LRG คืออะไร?

Local and Regional Government Server (LRG)** เป็นโซลูชั่นทางไอทีจากไมโครซอฟท์ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาระบบ สารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร สนองตอบต่อความต้องการ ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้บริหารและบุคลากร ยกระดับการให้บริการประชาชนในภาวะปกติ ขณะเดียวกันก็ช่วยให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในช่วงเวลาที่ประชาชนไดรั้บความเดือดร้อน และต้อ งการความช่วยเหลือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างระบบคลังข้อมูลศูนย์กลางที่สามารถเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว อันจะ ช่วยให้การช่วยเหลือและตอบสนองความต้องการของประชาชนทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

**Local and Regional Government Server ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Citizen Server Solution

เพื่อให้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดังกล่าวประสบความสำเร็จ รวมถึง สนองตอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและให้บริการประชาชน ทั้งในภาวะปกติหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ การออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ อย่าง บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งมี ประสบการณ์ในการออกแบบระบบงานและเข้าใจกระบวนการทำงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

คุณสุชาติ อิ่มบัญชร ที่ปรึกษาภาครัฐอาวุโส
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด


บีทามส์ โซลูชั่น คือใคร?

บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาด้านบริหาร จัดการโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่ให้กับหน่วยงาน ภาครัฐ ได้ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร (ICT) จากประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมานานกว่า 20 ปี เพื่อให้ระบบงานดังกล่าวรองรับการรายงาน สั่งการ ติดตาม และประเมินผล (ผลงาน ผลเงิน และผลกระทบที่ เกิดขึ้น) ตามแผนที่ได้กำหนดไว้รวมถึงจัดใหมี้ระบบการบริการ ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงการเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย ขณะเดียวกัน บีทามส์ โซลูชั่น ยังเป็นบริษัทที่มีความใส่ใจใน สังคม ดูได้จากการให้โอกาสคนพิการได้เข้ามา ทำงานในองค์กร รวมถึงการทำงานเพื่อการกุศล ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
“บีทามส์ โซลูชั่น มีความเชี่ยวชาญในการวางระบบไอทีกับกับหน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชนมากมาย จุดแข็งของเราก็คือ เราติดตามเทคโนโลยีของ ไมโครซอฟท์อย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นอย่างดี ทำให้บริษัท ไม่ได้เป็นเพียงผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์เท่านั้น แต่ยังสามารถนำ ซอฟต์แวร์ต่างๆ ของไมโครซอฟท์มาประกอบร่วมกันเป็นโซลูชั่นด้านไอทีที่สามารถ ตอบสนองความต้องการขององค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

คุณสุชาติ อิ่มบัญชร ที่ปรึกษาภาครัฐอาวุโส บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด กล่าว

นอกเหนือจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของ บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น แล้ว อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ Emergency Solution ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ คุ้มค่ากับการลงทุน ก็คือ การใช้กรอบแนวคิด Citizen Service Platform (CSP) ของบริษัท ไมโครซอฟท์ เป็นแนวทางหลักในการดำเนินการ คือ บริษัทฯ จะทำการ วิเคราะห์ความต้องการและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงนำข้อมูลจากกรณีศึกษาของหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จจากการนำกรอบแนวคิด CSP มาประยุกต์ใช้งาน จากนั้นจึงวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของกระบวนการทำงาน กฎระเบียบ หน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้าง การสั่งการขององค์กร ลักษณะทางกายภาพ และข้อ มูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกแบบ และเชื่อมโยงระบบงานต่างๆ เข้าหากันอย่างเป็นระบบโดยรวม เลือกเทคโนโลยี สารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆ

เทคโนโลยีที่ประกอบขึ้นเป็น Local and Regional Government Server

เนื่องจาก Local and Regional Government Server Solution ได้รับการออกแบบ ภายใต้แนวคิด Citizen Service Platform ของบริษัท ไมโครซอฟท์ ดังนั้น ระบบนี้ จึงเกิดจากการผสานการทำงานกันอย่างลงตัวของผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากไมโครซอฟท์ ไม่ว่าจะเป็นระบบฐานข้อมูล, ระบบสำนักงานไร้กระดาษ (Paperless), เซิร์ฟเวอร์, ระบบ Business Intelligence, ระบบ Workflow, ระบบเพื่อการทำงานร่วมกัน และ ระบบเพื่อการทำงานนอกสถานที่และการเข้าถึงข้อมูลแบบไร้สาย โดยระบบดังกล่าวจะครอบคลุมการทำงานของหน่วยงานหลักต่างๆ ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ One Stop Service ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ ให้บริการประชาชนโดยตรง (Front Office), หน่วยงานภายในองค์กรที่สนับสนุน การทำงานอยู่เบื้องหลัง (Back Office), ผู้บริหารและหน่วยงานด้านการบริหาร จัดการ (Management) รวมถึงองค์กรการกุศลและจิตอาสาต่างๆ (Volunteer) ทั้ง ในและนอกพื้นที่ที่ประสานการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปฏิรูปรูปแบบการทำงานและตอบสนองทุกความต้องการของประชาชนอย่างฉับไว

ส่วนประกอบของโซลูชั่น

โซลูชั่น LRG เป็นการประสานการทำงานระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของไมโครซอฟท์ อันประกอบด้วย

ซอฟต์แวร์การจัดการ ฐานข้อมูลระดับองค์กร

ซอฟต์แวร์สำหรับการประสาน การทำงาน

ซอฟต์แวร์ระบบเซิร์ฟเวอร์ ทำหน้าที่เป็น แกนหลักของระบบงานโดยรวม มาพร้อมกับ Hyper-V ซึ่งเป็นความสามารถสำหรับการทำ เวอร์ชวลไลเซชั่น

ซอฟต์แวร์สำหรับการบริหาร จัดการระบบ

ระบบอีเมลเพื่อการติดต่อสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กร

ซอฟต์แวร์เพื่อการติดต่อสื่อสาร ประชุมทางไกล

ลักษณะการทำงานของโซลูชั่น

Local and Regional Government Server ถือเป็นการบูรณาการระบบสารสนเทศหรือระบบไอทีของหน่วยงานปกครองท้องถิ่น ด้วยการวางรากฐานของระบบ ให้แข็งแกร่งตั้งแต่เริ่มต้น ด้วยกรอบแนวคิด Citizen Service Platform (CSP) โดยมีแนวทางในการดำเนินการ คือ

นอกเหนือจากการทำงานร่วมกับหน่วยงานหลักต่างๆ ขององค์กรแล้ว โซลูชั่นดังกล่าวยังสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานส่วนกลางและพัฒนา ต่อยอดไปสู่ระบบการทำงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือการดูแลประชาชน เพิ่มเติมอีก ตัวอย่างเช่น ระบบงานการปราบปรามยาเสพติด การวิเคราะห์ การว่างงานในท้องถิ่น เป็นต้น


ดาวน์โหลด PDF ไฟล์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 37 และ 38 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Call Center : 02-263-6888
โทร : 02-263-8888
แฟกซ์ : 02-257-0099 www.microsoft.com/thailand

บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด
53 ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

คุณสำราญ นุชศิริ
ผู้ประสานงานโครงการ
Smart Local Government
มือถือ : 086-979-2999
โทร : 02-741-4952-4
แฟกซ์ : 02-741-4951
www.betimes.biz