สั่งพิมพ์หน้านี้


Last update: 20 May 2013
 
รายชื่อองค์กรการกุศลที่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์ในราคา Charity License ได้

พุทธสัมพันธ์สมาคม
มูลนิธิโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลวัดพิพิธประสาทสุนทร
มูลนิธิคริสเตียนบริการ (แบ๊บติสท์)
มูลนิธิกฤตานุสรณ์
มูลนิธิสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา
ทุนการกุศลสมเด็จย่า
มูลนิธิรักเมืองไทย
มูลนิธิเด็กกำพร้าอีสาน
มูลนิธิทุนศรีพฤฒา
มูลนิธิการศึกษาบาลีและการศึกษาเยาวชน (วิจารณโสภณวัดเกาะ)
มูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กองทุนพัฒนาเด็กชนบท
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
โรงพยาบาลชลประทานมูลนิธิ
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
กองทุนพัฒนาเด็ก ในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ
มูลนิธิเย็นศิระเพราะพระบริบาล
มูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด
มูลนิธิช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนจังหวัดพังงา
มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
มูลนิธิอาชีวสงเคราะห์
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
มูลนิธิสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลเยาวชนและครอบครัวในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาฯ
มูลนิธิจุมภฎ - พันธุ์ทิพย์
มูลนิธิประชาสุขสันติ์
สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย
มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
มูลนิธิส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและเยาวชน
มูลนิธิจอมพล ป. พิบูลสงคราม
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิธิวัดไทยพุทธคยา
มูลนิธิ ต.ม.ธ.ก. รุ่น ๗
มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิธิ สี่ ศ.รฟิค
สหทัยมูลนิธิ
มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย
มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มูลนิธิสวนหลวง ร.๙
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิกรมหลวงสงขลานครินทร์
มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร
มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน
มูลนิธิประทานพรเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิเด็ก
มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติฯ
มูลนิธิคุ้มเกล้าฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
มูลนิธิอานันทมหิดล
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น
มูลนิธิโรคเรื้อนพุดหง
มูลนิธิตึกสงฆ์โรงพยาบาลอ่างทอง
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย
มูลนิธิเบญจมบพิตร
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
มูลนิธิสงเคราะห์และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยพิการนครเชียงใหม่
มูลนิธิมหาวชิราลงกรณ
มูลนิธิศรีวิสารวาจา
มูลนิธิบำรุงขวัญทหาร ตำรวจ อาสาสมัครชายแดน
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมถ์
มูลนิธิสงเคราะห์และพัฒนาเด็ก
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
มูลนิธิอนุเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
มูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย
มูลนิธิจุฬาภรณ์
มูลนิธิ พสวท.
มูลนิธิกตเวทิน
มูลนิธิราชประชาสมาศรัย
มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมถ์
ศิริราชมูลนิธิ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง
สุริโยทัยมูลนิธิ
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมต่อต้านโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
ราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา
มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
มูลนิธิภูมิพโลภิกขุเพื่อการค้นคว้าทางศาสนา
มูลนิธิการศึกษามิตรภาพ
มูลนิธิอนุเคราะห์ผู้ป่วยวัณโรค
มูลนิธิวิจัยประสาท ในพระบรมราชูปถัมภ์
สัมมาชีวศิลปมูลนิธิ
มูลนิธิรามาธิบดี
มูลนิธิสงเคราะห์เยาวชนในท้องที่กันดาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ
มูลนิธิช่วยคนโรคเรื้อน จังหวัดลำปาง
มูลนิธิชีวิตใหม่
มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์
มูลนิธิช่วยการศึกษากรุงเทพมหานคร
มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
มูลนิธิธารน้ำใจ
สวนอุศมมูลนิธิ
มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า-นภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิสิริวัฒนา-เชสเชียร์
มูลนิธิดำรงราชานุภาพ
มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร
มูลนิธิส่งเสริมความสะอาดและสุขภาพนักเรียน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิม พรมมาส
มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก
มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิสงเคราะห์ทหารผ่านศึกแห่งประเทศไทย
มูลนิธิสงเคราะห์อาชีพผู้ทุพพลภาพเนื่องจากการปฏิบัติราชการสนาม
มูลนิธิพิพิธภัณฑ์วังวรดิศ
มูลนิธิมหิดลอดุลยเดช
มูลนิธิเลนำคิน
มูลนิธิโรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา
มูลนิธิเผยแพร่ชีวิตประเสริฐ
มูลนิธิบำรุงการศึกษาพระปริยัติธรรมวัดคูหาสวรรค์
มูลนิธิดวงประทีป
สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิทุนพระพุทธยอดฟ้า
มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช
มูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
มูลนิธิวัดศรีอุปลาราม
มูลนิธิจอห์น เอฟ.เคนเนดี
มูลนิธิวัดฉัตรแก้วจงกลณี
มูลนิธิช่วยเหลือเยาวชนสยาม (ธนบุรี)
มูลนิธิสงเคราะห์ตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัวในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
มูลนิธิคาธอลิค สุราษฎร์ธานี
มูลนิธิสมเด็จหลวงพ่อทวดและพระครูวิสัยโสภณ (ทิม ธมฺมธโร) วัดช้างให้
สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร
มูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ว วิบุลสันติ เชียงใหม่
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมส่งเสริมการผสมผสานกิจกรรมพัฒนาประชากรและสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
มูลนิธิกตัญญุตาธรรม
มูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย
มูลนิธิวัดบุญวาทย์วิหาร
มูลนิธิกัลยณวัตร จังหวัดขอนแก่น
มูลนิธิส่งเสริมกิจการศาสนาและมนุษย์ธรรม
มูลนิธิบุญสงเคราะห์ผักไห่
มูลนิธิช่วยการศึกษาเทศบาลเมืองพนัสนิคม
มูลนิธิคุณหญิงสมจิตต์
มูลนิธิสุขุโม
มูลนิธิเทพบำรุง
มูลนิธิสงเคราะห์คนเป็นโรคเรื้อน
มูลนิธิคริสเตียนเมดิคอลของเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนติสท์
มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ
มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
มูลนิธิเผยแผ่ธรรมะของอนุศาสนาจารย์ทหารบก
สมาคมภริยาทหารเรือ
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย
มูลนิธิพระลานชัยเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม มูลนิธิชัยพัฒนา
มูลนิธิวัดถ้ำผาปิ้ง
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ในประเทศไทย
มูลนิธิร่วมกตัญญู
มูลนิธิหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิไทย-เยอรมันเพื่อการพัฒนา
กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้
มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
มูลนิธิสมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย
มูลนิธิพระราชทานสงเคราะห์ผู้ป่วยอนาถา ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์วัดปากบ่อ
มูลนิธิตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลปทุมธานี ร.ศ.๒๐๐
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
มูลนิธิสงเคราะห์ข้าราชการและพนักงานกรมป่าไม้ที่ประสบภยันตรายในขณะปฏิบัติหน้าที่
มูลนิธิโรงพยาบาลรถไฟ
มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ
มูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
มูลนิธิจอห์น อี. ฟิวริฟอย
มูลนิธิศาสตราจารย์ นายแพทย์หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร
สมาคมสร้างสรรค์ไทย
มูลนิธิสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) วัดสามพระยา
มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มูลนิธิพระดาบส
มูลนิธิโอสถานุเคราะห์
มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า
มูลนิธิการศึกษาหลวงพ่อเกษม เขมโก
สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย
มูลนิธิท่านผู้หญิงประภาศรี เพื่อกิจการตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
มูลนิธิท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา
มูลนิธิหลวงปู่พระชัยมงคล (สมุทรปราการ)
มูลนิธิสำโรงรวมใจ
กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)
มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
มูลนิธิพระครูพุทธมนต์โชติคุณ (ขัติยศ โชติธมฺมเถระ)
มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม
มูลนิธิการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา
มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา
มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา
มูลนิธิแผ่นดินธรรม
มูลนิธิเพื่อการวิจัยแห่งประเทศไทย
มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น
มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าฯ
มูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
มูลนิธิโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม
มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
มูลนิธิอาจารย์ป๋วย
มูลนิธิพระยาอรรถกระวีสุนทรและคุณหญิง
มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลราชานุกูล
มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระภูมิพลมหาราชฯ
มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
มูลนิธิโครงการหลวง
มูลนิธิซิเมนต์ไทย
มูลนิธิส่งเสริมการศึกษานนทบุรี
มูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์
มูลนิธิขาเทียม
มูลนิธิรางวัลมหิดล
มูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และหม่อมเจ้าจงจิตรถนอมดิศกุล พระธิดา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิสงเคราะห์นักเรียนยากจนวัดบางแตน
มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร
มูลนิธิเทสก์ เทสรังสี
มูลนิธิอุบลรัตน์
มูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ
มูลนิธิส่งเสริมอาหารกลางวันนักเรียนจังหวัดศรีสะเกษ
มูลนิธิอนุสรณ์พระกฐินต้นวัดประชาคมวนารามร้อยเอ็ด
มูลนิธิราชสุดา
มูลนิธิคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง
มูลนิธิเพื่อการศึกษาคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
มูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย
มูลนิธิไทยคม
มูลนิธิสัจจธรรม
มูลนิธิพระอาจารย์ศรี มหาวีโร
มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
มูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรี
มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท
มูลนิธิทุนการศึกษาร่วมใจ
มูลนิธิวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมาย
มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์
มูลนิธิ กองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา
มูลนิธิช่วยครูผู้ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย
มูลนิธิช่วยเหลือสมาชิกคุรุสภาผู้ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ
มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรสมาชิกคุรุสภา
มูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิรางวัลคุรุสภา
มูลนิธิตาเฮอร์สยามวาลาเพื่อการศึกษา
มัสกาตีมูลนิธิ
มูลนิธิทุนดรุณเมตตาของสมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย
มูลนิธิ แสวง คำเอ้ย เชาวรัตน์
มูลนิธิ สมเด็จพระสุริโยทัย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิธิวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
มูลนิธิพ่อเคนน้อย แม่บุญ วัดพระศรีเจริญ
มูลนิธิสตรีวิทยา ๒
มูลนิธิปราบวัณโรค
โครงการร้อยใจไทยเป็นหนึ่งเดียว
มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
มูลนิธิวัดญาณสังวราราม
มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม
มูลนิธิซำฆ้อ - ห้วยทับมอญ
มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
มูลนิธิสตรีศึกษาร้อยเอ็ด
มูลนิธิวิภาวดีรังสิต
มูลนิธิคุณากร
มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน
มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน
มูลนิธิทุนเล่าเรียนหลวงกาญจนาภิเษก
มูลนิธิสุทธิ ณ นคร เพื่อส่งเสริมการศึกษาทางนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มูลนิธิ เปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดเชียงใหม่
มูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า
มูลนิธิวิจิตร ชวนะนันท์
มูลนิธิโรงพยาบาลชลบุร
โครงการก่อสร้างหอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี)
มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
มูลนิธิการพระราชกุศลในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
มูลนิธิพัฒนาชุมชนในเขตภูเขา
มูลนิธินพรัช - รัตนโกสินทร
มูลนิธิสร้างสรรค์ชีวิตเด็กและเยาวชน
มูลนิธิช่วยนักเรียนในฉะเชิงเทรา
มูลนิธิตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิทาคาฮาชิ
มูลนิธิพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน “กาญจนาภิเษก”
มูลนิธิยุวพัฒน์
มูลนิธิ คอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด ในพระบรมราชูปภัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
มูลนิธิทะนุบำรุงพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ กระทรวงการคลัง
มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
มูลนิธิศึกษาพัฒน์
มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม
มูลนิธิอาจารย์แม่ชีหวานใจชูกร
มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม
มูลนิธิส่งเสริมสวัสดิการสังคมไทย
มูลนิธิพรหมวชิรญาณ
มูลนิธิเพื่อเด็กไทย
ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
โครงการรวมใจชาวสวนยางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชครบ ๕๐ ปี
มูลนิธิมายา โคตมี
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ)
กองทุนลานกีฬาต้านยาเสพติด สำนักนายกรัฐมนตรี
มูลนิธิเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข
มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน
มูลนิธิพัฒนางานอัยการ
มูลนิธิตงฮั้วการแพทย์ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิโรเกชั่น
มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย
มูลนิธิทวี บุณยเกต
มูลนิธิชัยนาวีพัฒนา
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
มูลนิธิเวชดุสิต
มูลนิธิกาญจนาภิเษกในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
มูลนิธิซิสเตอร์ คามิลเลียน อนุสรณ์
มูลนิธิพัฒนาไท
มูลนิธิอเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน)
มูลนิธิไทยซาร์โก้เพื่อการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
มูลนิธิเพื่อสถาบันวิจัยอ้อยและน้ำตาลทราย
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี
มูลนิธิพลเรือโทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภาและหม่อมกอบแก้ว อาภากร ณ อยุธยา ในพระราชูปถัมถ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
มูลนิธิลิปตพัลลภ
มูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค
มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์
มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน
มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา
มูลนิธิเอดส์กรุงเทพมหานคร
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
มูลนิธิสุจิณโณอนุสรณ์
มูลนิธิเพื่อพัฒนาชุมชนและเกษตรกรรม
มูลนิธิพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน
มูลนิธิพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ
มูลนิธิเบญจมราชรังสฤษฎิ์
มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย
มูลนิธิวิเทศพัฒนา
มูลนิธิพลตำรวจเอกบุญทิน วงศ์รักมิตร
มูลนิธิเกื้อดรุณ
มูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช
มูลนิธิวชิรพยาบาล
มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ
มูลนิธิสิรินธร
มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ชัยพฤกษ์มูลนิธิ
มูลนิธิคุณแม่บัวคำ ทิพย์แสงทอง
มูลนิธิดวงแก้ว
มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
มูลนิธิเทียนส่องใจ เพื่อคนไข้โรคลมชัก
มูลนิธิไทยรัฐ
มูลนิธิร่วมพัฒนาแผ่นดินเกิดลุ่มน้ำปากพนัง สนองพระราชดำริ
มูลนิธิยุวพุทธพัฒนา
มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนจังหวัดลำปาง
มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
มูลนิธิ ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาล
มูลนิธิกัลยาณวิสุทธิ์
มูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย
มูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี
มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์
มูลนิธิทองทศฯ เพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์
มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
มูลนิธิหู คอ จมูก ชนบท
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
มูลนิธิเทพอำนวย
มูลนิธิสวิง-อนงค์ วงษ์ดนตรี อุปถัมภ์
มูลนิธิทรง บุลสุข
มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว
มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มูลนิธินายประจักษ์และนางสาลี่ คนตรง
มูลนิธิสิริวัฒนภักดี
มูลนิธิสุขภาพไทย
มูลนิธิสงเคระห์เด็กของศาลจังหวัดสมุทรปราการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
มูลนิธิสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
มูลนิธิดร. โกวิท วรพิพัฒน์
สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย
มูลนิธิ พล.อ.ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์
มูลนิธิอนุสรณ์ พล.อ.ท.พระยาเฉลิมอากาศ
มูลนิธิรักษ์ไทย
มูลนิธิส่งเสริมกิจการเยาวชนในชุมชนแออัด ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
มูลนิธิสวัสดิ์ สำเภา แก้วไทรหงวน
มูลนิธิจักรวาลบรมเทวสถานธรรมทาน
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
มูลนิธิยาเสพติดจังหวัดกระบี่
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชัยนาท
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชัยภูมิ
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตรัง
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตาก
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปราจีนบุรี
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยะลา
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระนอง
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดราชบุรี
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูน
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสกลนคร
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสิงห์บุรี
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี
มูลนิธิพลังแผ่นดินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี
มูลนิธิกาญจนบารมี
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาท่าบ่อ
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาฉวาง
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาด่านซ้าย
(๔๕๐) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาเด่นชัย
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขากระนวน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาเชียงของ
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาปัว
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาเวียงสระ
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย พิษณุโลก
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาจอมบึง
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขากุฉินารายณ์
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาตะพานหิน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาบ้านดุง
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาธาตุพนม
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาเลิงนกทา
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสว่างแดนดิน
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขายะหา
มูลนิธิสูตินรีเวชกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
มูลนิธิสุขรังสรรค์
มูลนิธิมณี สิริวรสาร
สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลตำรวจ
มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ
มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม
มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
มูลนิธิเรารักสงขลา เฉลิมพระเกียรติ์
มูลนิธิอนุสารสุนทรเพื่อสงเคราะห์คนหูหนวก
มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมชินูปถัมภ์
มูลนิธิศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิปฐมธรรม
มูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิธัญญารักษ์
มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
มูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ
มูลนิธิโรงเรียนวังไกลกังวล
มูลนิธิบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
มูลนิธิประสิทธิ์ – นวลศรี สุวรรณประทีป
มูลนิธิพระครูอุย ภู่บัว
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิบ้านบางแคในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
มูลนิธิ ๕๐ ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
มูลนิธิบางกอกโพสต์
มูลนิธิฝอยฝา – ผกาแก้ว
สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือ
มูลนิธิวังขนาย
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
มูลนิธิสวนมิสกวัน
กองทุนวันสื่อสารแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา
สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพัทลุง
มูลนิธิคณะสงฆ์ลำปางและหลวงพ่อเกษม เขมโก
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
มูลนิธิจอห์น ดี. เวสเตอร์
มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ
มูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน
มูลนิธิคณะธิดาเมตตาธรรมขอนแก่น
สมาคมกีฬาจังหวัดพัทลุง
มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา
มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิบุญศิริ
มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย
มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
กองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี
มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
มูลนิธิภาณี ยิบอินซอย
มูลนิธิสันติสุข
มูลนิธิเซ็นต์โยเซฟ
มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์
มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มูลนิธิเอื้อ-รดี
กองทุนเพื่อหมีแพนด้า
โครงการแก้วตาดวงใจเทิดไท้ ๗๒ พรรษา มหาราชินี
มูลนิธิแสง – ไซ้กี เหตระกูล
มูลนิธิหนังสือเพื่อไทย
มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง
มูลนิธิสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิเม้า-เลี่ยม วานิช
มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิสุวิทย์ โอสถานุเคราะห์ เพื่อช่วยชีวิต
มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน พระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการ TO BE NUMBER ONE)
มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
มูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๒๕๓)
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย)
มูลนิธิคนพิการไทย
มูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย
มูลนิธิกระดูกและเนื้อเยื่อเพื่อการแพทย์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิพระอาจารย์ทวี มหาวีโร
มูลนิธิเจียร - วรรณี วานิช ช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน
มูลนิธิธรรมน้ำใจ
มูลนิธิ ไว.เอ็ม.ซี.เอ.กรุงเทพฯ
กองทุนการกุศลสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
ทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิก ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
มูลนิธิพัฒนาเกษตร-อนามัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิวิสุทธิคุณ
มูลนิธิคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ ๒๔
มูลนิธิคนพิการจังหวัดแพร่
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
มูลนิธิบรรณพิภพ
มูลนิธิคุณพุ่ม
มูลนิธิชีวิตสดใส
มูลนิธิเพื่อลูกจ้างคนงานไทย
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
มูลนิธิธรรมศาสตร์
มูลนิธิพลเอกประจวบ สุนทรางกูร
สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
มูลนิธิครูสร้างสรรค์
มูลนิธิอาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิพลเอกสุพจน์ จันทรปรรณิก
มูลนิธิลูกเสือชาวบ้านแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)
มูลนิธิพัฒนาโรงพยาบาลนครปฐม
มูลนิธิมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มูลนิธิกองทุนนิยมไทย
โครงการฟันเทียมพระราชทาน
มูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ)
มูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ
มูลนิธิคุวานันท์
กองทุนสมานฉันท์แห่งชาติ
มูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
โครงการสร้างเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล
มูลนิธิโวล์ฟกัง โครห์น
มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
กองทุนอาคารคุ้มเกศ
มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก
มูลนิธิอัศวานนท์
มูลนิธิกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียม
มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา
มูลนิธิผู้หญิง
มูลนิธิ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ กองดุริยางค์ทหารบก เพื่อพัฒนาการดนตรี
มูลนิธิโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
มูลนิธิสยามกัมมาจล
กองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์
สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
(๖๑๔) มูลนิธิพระราชพรหมาจารย์
มูลนิธิสงเคราะห์คนไข้อนาถาโรงพยาบาลนครปฐม
มูลนิธิมีชัย ฤชุพันธ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
มูลนิธิธงฟ้าช่วยคนยาก
มูลนิธิการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยพระราชานุญาตสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย
มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ (ประเทศไทย)
มูลนิธิกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อการศึกษาและวิจัยพัฒนาด้านยานยนต์
มูลนิธิโรงพยาบาลพระพุทธบาท
มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง
มูลนิธิหอเกียรติยศรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
กองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
มูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กองทุนส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
มูลนิธินิยม ปัทมะเสวี
มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
มูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์
สมาคมสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระชูถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กองทุนโครงการพัฒนาสุขภาพพระสงฆ์ขสามเณร ให้ยั่งยืนแบบองค์รวม
มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม
มูลนิธิการศึกษาต่อเนื่อง
มูลนิธิจิตติน ตันธุวนิตย์
มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา
มูลนิธิดวงตะวัน
มูลนิธิเรวดี เทียนประภาส
มูลนิธิดำรงชัยธรรม
มูลนิธิวีระภุชงค์
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา
มูลนิธิสายธารธรรม ในความอุปถัมภ์ของพระราชสังวรญาฯ (พุธ ฐานิโย)
มูลนิธิบูรณปกิสังขรณ์พระพุทธรูปชำรุด
มูลนิธิอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
มูลนิธิกุศลธรรมอนามัยสงเคราะห์
มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์
มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิบรรจงสนิท
มูลนิธิสงเคราะห์นักเรียนประถมศึกษา-เทศบาลจังหวัดลำปาง
มูลนิธินาวาเด็ก
มูลนิธิทวีศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต
มูลนิธิพัฒนาอีสาน
มูลนิธิบุณยะจินดา เพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว
สมาคมปราบวัณโรคเชียงใหม่ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนครสวรรค์
มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิต
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
มูลนิธิจิตตานุเคราะห์
มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์
มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย
กองทุนทีปังกรนภัทรบุตร ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายา
สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ (ประเทศไทย) ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
มูลนิธิส่งเสริมปุงเถ่ากง เชียงใหม่
มูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย
มูลนิธิเพื่อวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน
กองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังและชายหาด
สมาคมสถาบันพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ
มูลนิธิภาคโรตาริไทย
มูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน
มูลนิธิปทุมวนานุรักษ์
มูลนิธิโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง
มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
มูลนิธิ คิง เพาเวอร์
มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์
มูลนิธิสร้างเสริมไทย
มูลนิธินายเยื้อ วิชัยดิษฐ
มูลนิธิถ้ำกระบอก
มูลนิธิแสงพุทธธรรม
มูลนิธิกสิกรไทย
มูลนิธิพุทธรักษา
มูลนิธิประเสริฐ–ทัศนีย์ พุ่งกุมาร
มูลนิธิสุวรรณโคมคำ
มูลนิธิประชาร่วมใจ
มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา
มูลนิธิสายธาร
มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย
มูลนิธิธรรมจารินีวิทยา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ขลุงมูลนิธิ
มูลนิธิชัชวาลย์ คงอุดม
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือในพระบรมราชินูปถัมภ์
กองทุนสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
มูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ
มูลนิธิกิมหย่งร่วมใจ
มูลนิธิส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะไทย
มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
มูลนิธิจิรกิติ
สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน กรุงเทพมหานคร ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
มูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต
มูลนิธิพระมงกุฎเกล้า
มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิโอโต้ซัง
มูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
มูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์
มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย
มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนอำเภอเมืองเพชรบุรี
ส้มจีน อุณหะนันทน์ มูลนิธิ
มูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ
มูลนิธิพระราชวิสุทธิคุณ (จิตฺตสาโร ภิกขุ เกตุ วงศ์แหวน)
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง)
สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิเด็กตัวเล็ก
มูลนิธิสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร
โครงการอุปสมบทพระสงฆ์ ๙๙๙ รูป เฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
มูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิเพิร์ล เอส บัค (ประเทศไทย)
มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ
มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลศึกษาในประเทศไทยประกาศกระทรวงการคลัง
มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคลในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ประกาศกระทรวงการคลัง
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
โครงการจัดศาลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว King Pavillion เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
มูลนิธิรักษ์ธรรม
มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม
มูลนิธิหลวงพ่อเกศมงคลพุทธพรหมบดี
มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์ วีกูล วีรานุวัตติ์
มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย
มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์
มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร
มูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา
สมาคมแม่บ้านทหารบก
มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
กองทุนเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
มูลนิธิพูนพลัง
มูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร โรงพยาบาลตราด มูลนิธิพระครูสังวรานุโยค (ช่อ ปญญาทีโปมหาเถระ)
มูลนิธิไทยรักษ์ป่า
มูลนิธิส่งเสริมพลเมืองดี
มูลนิธิไทยพัฒนา
มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
กองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
มูลนิธิคณะลูกหลานคุณย่าสีป่าคาเพื่อการศึกษาโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์
โครงการเหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวชพลังแผ่นดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวช
มูลนิธิสมณวัตรวิมล
มูลนิธิอินทร์-คำบาง ศรีนิลทา
โครงการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ถวายเป็นพระราชกุศล โดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรี
โครงการจัดทำรายการโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุด “๘๔ พรรษา ใต้ร่มพระบารมี”
มูลนิธิกู้ภัย ร่มไทร
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต
มูลนิธิวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก
มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ
มูลนิธิตำรวจจังหวัดยะลา
มูลนิธิบ้านอารีย์
มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
มูลนิธิคนตาบอดไทย
มูลนิธิยกเต้งอุทิศ
มูลนิธิหออภิบาลสงฆ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
มูลนิธิอิออนประเทศไทย
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาชุมชนเมือง
มูลนิธิหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
มูลนิธิส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
มูลนิธิการประถมศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
มูลนิธิโรงพยาบาลสุรินทร์
มูลนิธิชวาล – มาลัย ไชยธีระพันธ์
มูลนิธิบ้านราชาวดี
มูลนิธิเพื่อนศิลปิน
โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
มูลนิธิปันบุญ
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
มูลนิธิสถาบันพยาธิวิทยา
มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน
มูลนิธิเคมบริดจ์ (ไทย) ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิธิผาแดงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
มูลนิธิสายน้ำ
มูลนิธิพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย
มูลนิธิวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พิษณุโลก
มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โครงการ ๙๙ ล้าน ถวายไท้องค์ราชัน
มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่
สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
มูลนิธิอาสาสมัครนานาชาติช่วยงานสังคมสงเคราะห์
มูลนิธิอภันตรี เจเอสแอล
มูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้า
มูลนิธิเพื่อพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ
มูลนิธิสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
มูลนิธิสวัสดิการทหารบก
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา
มูลนิธิ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มูลนิธิทองประทาน โดย พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนีและคณะผู้ก่อตั้ง เพื่อการศึกษาชาวฉะเชิงเทรา
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
มูลนิธินิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น ๒๘
มูลนิธิสายเด็ก ๑๓๘๗
มูลนิธิพุทธสมุนไพร คู่แผ่นดินไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา
มูลนิธิเสริมกล้า
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
มูลนิธินักรบไทย ไทรทองเทพนิมิต
มูลนิธิเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลหัวหิน
มูลนิธิปิยมหาราชานุสรณ์ จังหวัดเชียงราย
มูลนิธิรุจิรวงศ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิมหาสมุทรแห่งปัญญา
มูลนิธิปานจิตต์ – สมัยสินี อเนกวณิช
มูลนิธิรวมใจช่วยนักเรียนยากจน
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.)

 

 


สั่งพิมพ์หน้านี้