ระยะเวลาชาร์จของ DC-18 นานเท่าใด

โดยปกติ ระยะเวลาชาร์จจะน้อยกว่า 5 ชั่วโมง