการ์ดและการ์ดหน่วยความจำ
ตระกูล Nokia X: ถ่ายโอนรายชื่อ
Nokia Lumia 930: วิธีการชาร์จโทรศัพท์ของคุณ
Nokia Lumia 930: ปุ่มและส่วนประกอบ
Nokia Lumia 930: วิธีการใส่ซิมการ์ด
Nokia Lumia 630 & 635: วธิการชาร์จโทรศพัทข์องคุณ
Nokia Lumia 630 & 635: ปุ่มและส่วนประกอบ
Nokia Lumia 630 & 635: เริ่มต้นการใช้งาน
Nokia XL Dual SIM: เริ่มต้นการใช้งาน
Nokia X Dual SIM: เริ่มต้นการใช้งาน

ติดต่อถึงกันได้