คู่มือผู้ใช้และคำถามที่ถามบ่อย

วิดีโอแนะนำ

Lumia - วธิ ีดาวน์โหลดแอพจาก Store
Lumia - Lumia วิธีใช้+‎เคล็ดลับ
Lumia - วธิ ีอพั เดต Lumia Denim
Lumia - Windows Phone สำหรับผู้เริ่มใช้
Lumia - วิธีประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
Lumia - วธิ ีการสร้างเสียงเรียกเข้าในแบบของคุณ
Lumia - วธิ ีการปรบั แต่งหน้าจอเริ่มต้น
Lumia - บญั ชี Microsoft คืออะไร
Lumia - วิธีตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ
ครอบครวั - จดั การการดาวน์โหลดของลูกคุณ
Nokia Lumia: การสร้างหน้าจอเริ่มต้นสำหรับเด็ก
Nokia Lumia: การค้นหาโทรศัพท์ของคุณที่สูญหาย
Nokia Lumia: Control your Xbox 360 with your phone
Nokia Lumia: การชาร์จแบบไร้สาย
Nokia Lumia: เชื่อมต่อเว็บด้วย Wi-Fi
Lumia - เปลี่ยนจาก iPhone
Lumia - เปลี่ยนจาก Android
Lumia - วธิ ีถ่ายโอนไฟลไ์ ปยงั คอมพิวเตอร์
Nokia Lumia: วิธีจัดการการใช้ข้อมูล

ชุมชน

ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

  • ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่ ดูวิธีการติดต่อโดยรวมทั้งหมดที่ให้บริการในที่ตั้งของคุณ

    ดูตัวเลือกสำหรับติดต่อ