การรับประกันอย่างจำกัดโดยผู้ผลิต

Nokia Corporation("Nokia") ได้กำหนดการประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้สำหรับบุคคลที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ Nokia ที่รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย ("ผลิตภัณฑ์") Nokia รับประกันว่าจะ
ซ่อมหรือเปลี่ยนทดแทนผลิตภัณฑ์ของคุณภายในเวลาที่เป็นเหตุผลอันควรทางการค้า หากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวบกพร่องในวัสดุ การออกแบบ หรือฝีมือของช่างในระยะสิบสองเดือนแรกหลังจากที่ซื้อ ยกเว้นแบตเตอรี่และ
อุปกรณ์ชาร์จซึ่งจะมีระยะในการรับประกันหกเดือน การรับประกันแบบมีเงื่อนไขจะมีความสมบูรณ์และสามารถใช้บังคับได้ในประเทศที่คุณได้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ Nokia ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศนี้เท่านั้น และมีผล
ต่อผู้ซื้อผลิตภัณฑ์รายแรกเท่านั้น

วิธีขอรับบริการการรับประกัน

ติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับคุณ ร้านค้าปลึกของคุณอาจสามารถเปลี่ยนทดแทนผลิตภัณฑ์ได้ หากร้านค้าดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนทดแทนผลิตภัณฑ์ โปรดไปที่ www.nokia.com/support
เพื่อค้นหาทางเลือกอื่น คุณไม่จำเป็นต้องนำผลิตภัณฑ์นี้ไปที่ศูนย์ Nokia care

เมื่อต้องการใช้สิทธิตามการรับประกันคุณภาพอย่างจำกัด คุณต้องแสดงสิ่งต่อไปนี้ ก) ผลิตภัณฑ์ (หรือชิ้นส่วนที่มีปัญหา) ข) หลักฐานการซื้อต้นฉบับที่ไม่มีการแก้ไขและสามารถอ่านออกได้ ที่มีการระบุอย่างชัดเจน
ถึงชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย วันที่และสถานที่ที่ซื้อ ประเภทผลิตภัณฑ์ และหมายเลขซีเรียล

สิ่งที่ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน
การรับประกันอย่างจำกัดนี้ไม่ครอบคลุมการสึกหรอตามปกติและรอยขาด ค่าจัดส่ง หรือการชำรุดที่เกิดจาก
ก) การโดนของเหลวหรือความชื้น
ข) หล่นหรือใช้เครื่องอย่างไม่ถนอม
ค) อาหารหรือเคมีภัณฑ์หกใส่
ง) ใช้ในทางที่ผิดหรือใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดให้ใช้
จ) การที่อยู่ในอุณหภูมิหรือสภาพแวดล้อมที่รุนแรง หรือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว
ฉ) การกัดกร่อนหรือออกซิไดซ์
ช) การใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับหรือเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม ซอฟต์แวร์ และ/หรือบริการที่ไม่ได้จัดจำหน่ายหรือรับรองโดย Nokia
ซ) ทุบทำลายแบตเตอรี่
ฌ) มีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองเปิด ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่อง
คำชี้แจงที่สำคัญอื่นๆ

ผู้ให้บริการรายอื่นจะเป็นผู้จัดหาซิมการ์ดและเครือข่ายเซลลูลาร์ซึ่งผลิตภัณฑ์ของคุณใช้งานอยู่ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการทำงาน ความพร้อมใช้งาน ความครอบคลุม หรือบริการเครือข่ายเซลลูลาร์

คุณควรเก็บบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับเนื้อหาและข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในผลิตภัณฑ์ของคุณเสมอ เนื้อหาและข้อมูลอาจสูญหายระหว่างการซ่อมหรือไม่ได้โอนย้ายไปยังผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนทดแทน
Nokia ไม่รับผิดชอบ ไม่ว่าจะโดยแจ้งหรือโดยนัย สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียอันเกิดจากเนื้อหาหรือข้อมูลสูญหาย ล้มเหลว หรือได้รับความเสียหาย

รายการทั้งหมดที่เปลี่ยนให้ภายในการรับประกันนี้จะกลายเป็นทรัพย์สินของ Nokia Nokia อาจใช้ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนใหม่ เทียบเท่าของใหม่ หรือที่ปรับสภาพใหม่ เมื่อมีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยน ชิ้นส่วนที่
ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนจะได้รับการรับประกันตามระยะเวลาการรับประกันดั้งเดิมที่เหลืออยู่ หรือหกสิบ (60) วันนับจากวันที่ซ่อมแซม แล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะยาวนานกว่า

ข้อจำกัดของความรับผิดชอบของ Nokia

การรับประกันอย่างจำกัดนี้เป็นการแก้ไขเฉพาะประการเดียวของคุณต่อ Nokia และเป็นความรับผิดเฉพาะประการเดียวของ Nokia ที่มีต่อข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ของคุณ การประกันอย่างจำกัดนี้จะใช้แทนที่
ความรับผิดและการประกันคุณภาพของ Nokia อื่นๆ ทั้งหมด ไม่ว่าโดยปากเปล่า ลายลักษณ์อักษร โดยข้อกำหนด โดยข้อสัญญา โดยการละเมิด หรือโดยประการอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เงื่อนไขโดย
ปริยายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับคุณภาพและความสมบูรณ์ที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน Nokia จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายหรือสูญหาย หรือความล้มเหลวของข้อมูล การสูญเสียกำไร การสูญเสียการ
ใช้ผลิตภัณฑ์หรือการทำงาน การสูญเสียทางธุรกิจ การสูญเสียในการทำสัญญา การสูญเสียรายได้ หรือการสูญเสียรายรับที่คาดไว้ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น หรือสำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียทางอ้อม ความ
เสียหายหรือความสูญเสียที่เป็นผลต่อเนื่อง หรือความเสียหายหรือความสูญเสียพิเศษ ความรับผิดชอบของ Nokia จะจำกัดตามมูลค่าการซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ ข้อจำกัดดังกล่าวจะไม่ใช้กับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่
เป็นผลจากความละเลยที่พิสูจน์ได้ของ Nokia

การประกันอย่างจำกัดนี้ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่กำหนดเงื่อนไขหรือการประกันคุณภาพโดยปริยายซึ่งไม่สามารถปฏิเสธ จำกัดหรือปรับเปลี่ยน ในกรณีที่ข้อกำหนดตามกฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ ความ
รับผิดของ Nokia ตามข้อกำหนดดังกล่าวจะมีอยู่อย่างจำกัด โดยมีทางเลือกที่จะเปลี่ยนหรือซ่อมแซมสินค้าหรือสิ่งของที่เทียบเท่าสินค้า หรือชำระราคาค่าเปลี่ยนสินค้าเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่เท่าเทียมกัน หรือชำระ
ค่าซ่อมสินค้า

คุณลักษณะและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

Nokia Corporation
Keilalahdentie 2-4
FIN-02150 Espoo
Finland

© 2013 Nokia. All rights reserved.

เราอยากฟังความคิดเห็นของคุณ

เมื่อเสร็จแล้ว โปรดแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา

กรุณาตอบแบบสอบถามสั้นๆ เพื่อบอกเราว่าคุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับประสบการณ์ออนไลน์ของคุณ เมื่อท่องเว็บเสร็จแล้ว แบบสำรวจจะปรากฏขึ้น

เมื่อเสร็จแล้ว กรุณาร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา

ขอบคุณ!

แบบสำรวจจะเปิดขึ้นมาเมื่อคุณออกจากไซต์