คุณสามารถสร้างเอกสารใหม่โดยใช้ Microsoft Word Mobile

  1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปัดไปทางซ้าย และแตะ office iconOffice
  2. ปัดไปที่ documents และแตะ plus icon
  3. แตะไฟล์ Word เปล่าหรือแม่แบบ
  4. เขียนข้อความ
  5. ในการจัดเก็บเอกสารของคุณ ให้แตะ options icon > save