ข้อมูลทั่วไป
Fingerprint reader and Vista Sidebar
I have 2 fingerprint readers on 2 Vista machines and they both have the same problem which occurred after installing the fingerprint readers. The Sidebar, despite ...
how can i implement fingerprint recognization and ...
http://www.codeproject.com/KB/library/MatchingFramework.aspx. ... http://channel9.msdn.com/forums/TechOff/254592-Fingerprint-Reader-SDK-for-IBM-Thinkpad-T60-laptops/
FingerPrint system in C#.net
Hi everyone, I am about to start working on an Identification system for practise. I want my system to incorporate the fingerprint reader and I know i have to get the ...
Fingerprint Scanner Vista Ultimate 32-Bit
I purchased the Microsoft Fingerprint Scanner that uses the DigitalPersona software. The CD came with the install software for v2.0, I couldn't get this to work. So ...
  
การสนับสนุน
คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเปิดใช้งาน ...
อธิบายปัญหาที่คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณ ...
คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะทำด้วย ...
Explore these great resources across Microsoft.com. Windows. All Windows downloads; Download Windows 8.1 ... Office. All Office downloads; Download Office; ...
การแก้ไขปัญหาการติดตั้งซอฟต์แวร์ของ Intellipoint ...
Explore these great resources across Microsoft.com. Windows. All Windows downloads; Download Windows 8.1 ... Office. All Office downloads; Download Office; ...
วิธีการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือเอาการเข้าสู่ระบบลายนิ้วมือ ...
อธิบายถึงวิธีการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือเอาการเข้าสู่ระบบ ...
การแก้ไขปัญหาความล้มเหลวในการตอบสนองของแป้นพิมพ์หรือเมา ...
Explore these great resources across Microsoft.com. Windows. All Windows downloads; Download Windows 8.1 ... Office. All Office downloads; Download Office; ...