การดูภาพถ่าย

นึกถึงช่วงเวลาสำคัญเหล่านั้นของคุณ โดยดูภาพถ่ายในโทรศัพท์

แตะ Pictures

  1. ในการดูภาพที่คุณถ่าย ให้แตะ Camera Roll และแตะภาพถ่าย
  2. ในการดูภาพถ่ายถัดไป ให้ปัดไปทางซ้าย ในการดูภาพถ่ายก่อนหน้า ให้ปัดไปทางขวา

การย่อหรือขยาย

  1. วางสองนิ้วบนหน้าจอ และเลื่อนนิ้วเข้าหาหรือออกจากกัน

    ในการย่อหรือขยายกลับอย่างรวดเร็ว ให้แตะที่ภาพถ่ายสองครั้ง

การดูตัวเลือกที่มีอยู่

  1. แตะที่ภาพค้างไว้