ใน Hub Office คุณสามารถดูเอกสาร Microsoft Office เช่นเอกสาร Word สมุดงาน Excel หรืองานนำเสนอ Powerpoint ได้

  1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปัดไปทางซ้าย และแตะ office iconOffice
  2. ปัดไปที่ documents
  3. แตะไฟล์ Word, Excel หรือ PowerPoint ที่คุณต้องการดู