ข้อมูลทั่วไป
Fingerprint reader and Vista Sidebar
I have 2 fingerprint readers on 2 Vista machines and they both have the same problem which occurred after installing the fingerprint readers. The Sidebar, despite ...
FingerPrint system in C#.net
Hi everyone, I am about to start working on an Identification system for practise. I want my system to incorporate the fingerprint reader and I know i have to get the ...
Fingerprint Scanner Vista Ultimate 32-Bit
I purchased the Microsoft Fingerprint Scanner that uses the DigitalPersona software. The CD came with the install software for v2.0, I couldn't get this to work. So ...
Streets and Trips 2011 will not start - 100% CPU usage
Brand new computer (just 8 hours old), Windows 7 SP1, Thinkpad fingerprint reader, ... They just say keep an eye on the KB and I have but no change.
  
การสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาการติดตั้งซอฟต์แวร์ของ Intellipoint ...
Explore these great resources across Microsoft.com. Windows. All Windows downloads; Download Windows 8.1 ... Office. All Office downloads; Download Office; ...
ชุดการปรับปรุงสำคัญที่รวบรวมไว้แบบสะสมสำหรับคอมโพเนนต์ห ...
บทความนี้อธิบายการยกเลิกการปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์หลัก ...
วิธีการเปลี่ยนเค้าโครงแป้นพิมพ์ของคุณ
บทความนี้อธิบายวิธีการเปลี่ยนเค้าโครงแป้นพิมพ์สำหรับ ...
คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะทำด้วย ...
Explore these great resources across Microsoft.com. Windows. All Windows downloads; Download Windows 8.1 ... Office. All Office downloads; Download Office; ...
คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเปิดใช้งาน ...
อธิบายปัญหาที่คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณ ...