การดูและแก้ไขงานนำเสนอ PowerPoint

เพิ่มการตกแต่งในขั้นสุดท้ายให้กับงานนำเสนอของคุณระหว่างเดินทางไปประชุมโดยใช้ Microsoft PowerPoint Mobile

  1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปัดไปทางซ้าย และแตะ office iconOffice
  2. ปัดไปที่ documents แตะไฟล์ PowerPoint แล้วหมุนโทรศัพท์ของคุณเพื่อให้อยู่ในโหมดแนวนอน
  3. ในการเรียกดูระหว่างสไลด์ต่างๆ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวา
  4. ในการไปยังสไลด์ที่ระบุ ให้แตะ outline icon แล้วเลือกชื่อสไลด์ที่คุณต้องการดู
  5. ในการเพิ่มบันทึกลงในสไลด์ ให้แตะ add note icon
  6. ในการแก้ไขสไลด์ ให้แตะ edit icon
  7. ในการจัดเก็บงานนำเสนอของคุณ ให้แตะ options icon > save

ส่งงานนำเสนอทางอีเมล์

  1. แตะไฟล์ PowerPoint และ options icon > share...

การลบงานนำเสนอ

  1. แตะไฟล์ PowerPoint ค้างไว้ แล้วแตะ delete