DC-18 ได้รับการชาร์จจนเต็มและถอดสาย micro-USB ออกจากโทรศัพท์ของฉันแล้ว ทำไมไฟสัญลักษณ์ดวงที่ 4 จึงยังคงกะพริบเพื่อแสดงว่าการชาร์จยังคงดำเนินการอยู่ แม้ว่าจะหยุดการชาร์จแล้วก็ตาม

DC-18 น่าจะได้รับการชาร์จจนเกือบเต็มแล้ว ในกรณีนี้ ไฟสัญลักษณ์ดวงที่ 4 บ่งชี้ว่า DC-18 พร้อมสำหรับการชาร์จแล้ว เก็บขั้วต่อ micro-USB เพื่อให้ DC-18 อยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน  จากนั้น ไฟสัญลักษณ์จะปิดเพื่อแสดงว่าการชาร์จเสร็จสมบูรณ์แล้ว