คุณจำเป็นต้องทำการคำนวณขณะเดินทางหรือไม่ คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นเครื่องคิดเลขได้

  1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปัดไปทางซ้าย และแตะ calculator iconCalculator

    ในการใช้งานเครื่องคิดเลขพื้นฐาน ให้ถือโทรศัพท์ในลักษณะตั้งตรง ในการใช้งานเครื่องคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์ ให้ถือโทรศัพท์ในแนวนอน

  2. ป้อนจำนวนแรกในเครื่องคิดเลข
  3. แตะฟังก์ชั่น เช่น บวกหรือลบ
  4. ป้อนจำนวนที่สองในเครื่องคิดเลข
  5. แตะ =

    คุณสมบัตินี้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น โดยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องความถูกต้องแม่นยำ