คุณต้องมีพื้นที่ว่างเหลือพอในโทรศัพท์เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชั่น เพิ่มพื้นที่ว่างโดยลบเนื้อหาอื่นๆ ออก