ฉันจะป้อนเครื่องหมาย + ในโหมดสแตนด์บายบนโทรศัพท์ Nokia ของฉันได้อย่างไร

ในโหมดสแตนด์บาย (หรือใช้โทรศัพท์หน้าจอสัมผัสหลังจากเปิดแป้นกด) ให้รีบกดปุ่ม * สองครั้ง