ข้อมูลทั่วไป
Fingerprint reader and Vista Sidebar
I have 2 fingerprint readers on 2 Vista machines and they both have the same problem which occurred after installing the fingerprint readers. The Sidebar, despite ...
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์: เครื่อ
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (100 KB pdf)
FingerPrint system in C#.net
Hi everyone, I am about to start working on an Identification system for practise. I want my system to incorporate the fingerprint reader and I know i have to get the ...
Fingerprint Scanner Vista Ultimate 32-Bit
I purchased the Microsoft Fingerprint Scanner that uses the DigitalPersona software. The CD came with the install software for v2.0, I couldn't get this to work. So ...
ติดตั้งเมาส์และซอฟต์แวร์ I
Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader; ... Knowledge Base search. Supported Products list. Support offerings. Product support lifecycle.
การสนับสนุน
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์: เครื่อ
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (100 KB pdf)
การแก้ไขปัญหาการใช้เมาส์
อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาการใช้เมาส์แบบไร้สายที่ทำงานไม่ ...
วิธีการเปลี่ยนเค้าโครงแป
บทความนี้อธิบายวิธีการเปลี่ยนเค้าโครงแป้นพิมพ์สำหรับ ...
การแก้ไขปัญหาความล้มเหลว
Explore these great resources across Microsoft.com. Windows. All Windows downloads; Download Windows 8.1 ... Office. All Office downloads; Download Office; ...
การแก้ไขปัญหาการติดตั้งซ
Explore these great resources across Microsoft.com. Windows. All Windows downloads; Download Windows 8.1 ... Office. All Office downloads; Download Office; ...