ข้อมูลทั่วไป
USB Device Not Recognized on Windows 7 - USB mouse
When this happened non of the USB ports worked and nor did the fingerprint ... this also worked for the fingerprint reader ... (of course if my mouse and kb ...
Windows 8 Keyboard and mouse not working
THANK YOU. i'm having same issues. after calling Microsoft their trying to tell me it's my computer. worked fine before the upgrade. works fine in the Bios. all they ...
Event ID 2 error - Homegorup Log has failed to start
http://www.facebook.com/microsoftdeveloper; https://twitter.com/msdev; http://plus.google.com/111221966647232053570/
  
การสนับสนุน
ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader ; Microsoft Wireless Laser Mouse 6000 ; Microsoft Wireless Laser Mouse 8000 ...
ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
Microsoft Fingerprint Reader ; คำสำคัญ: dftsdahomeportal kbpubtypekc kbprb kbtshoot kbhowto kbmt KB894036 KbMtth ...