วิดีโอแนะนำ

Nokia Lumia 820: การเริ่มต้นการใช้งาน
Lumia - Windows Phone สำหรับผู้เริ่มใช้
Lumia - วิธีประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
Lumia - วธิ ีการสร้างเสียงเรียกเข้าในแบบของคุณ
Lumia - วธิ ีการปรบั แต่งหน้าจอเริ่มต้น
Lumia - บญั ชี Microsoft คืออะไร
Lumia - วิธีตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ
Nokia Lumia: วิธีอัพเดตเป็น Lumia Cyan
การสร้างเสียงเรียกเข้าของคุณเอง
Nokia Lumia: การอัพเดตซอฟต์แวร์
Nokia Lumia: วิธีปรับแต่งเสียงเรียกเข้าและเสียง
Nokia Lumia: วิธีเข้าถึงไฟล์บนโทรศัพท์ของคุณ
Nokia Lumia: วิธีจัดการการใช้ข้อมูล
Nokia Lumia: เพลิดเพลินกับเพลงโปรดด้วย MixRadio
Nokia Lumia: Save on data roaming costs (Thai)
Nokia Lumia: แสดงภาพถ่ายบนหน้าจอของเพื่อน
Nokia Lumia: วิธีจัดเก็บเนื้อหาของคุณใน OneDrive
Nokia Lumia: รบั การสนบั สนุนเกี่ยวกบั โทรศพั ทข์ องคุณ
Nokia Lumia: ตงั้ ค่าบญั ชีอีเมลของคุณ

ติดต่อถึงกันได้