การอ่านเอกสาร Microsoft Office

ใน Hub Office คุณสามารถดูเอกสาร Microsoft Office เช่นเอกสาร Word สมุดงาน Excel หรืองานนำเสนอ Powerpoint ได้

  1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปัดไปทางซ้าย และแตะ office iconOffice
  2. ปัดไปที่ documents
  3. แตะไฟล์ Word, Excel หรือ PowerPoint ที่คุณต้องการดู