วิดีโอแนะนำ

Nokia Lumia 930: วิธีการชาร์จโทรศัพท์ของคุณ
Nokia Lumia 930: ปุ่มและส่วนประกอบ
Nokia Lumia 930: วิธีการใส่ซิมการ์ด
Lumia - Windows Phone สำหรับผู้เริ่มใช้
Lumia - วิธีประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
Lumia - วธิ ีการสร้างเสียงเรียกเข้าในแบบของคุณ
Lumia - วธิ ีการปรบั แต่งหน้าจอเริ่มต้น
Lumia - บญั ชี Microsoft คืออะไร
Lumia - วิธีตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ
การสร้างเสียงเรียกเข้าของคุณเอง
Nokia Lumia: การอัพเดตซอฟต์แวร์
Nokia Lumia: วิธีเข้าถึงไฟล์บนโทรศัพท์ของคุณ
Nokia Lumia: วิธีจัดการการใช้ข้อมูล
Nokia Lumia: วิธีปรับแต่งเสียงเรียกเข้าและเสียง
Nokia Lumia: แสดงภาพถ่ายบนหน้าจอของเพื่อน
Nokia Lumia: รบั การสนบั สนุนเกี่ยวกบั โทรศพั ทข์ องคุณ
Nokia Lumia: วิธีการตั้งค่าบัญชีสื่อทางสังคม
Nokia Lumia: วิธีจัดเก็บเนื้อหาของคุณใน OneDrive
Nokia Lumia: ตงั้ ค่าบญั ชีอีเมลของคุณ
Nokia Lumia: ถ่ายภาพสวยๆ

ติดต่อถึงกันได้