การรับประกันแบบมีเงื่อนไขของผู้ผลิต NOKIA สำหรับ NOKIA ที่มี WINDOWS PHONE

หมายเหตุ: การรับประกันแบบมีเงื่อนไขของผู้ผลิตนี้ (การรับประกัน”) ใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ Nokia ที่เป็นของแท้ที่มี Windows Phone ซึ่งจำหน่ายโดยผู้ค้ารายย่อยของ Nokia ที่ได้รับอนุญาต และใช้ได้และมีผลบังคับใช้ในประเทศที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Nokia ดังกล่าวเท่านั้น หากผลิตภัณฑ์ Nokia นั้นมีจุดประสงค์เพื่อจำหน่ายในประเทศนั้น

การรับประกันนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมและไม่จำกัดสิทธิ์ที่คุณมีภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคใดๆ ที่บังคับใช้ในประเทศของคุณ

หมายเหตุ: การรับประกันนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมและไม่จำกัดสิทธิ์ที่คุณมีภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคใดๆ ที่บังคับใช้ในประเทศของคุณ

1. ทั่วไป

Nokia Corporation ("Nokia") ให้การรับประกันนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ Nokia ที่รวมอยู่ในกล่องผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายดั้งเดิม ("ผลิตภัณฑ์")

ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อน Nokia ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณอ่านและปฏิบัติตามคู่มือผู้ใช้โปรดทราบว่า ผลิตภัณฑ์ของคุณอาจมีชิ้นส่วนซึ่งอาจได้รับความเสียหายหากไม่ดูแลจัดการด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างมาก

ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน Nokia หรือศูนย์ Nokia Care หรือศูนย์บริการ Nokia ที่ได้รับอนุญาตจะแก้ไขข้อบกพร่องในวัสดุและฝีมือของช่างโดยไม่มีการเรียกเก็บเงิน และในเวลาที่เป็นเหตุผลอันควรทางการค้าด้วยการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของคุณให้ตามตัวเลือก

2. ระยะเวลาการรับประกัน

ระยะเวลาการรับประกันเริ่มต้น เมื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้นให้แก่ผู้ใช้ใ นครั้งแรก ซึ่งพิสูจน์ได้จาก (i) หลักฐานการซื้อที่ออกโดยผู้ค้ ารายย่อยแรก หรือ (ii) วันที่ที่ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการลงทะเบียนโดย Nokia อย่างสมบูรณ์เป็นครั้งแรก

ในการรับประกันนี้ Nokia รับรองว่ารายการต่างๆ ในกล่องจำหน่ายมีดังนี้

 • สิบสอง (12) เดือนสำหรับอุปกรณ์หลัก;

 • สิบสอง (12) เดือนสำหรับอุปกรณ์เสริม (นอกเหนือจากที่แสดงไว้ด้ านล่าง);

 • หก (6) เดือนสำหรับแบตเตอรี่ในอุปกรณ์หลัก และชิ้นส่วนใช้สิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริมต่อไปนี้อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ แท่นวางแบบตั้งโต๊ะ ชุดหูฟัง สายเคเบิล และซอง

 • สิบสอง (12) เดือนสำหรับแบตเตอรี่ในอุปกรณ์หลัก หากแบตเตอรี่รวมอยู่ในอุปกรณ์และถอดออกไม่ได้;

 • ยี่สิบสี่ (24) เดือนสำหรับการ์ดหน่วยความจำ และสาม (3) เดือนสำหรับสื่อที่มีซอฟต์แวร์ใดๆ ก็ตามให้มา เช่น CD-ROM

การซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนจะไม่เป็นการต่ออายุหรือขยายระยะเวลาการรับประกัน อย่างไรก็ตาม ชิ้นส่วนดั้งเดิมหรือที่เปลี่ยนหรือผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนให้ภายใต้การรับประกันนี้จะได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกันนี้สำหรับช่วงเวลาที่เหลือของระยะเวลาการรับประกันดั้งเดิม หรือหกสิบ(60) วันนับจากวันที่ซ่อมหรือเปลี่ยน โดยดูจากช่วงเวลาที่มากกว่า

3. วิธีขอรับบริการการรับประกันของคุณ

หากคุณสงสัยว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอาจตอ้ งเข้ารับบริการภายใต้การรับประกันนี้ อันดับแรกให้ไปที่ www.nokia.com และทำตามคำแนะนำ สำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาที่น่าสงสัยและวิธีการดำเนินการ คุณยังสามารถโทรไปที่ศูนย์บริการลูกค้า Nokia เพื่อขอความช่วยเหลือ (อาจคิดตามอัตราในประเทศหรือพรีเมี่ยม) คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์บริการลูกค้า Nokia ศูนย์ Nokia Care และศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Nokia ได้จากเว็บเพจ Nokia ในพื้นที่ที่มี หากคุณโทรไปที่ศูนย์บริการลูกค้า Nokia หรือใช้การสนับสนุอื่นๆ ที่มีให้ โปรดเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ไว้ใ ห้พร้อม

 • ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดบัญชีผู้ใช้ Nokia และข้อมูลรายชื่ออื่นๆ ของคุณ

 • ประเภท ชื่อ หมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์ รหัสผลิตภัณฑ์ และหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณ ซึ่งมีอยู่ที่กล่องผลิตภัณฑ์ของคุณ

 • วันที่และสถานที่ซื้อ รวมทั้งชื่อผู้ค้ารายย่อยที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณในครั้งแรก และ

 • รายละเอียดปัญหาโดยย่อที่กระทบกับผลิตภัณฑ์ของคุณ

คุณจำเป็นต้องส่งผลิตภัณฑ์ของคุณไปยังศูนย์ Nokia Care หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Nokia โดยคุณต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง หากคุณไปที่ศูนย์ Nokia Care หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Nokia เพื่อขอความช่วยเหลือภายใต้การรับประกันนี้ โปรดจำไว้ว่าให้นำสำเนาของหลักฐานการซื้อดั้งเดิม ซึ่งระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย วันที่และสถานที่ซื้อ ประเภทผลิตภัณฑ์ และหมายเลข IMEI หรือหมายเลขผลิตภัณฑ์อื่นๆ

หากคุณต้องการเรียกร้องภายใต้การรับประกัน คุณต้องแจ้ง Nokia หรือศูนย์ Nokia Care หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Nokia สำหรับปัญหาที่กระทบต่อผลิตภัณฑ์ของคุณภายในช่วงเวลาที่มีเหตุผลอันควรหลังจากที่ทราบปัญหา และก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันเสมอ (ดูส่วนที่ 2 ด้านบน)

Nokia แนะนำให้คุณลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณกับ Nokia หรือเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ Nokia ซึ่งในบางกรณีนั้นจะช่วยให้Nokia ให้บริการการรับประกันที่เป็นส่วนตัวได้มากยิ่งขึ้น

4. สิ่งที่ไม่ครอบคลุมในการรับประกันนี้

Nokia ไม่ได้ให้การรับประกันใดๆ สำหรับสิ่งต่อไปนี้

 • คู่มือผู้ใช้

 • ซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นๆ การตั้งค่า เนื้อหา ข้อมูล หรือลิงค์ที่ติดตั้งหรือดาวน์โหลดลงในผลิตภัณฑ์ของคุณในเวลาใดก็ตาม

 • Nokia และบริการของบริษัทอื่นๆ หรือไคลเอนต์ที่เปิดใช้งาน (โปรดอ่านที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่ง อาจประกอบด้วยบริการต่างๆ เพื่อตรวจดูสิทธิ์และข้อผูกพันที่มีผลใช้ได้ สำหรับคุณ)

 • การสึกหรอและฉีกขาดตามปกติ

 • ความจุในการชาร์จแบตเตอรี่ที่ลดลงซึ่งเป็นผลจากอายุของแบตเตอรี่ที่เสื่อมลงตามปกติ

 • การชำรุดหรือเสียหายที่เกิดขึ้นโดย: (a) การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง, (b) ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างสอดคลอ้งกับคู่มือผู้ใช้, (c) การใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณกับหรือเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม ซอฟต์แวร์ หรือบริการอื่นใดที่ไม่ได้ผลิตหรือให้โดย Nokia, (d) ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่รวมไว้กับผลิตภัณฑ์ของคุณโดยบริษัทอื่น หรือ (e) การกระทำอื่นใดที่นอกเหนือการครอบคลุมที่มีเหตุผลอันควรของ Nokia;

 • ความเสียหายที่เกิดจากการแฮก การเจาะระบบ ไวรัส หรือมัลแวร์อื่นๆ หรือโดยการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตสำหรับบริการ บัญชี ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่าย

 • ความเสียหายที่เกิดจากการที่ผลิตภัณฑ์สัมผัสต่อความชื้น สภาพความชื้น หรืออุณหภูมิหรือสภาวะแวดล้อมที่ร้อนหรือเย็นจัด หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในภาวะใดๆ การกัดกร่อน ออกซิเ ดชัน อาหารหรือของเหลวหกใส่ หรือผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ทางเคมี

 • ข้อบกพร่องพิกเซลในหน้าจอผลิตภัณฑ์ของคุณซึ่งอยู่ในขอบข่ายของมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับ    ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อบกพร่องพิกเซลและมาตรฐานอุตสาหกรรม โปรดไปที่ www.nokia.com

การรับประกันนี้จะไม่มีผลในกรณีที่

 • ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการ (a) เปิด แก้ไข หรือซ่อมแซมโดยไม่ได้รับการรับรองจาก Nokia หรือ (b) ซ่อมแซมด้วยอะไหล่ที่ไม่ได้รับการรับรอง

 • หมายเลขผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ของคุณ รหัสวันที่ของอุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์ หรือหมายเลข IMEI ถูกเอาออก ลบ ทำให้มีตำหนิเปลี่ยนแปลง หรือทำให้อ่านไม่ออกด้วยวิธีใดๆ ซึ่งจะได้รับการพิจารณาตามความเหมาะสมของ Nokia แต่เพียงผู้เดียว

 • ซอฟต์แวร์ที่ทำงานในผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการแก้ไข

สำหรับวัตถุประสงค์ของการรับประกันนี้ ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ Nokia ได้ติดตั้งไว้ล่วงหน้าในผลิตภัณฑ์ และที่จำเป็นสำหรับการทำงานตามปกติถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ของ Nokia ในการรับประกันนี้ Nokia ไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์ Nokia ใดๆ (รวมทั้งอัพเดตและอัพเกรด) ที่ให้มาพร้อมกับภายใน หรือสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ จะตรงตามความต้องการของคุณ ทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ไม่ได้ให้ไว้โดย Nokia ที่การทำงานของซอฟต์แวร์ Nokia จะไม่ถูกทำให้หยุดชะงัก หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องใดๆ ในซอฟต์แวร์ที่แก้ไขได้หรือจะได้รับการแก้ไข สำหรับซอฟต์แวร์ Nokia ที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่อง Nokia หรือศูนย์ Nokia Care หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Nokia จะให้ซอฟต์แวร์ Nokia เวอร์ชันล่าสุด สำหรับนำไปติดตั้งใหม่ในผลิตภัณฑ์ของคุณ ซอฟต์แวร์ Nokia บางอย่างอาจมีข้อกำหนดในใบอนุญาตแยกต่างหาก โปรดอ้างอิงจาก www.nokia.com หรือข้อกำหนดการใช้บริการ ซึ่งบังคับใช้กับซอฟต์แวร์ Nokia สำหรับข้อมูลในการสนับสนุน

ซึ่งอาจมีให้ไว้ การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

5. คำชี้แจงที่สำคัญอื่นๆ

ผู้ให้บริการอิสระจะเป็นผู้จัดหาซิมการ์ดและเครือข่ายมือถือหรือเครือข่ายหรือระบบอื่นๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของคุณใช้งานอยู่ ดังนั้น Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการทำงาน ความพร้อมใช้งาน ความครอบคลุม บริการ หรือช่วงสัญญาณมือถือหรือเครือข่ายหรือระบบอื่นๆ ก่อนที่ Nokia หรือศูนย์ Nokia Care หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Nokia สามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของคุณ ผู้ให้บริการอาจจำเป็นต้องปลดล็อคซิม หรือการล็อคอื่นๆ ที่อาจล็อคผลิตภัณฑ์ของคุณจากเครือข่ายหรือผูให้บริการรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ในสถานการณ์เหล่านี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการและขอให้ปลดล็อคผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นอันดับแรก

ชิ้นส่วนทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ของคุณที่ Nokia เปลี่ยนให้จะกลายเป็นทรัพย์สินของ Nokia เมื่อมีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของคุณ Nokia อาจใชชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ใหม่หรือที่ปรับสภาพใหม่

หากการรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ของคุณหรือปัญหาที่จำเป็นต้องรับบริการ ทาง Nokia, ศูนย์ Nokia Care และศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของคุณ รวมทั้งการค่าธรรมเนียมการจัดการ

ผลิตภัณฑ์ของคุณอาจประกอบด้วยองค์ประกอบเฉพาะในประเทศ รวมทั้งซอฟต์แวร์ บริการการรับประกันที่มีให้ในประเทศใดๆ นั้นอาจจำกัดเฉพาะผลิตภัณฑ์และองค์ประกอบเฉพาะในประเทศที่มีอยู่ในประเทศนั้นๆ นอกจากนี้ หากผลิตภัณฑ์ของคุณไดรั้บการส่งออกอีกครั้งจากตำแหน่งต้นทางไปยังประเทศอื่น ผลิตภัณฑ์ของคุณอาจมีองค์ประกอบเฉพาะในประเทศซึ่งไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องภายใต้การรับประกันนี้ แม้ว่าจะไม่ทำงานก็ตาม

6. ข้อจำกัดของความรับผิดชอบของ NOKIA

การรับประกันนี้เป็นเพียงการแก้ปัญหาของคุณที่มีต่อ Nokia และความรับผิดชอบของ Nokia ที่มีต่อข้อบกพร่องและความเสียหายในผลิตภัณฑ์ของคุณเท่านั้น การรับระกันนี้ใช้แทนการรับประกันและความรับผิดอื่นๆ ทั้งหมดของ Nokia ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา, เป็นลายลักษณ์อักษร, ตามข้อกำหนด (ที่ไม่บังคับใช้), ตามข้อ ตกลง, เป็นการละเมิดหรือไม่เป็นก็ตาม โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยหรือขอ้ กำหนดอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพความพอใจหรือความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ตามขอบข่ายที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ Nokia จะไม่มีส่วนรับผิดชอบไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ ทั้งที่ชัดแจ้ง หรือโดยนัย สำหรับความเสียหายหรือสูญเสียแบบใดๆ ก็ตามที่เป็นผลจากการสูญเสีย ความเสียหาย หรือความบกพร่องเสียหายของเนื้อหาหรือข้อมูล หรือการสร้างใหม่หรือโอนย้าย แม้ว่าการสูญเสีย ความเสียหาย หรือความบกพร่องเสียหายที่เป็นผลของความบกพร่องในผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดทราบว่าคุณควรหมั่นสำรองข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดไว้อยู่เสมอ (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียง หมายเลขใบอนุญาตและรหัสการเปิดใช้งาน) ที่เก็บไว้ในผลิตภณั ฑ์ของคุณก่อนนำผลิตภัณฑ์ ของคุณเข้ารับการบริการ เนื่องจากการดำเนินการให้บริการอาจจะลบข้อมูลทั้งหมดออกจากผลิตภัณฑ์ของคุณ ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียผลกำไร ผลิตภัณฑ์ หรือการใช้งาน ธุรกิจ สัญญา รายได้ หรือเงินออมที่คาดไว้ค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น หรือความเสียหายหรือสูญเสียพิเศษทางอ้อม อันเป็นผลสืบเนื่องใดๆ แม้ว่าจะมาจากการละเลยตามขอบข่ายที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ความรับผิดชอบของ Nokia จะจำกัดตามมูลค่าการซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ ข้อจำกัดในส่วนที่ 6นี้จะไม่มีผลในกรณีของความละเลยโดยรวมของ Nokia หรือการกระทำผิดโดยเจตนา หรือในกรณีของการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บที่เป็นผลจากความละเลยที่พิสูจน์ได้ของ Nokia

Nokia Corporation
Keilalahdentie 2-4
FIN-02150 Espoo
Finland

© 2013 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

เราอยากฟังความคิดเห็นของคุณ

เมื่อเสร็จแล้ว โปรดแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา

กรุณาตอบแบบสอบถามสั้นๆ เพื่อบอกเราว่าคุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับประสบการณ์ออนไลน์ของคุณ เมื่อท่องเว็บเสร็จแล้ว แบบสำรวจจะปรากฏขึ้น

เมื่อเสร็จแล้ว กรุณาร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา

ขอบคุณ!

แบบสำรวจจะเปิดขึ้นมาเมื่อคุณออกจากไซต์