วิดีโอแนะนำ

Nokia Lumia 1320: การเริ่มต้นการใช้งาน
Lumia - บญั ชี Microsoft คืออะไร
Lumia - วิธีตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ
Nokia Lumia: วิธีอัพเดตเป็น Lumia Cyan
การสร้างเสียงเรียกเข้าของคุณเอง
Nokia Lumia: การอัพเดตซอฟต์แวร์
Nokia Lumia: วิธีเข้าถึงไฟล์บนโทรศัพท์ของคุณ
Nokia Lumia: วิธีปรับแต่งเสียงเรียกเข้าและเสียง
Nokia Lumia: วิธีจัดการการใช้ข้อมูล
Nokia Lumia: แสดงภาพถ่ายบนหน้าจอของเพื่อน
Nokia Lumia: วธิกีารปรบัแตง่หนา้จอเรมิ่ตน้ของคุณ
Nokia Lumia: วิธีการตั้งค่าบัญชีสื่อทางสังคม
Nokia Lumia: รบั การสนบั สนุนเกี่ยวกบั โทรศพั ทข์ องคุณ
Nokia Lumia: การค้นหาโทรศัพท์ของคุณที่สูญหาย
Nokia Lumia: วิธีจัดเก็บเนื้อหาของคุณใน OneDrive
Nokia Lumia: ตงั้ ค่าบญั ชีอีเมลของคุณ
Nokia Lumia: ถ่ายภาพสวยๆ
Nokia Lumia: Save on data roaming costs (Thai)
Nokia Lumia: เพลิดเพลินกับเพลงโปรดด้วย MixRadio

ติดต่อถึงกันได้