ผลลัพธ์โดย Bing
ดาวน์โหลด และติดตั้งซอฟต์แวร์ Lifecam ... ระบุไว้ในบทความ Knowledge base: ...
คุณพบปัญหาต่อไปนี้เมื่อคุณใช้แบบ LifeCam Microsoft ร่วมกับ Windows Live Messenger ...
LifeCam 3.2 32 บิต สำหรับ Windows XP SP2 หรือสูงกว่า (ยกเว้น 64 บิต) (exe) ... (152 KB pdf) ดาวน์ ...
LifeCam 3.6 32 บิต สำหรับ Windows XP SP2 หรือสูงกว่า (ยกเว้น 64 บิต) (exe) ... (216 KB pdf) ดาวน์ ...
Please refer to the following KB article to check this issue: (KB933311) Error message and the video preview does not appear when you start the LifeCam: ...
Accroding to your description, I noticed that the scenario had been refered in on KB article, for you reference: ... In the LifeCam NX-6000 product overview, ...
Hi, I don't know why but I cannot install the drivers of the Microsoft Lifecam Nx-6000 on Windows Embedded Standard 7. I tried this: http://support.microsoft.com/kb ...
I had the lifecam installed on my computer, i recently had to recover my pc. now that the pc is working again i cannot find the lifecam and when i try to reinstall it ...
The KB you referenced has been superseded, and there is a later USB patch that works ... A current version of LifeCam software is already installed.