ความเป็นมา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหน่วยงานราชการที่มีความใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชนได้ง่ายที่สุด ทำให้องค์กรมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งภารกิจหลักขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น คือความรับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะระดับชุมชน และพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขทั้งใน ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

ความท้าทายหรืออุปสรรคในการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญและประชาชนอยู่ดีมีสุขนั้น ถือเป็นภารกิจหลักของทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหน่วยงาน แต่ละแห่งก็จะมียุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่างๆ โดยมีเป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์ดังกล่าวคือ การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็น เมืองน่าอยู่ ในด้านความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม การคมนาคม การให้บริการ และสวัสดิภาพของประชาชน

เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว เดินหน้าไปสู่จุดหมายที่วางไว้ แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง เกิดจากความพร้อมในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านพื้นที่ ผู้บริหาร บุคลากร และองค์กร ขณะเดียวกันเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที ได้เข้ามามีบทบาทในทุกภาคส่วน เพราะการมีระบบสารสนเทศพื้นฐานที่ดี ช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวนโยบายที่วางไว้ประสบความสำเร็จ ช่วยให้การทำงานและบริหารงานภายในองค์กรทำได้อย่าง ราบรื่น ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นได้รับบริการที่ดี ส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

การช่วยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉิน

นอกเหนือจากการพัฒนาท้องถิ่นและการดูแลประชาชนในภาวะปกติแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิด และรับรู้เรื่องความเป็นอยู่ รวมถึงช่วยเหลือประชาชน ในยามที่เกิดสภาวะฉุกเฉิน เช่น การเกิดอุทกภัย แผ่นดินไหว ภัยธรรมชาติ หรือ เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การให้บริการด้านสุขภาพที่ต้องทำได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที การส่งถุงยังชีพหรือของบริจาคต่างๆ ไปให้กับผู้ประสบภัย ยังต้องตรงกับความต้องการของผู้ประสบภัยอีกด้วย

ซึ่งการบริหารจัดการดูแลความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมีระบบเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร กำลังพล วัสดุ อุปกรณ์ และของบริจาคต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น

โซลูชั่น Local and Regional Government Server** สามารถตอบสนองกับความท้าทาย เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

**Local and Regional Government Server ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Citizen Server Solution

ดาวน์โหลด PDF ไฟล์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 37 และ 38 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Call Center : 02-263-6888
โทร : 0-2263-8888
แฟกซ์ : 0-2257-0099 www.microsoft.com/thailand

บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด
53 ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

คุณสำราญ นุชศิริ
ผู้ประสานงานโครงการ
Smart Local Government
มือถือ : 086-979-2999
โทร : 0-2741-4952-4
แฟกซ์ : 0-2741-4951
www.betimes.biz