คู่มือผู้ใช้และคำถามที่ถามบ่อย

วิดีโอแนะนำ

Nokia Lumia 930: วิธีการชาร์จโทรศัพท์ของคุณ
Nokia Lumia 930: ปุ่มและส่วนประกอบ
Nokia Lumia 930: วิธีการใส่ซิมการ์ด
Lumia - เปลี่ยนจาก iPhone
Lumia - เปลี่ยนจาก Android
Lumia - วธิ ีถ่ายโอนไฟลไ์ ปยงั คอมพิวเตอร์
Lumia - Lumia วิธีใช้+‎เคล็ดลับ
Lumia - วธิ ีอพั เดต Lumia Denim
Lumia - Windows Phone สำหรับผู้เริ่มใช้
Lumia - วิธีประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
Lumia - วธิ ีการสร้างเสียงเรียกเข้าในแบบของคุณ
Lumia - วธิ ีการปรบั แต่งหน้าจอเริ่มต้น
Lumia - บญั ชี Microsoft คืออะไร
Lumia - วิธีตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ
Nokia Lumia: แสดงภาพถ่ายบนหน้าจอของเพื่อน
การสร้างเสียงเรียกเข้าของคุณเอง
Nokia Lumia: การอัพเดตซอฟต์แวร์
Nokia Lumia: วิธีเข้าถึงไฟล์บนโทรศัพท์ของคุณ
Nokia Lumia: วิธีการตั้งค่าบัญชีสื่อทางสังคม
Nokia Lumia:การถ่ายโอนไฟล์

ติดต่อถึงกันได้