ข้อมูลทั่วไป
Fingerprint reader and Vista Sidebar
I have 2 fingerprint readers on 2 Vista machines and they both have the same problem which occurred after installing the fingerprint readers. The Sidebar, despite ...
FingerPrint system in C#.net
Hi everyone, I am about to start working on an Identification system for practise. I want my system to incorporate the fingerprint reader and I know i have to get the ...
Fingerprint Scanner Vista Ultimate 32-Bit
I purchased the Microsoft Fingerprint Scanner that uses the DigitalPersona software. The CD came with the install software for v2.0, I couldn't get this to work. So ...
how to lock and unlock chosen files in vb.net?
http://www.codeproject.com/KB/vb/registry_with_vb.aspx. ... i understand this. Because my program is using fingerprint reader to verify the user, ...
  
การสนับสนุน
ติดตั้งเมาส์และซอฟต์แวร์ IntelliPoint
บทความนี้อธิบายถึงวิธีการติดตั้ง Microsoft ซอฟต์แวร์ IntelliPoint และ ...
การแก้ไขปัญหาการติดตั้งซอฟต์แวร์ของ Intellipoint ...
อธิบายปัญหาที่คุณได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง ...
วิธีการเปลี่ยนเค้าโครงแป้นพิมพ์ของคุณ
บทความนี้อธิบายวิธีการเปลี่ยนเค้าโครงแป้นพิมพ์สำหรับ ...
คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะทำด้วย ...
Explore these great resources across Microsoft.com. Windows. All Windows downloads; Download Windows 8.1 ... Office. All Office downloads; Download Office; ...