ฉันจะโอนสายเรียกเข้าในโทรศัพท์ Nokia Lumia ของฉันได้อย่างไร

ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อโอนสายเรียกเข้าของคุณไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่นหรือศูนย์ข้อความเสียง

เปิดใช้งานการโอนสายดังนี้

  1. บนหน้าจอ Start (เริ่มต้น) ให้เลือก Phone (โทรศัพท์)
  2. แตะจุด 3 จุดที่มุมล่างขวาของหน้าจอ และเลือก Call Settings (การตั้งค่าการโทร)
  3. ตั้งค่าปุ่ม Call forwarding (โอนสาย) เป็น On (เปิด)
  4. ป้อนหมายเลขที่คุณต้องการโอนสายของคุณและเลือก Save(จัดเก็บ)
  5. ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณกำลังรับข้อมูลการโอนสาย
  6. ไอคอน Call forwarding (โอนสาย) จะปรากฏเมื่อ All calls forwarding (โอนสายทั้งหมด) ถูกเปิดใช้งาน

ปิดใช้งานการโอนสายดังนี้

  1. บนหน้าจอ Start (เริ่มต้น) ให้เลือก Phone (โทรศัพท์)
  2. แตะจุด 3 จุดที่มุมล่างขวาของหน้าจอ และเลือก Call Settings (การตั้งค่าการโทร)
  3. ตั้งค่าปุ่ม Call forwarding (โอนสาย) เป็น Off (ปิด)
  4. การโอนสายจะถูกปิดใช้งาน

นี่คือภาพรวมของตัวเลือกการโอนสายที่ใช้บ่อยบางส่วน

หากต้องการขยายเวลาก่อนใช้งานการโอนสาย คุณสามารถเพิ่ม **[เวลาเป็นวินาที] ข้างหลังตัวเลข ดังนั้น หากต้องการเปิดใช้งานการโอนสายสำหรับทุกสายไปที่หมายเลข 12345 หลัง 30 วินาที คุณต้องป้อนดังนี้ **61*12345**30# CALL

รหัสที่กล่าวถึงคือรหัสที่ผู้ให้บริการส่วนใหญ่นิยมใช้ แต่รหัสอาจแตกต่างกันได้ จึงควรตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณ นอกจากนี้ ในกรณีที่เครือข่ายของคุณไม่สนับสนุนรหัสดังกล่าว คุณจะได้รับข้อความตอบกลับ 'คำขอที่ไม่รู้จัก' หรือ 'คำขอถูกปฏิเสธ' จากเครือข่าย