License ประเภทต่างๆ
Microsoft Volume License
เครื่องมือและดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อ สั่งซื้อ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


เวอร์ชั่นสำหรับสั่งพิมพ์

สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM License)
เป็นสิทธิการใช้ซึ่งจำหน่ายให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบคอมพิวเตอร์ สำหรับการติดตั้งไปพร้อมกับการจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ ลูกค้าไม่สามารถขอซื้อสิทธิการใช้งานแบบ OEM แยกต่างหากได้

  สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
 • ซอฟต์แวร์แบบ OEM จะถูกติดตั้งมาพร้อมกับเครื่อง PC หรือเซิร์ฟเวอร์ที่จำหน่ายเท่านั้น
 • ไม่สามารถย้ายซอฟต์แวร์ OEM จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องอื่นได้ แม้จะไม่มีการใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดิมแล้วก็ตาม แต่สิทธิในการใช้ของซอฟต์แวร์แบบ OEM อาจถูกกำหนดใหม่ หากมีการซื้อ Software Assurance เพิ่มเติมภายใน 90 วันหลังจากการซื้อสิทธิแบบ OEM
 • ซอฟต์แวร์ถูกจำกัดการใช้ด้วย Product ID Key หรือผ่านการเปิดใช้ทางเว็บหรือทางโทรศัพท์
  (โดยปกติจะถูกเปิดใช้งานล่วงหน้าโดยผู้จัดทำระบบ)
 • สิทธิแบบ OEM อาจมี Software Assurance ที่ซื้อภายใต้โปรแกรม Volume Licensing
  " สิทธิการใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Desktop แบบเต็มจะจำหน่ายในรูปแบบ FPP หรือ OEM เท่านั้น โดยแบบ OEM จะมีราคาถูกกว่ามาก ส่วนโปรแกรม Volume License จะมีเฉพาะการอัพเกรดระบบปฏิบัติการ Windows Desktop เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ต้องมีสิทธิแบบ OEM หรือ FPP ของ Windows อยู่ก่อนแล้ว จึงจะสามารถอัพเกรดได้
  ผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดจำหน่ายในรูปแบบของลิขสิทธิ์ประเภท OEM

  1) ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop Operating System)
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Starter
  2) ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชัน (Application) ในรูปแบบ Product Key Card หรือ PKC
 • Office Home and Business
 • Office Professional
  3) ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องแม่ข่าย (Server)
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Small Business Server 2008
 • Windows Server Web 2008 R2

  เอกสารแสดงสิทธิ (Proof of Purchase) สำหรับลิขสิทธิ์ชนิด OEM

1. ฉลากใบรับรองผลิตภัณฑ์ของแท้ (Certificate of Authenticity: COA)
มีลักษณะเป็นฉลากสติกเกอร์ที่ระบุชนิด รุ่น ของผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง หมายเลขรหัสผลิตภัณฑ์ (Product Key) ซึ่งผู้จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องติดไว้บนตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังรูป


โดยลักษณะของฉลากจะแตกต่างกันระหว่าง ผู้ผลิตและผู้ประกอบคอมพิวเตอร์ (System Builder) และผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของไทยที่มียี่ห้อของตนเอง (Named) เพื่อให้ผู้ใช้ทราบถึงแหล่งที่มาของคอมพิวเตอร์ได้อย่างชัดเจน

2. คู่มือการใช้งาน (มีเฉพาะซอฟต์แวร์ระบบปฎิบัติการเดสก์ทอปเท่านั้น)

3. แผ่นซีดีรอมสำหรับการติดตั้ง (หรือ Recover CD*) ซึ่งจะมีใบอนุญาตงานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (End User License Agreement: EULA) (เป็นลักษณะของ electronic document อยู่ภายใต้ Start - Run - Type EULA.TXT)


 

* ใบอนุญาตงานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (End User License Agreement: EULA)
(เป็นลักษณะของ electronic document อยู่ภายใต้ Start - Run - Type EULA.TXT)

  สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ประเภท Original Equipment Manufacturer (OEM)
 • สำหรับคอมพิวเตอร์หรือระบบที่มีสิทธิการใช้ระบบปฏิบัติการติดตั้งไว้ ฮาร์ดแวร์ต้องมีใบรับรองสินค้าของแท้ (Certification of Authenticity - COA) ติดไว้กับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนคอมพิวเตอร์หรือระบบที่มีสิทธิการใช้แอพพลิเคชั่นนั้น COA จะติดอยู่กับกล่องของซอฟต์แวร์ โดยคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์แบบ OEM ที่มีสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ประเภท OEM ติดตั้งจะมีจำหน่ายผ่านช่องทางจำหน่ายต่างๆ จำนวนมาก
 • สิทธิการใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Desktop แบบเต็มจะจำหน่ายในรูปแบบ FPP หรือ OEM เท่านั้น โดยแบบ OEM จะมีราคาถูกกว่ามาก ส่วนโปรแกรม Volume License จะมีเฉพาะการอัพเกรดระบบปฏิบัติการ Windows Desktop เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ต้องมีสิทธิแบบ OEM หรือ FPP ของ Windows อยู่ก่อนแล้ว จึงจะสามารถอัพเกรดได้
 • การใช้ซอฟต์แวร์ OEM อยู่ภายใต้เงื่อนไขของใบอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทางหรือ End User License Agreement (EULA) ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ผลิตฮาร์ดแวร์และผู้ใช้
 • ซอฟต์แวร์ OEM ไม่สามารถย้ายไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นอีก ถึงแม้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นจะไม่ถูกใช้งานแล้วก็ตาม ยกเว้นผลิตภัณฑ์ Office หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ซื้อ SA เพิ่มเติมภายใน 90 วัน
 • การใช้งานซอฟต์แวร์ OEM อาจต้องใช้ Product ID Key ซึ่งจำกัดจำนวนการใช้ หรือต้องเปิดใช้ผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บหรือผ่านโทรศัพท์ภายใน 90 วัน
 • ไม่มีสิทธิในการใช้งานรุ่นต่ำกว่า ยกเว้นบางผลิตภัณฑ์ ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่ Downgrade Right


  ประโยชน์ที่ได้รับจากการซื้อสิทธิการใช้งานแบบ OEM ไปพร้อมเครื่อง

ง่ายต่อการนำไปใช้ สามารถได้รับทุกสิ่งที่ต้องการ ได้แก่ การติดตั้งล่วงหน้า, ทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ได้ และมั่นใจได้ว่า ระบบสามารถทำงานได้ด้วยประสิทธิภาพสูงสุดทันทีที่ใช้

เพิ่มประโยชน์และความสะดวก ประหยัดเวลา ลดความวุ่นวาย ด้วยคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งลง

ลดค่าใช้จ่าย คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งด้วยซอฟต์แวร์ OEM จะมีราคาถูกกว่าการแยกซื้อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

การซื้อ Software Assurance สามารถซื้อเพิ่ม SA พร้อมกับการซื้อระบบได้ หรือจัดซื้อภายใน 90 วัน การเพิ่ม SA ทำให้มีสิทธิในการทำอิมเมจและใช้ซอฟต์แวร์รุ่นเก่าเช่นเดียวกับที่ลูกค้า Volume License ได้รับ และสามารถย้ายซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นหรือเซิร์ฟเวอร์แบบ OEM ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ หากมีการซื้อ SA เพิ่มเติม

เวอร์ชั่นสำหรับสั่งพิมพ์

    ข้อมูลเพิ่มเติม

    เอกสารและลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการจัดซื้อและตรวจรับซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์
เอกสารเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ทั่วไป
อ่านเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการสั่งซื้อ Fulfillment Media
Microsoft Enrollment for Application Platform (EAP)
Microsoft Enrollment for Core Infrastructure (ECI)
Microsoft ตารางเปรียบเทียบรุ่นต่างๆ Office 2010
Microsoft ตารางเปรียบเทียบรุ่นต่างๆ Windows 7
Microsoft Licensing Book
แนะนำโปรแกรม Select Plus
โบว์ชัวร์แนะนำ Software Assurance
คู่มือการจัดซื้อและตรวจรับซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ สำหรับหน่วยงานของรัฐ
คุณสมบัติองค์กรที่สามารถซื้อสิทธิ์การใช้ประเภท Academic, Charity หรือ Government
Windows Licensing Guidebook
Office Tips and Tricks for SMEs
เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

Microsoft