ชนิดของผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

     คอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของคนเราในช่วงศตวรรษที่ 21 ตั้งแต่เสียงดนตรีและภาพถ่ายไปจนถึงบริการธนาคารและการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนรูปแบบการทำงานและการใช้ชีวิตของคนเรา หลักสูตรนี้จะแนะนำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ ตลอดจนแสดงวิธีการใช้เมาส์และแป้นพิมพ์

หัวข้อในหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
บทเรียน 1: บทนำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
วัตถุประสงค์
1.1. อธิบายความสำคัญของคอมพิวเตอร์ที่มีต่อโลกของเราทุกวันนี้
1.2 อธิบายส่วนประกอบสำคัญต่างๆ ของคอมพิวเตอร์
1.3 อธิบายขั้นตอนในการเริ่มต้นคอมพิวเตอร์
1.4 อธิบายชุดแป้นต่างๆ บนแป้นพิมพ์
1.5 ทำงานต่างๆ โดยใช้เมาส์
บทเรียน 2: คำศัพท์ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
วัตถุประสงค์
2.1 อธิบายถึงส่วนประกอบฮาร์ดแวร์หลักของคอมพิวเตอร์
2.2 อธิบายระบบปฏิบัติการพร้อมกับบทบาท
2.3 อธิบายคำว่าโปรแกรม
2.4. อธิบายความหมายของ ข้อมูล
2.5 อธิบายคำว่าเครือข่าย รวมถึงประโยชน์จากการใช้ระบบเครือข่าย
2.6 อธิบายคำว่าอินเทอร์เน็ต
บทเรียน 3: ประสิทธิภาพและคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์
วัตถุประสงค์
3.1 อธิบายและเปรียบเทียบคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ
3.2 อธิบายถึงบทบาทของหน่วยความจำ
3.3 อธิบายประสิทธิภาพขั้นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ และการนำมาเชื่อมโยงกับประสิทธิภาพในการทำงาน
3.4 อธิบายโปรแกรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพประเภทต่างๆ รวมทั้งการใช้งาน
3.5 อธิบายโปรแกรมสื่อสารประเภทต่างๆ รวมทั้งการใช้งาน
3.6 อธิบายการใช้โปรแกรมเพื่อการศึกษาและความบันเทิง
บทเรียน 4: ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์
วัตถุประสงค์
4.1 อธิบายฟังก์ชันทั่วไปของระบบปฏิบัติการ
4.2. อธิบายองค์ประกอบต่างๆ สำหรับอินเทอร์เฟซของ Windows XP
4.3 ใช้งานอินเทอร์เฟซของ Windows XP ภายในโปรแกรม
4.4 จัดการแฟ้มและโฟลเดอร์ใน Microsoft Windows Explorer
4.5 ทำงานทั่วไปเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล
บทเรียน 5: โอกาสในการทำงาน
วัตถุประสงค์
5.1 อธิบายว่าคอมพิวเตอร์กลายเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันได้อย่างไร
5.2 ระบุโอกาสในการทำงานสำหรับผู้มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

ตัวเลือกออนไลน์
เริ่มต้นอีเลิร์นนิง
(ต้องใช้การเชื่อมต่อความเร็วสูง)
เริ่มต้นการประเมินผล
(ต้องใช้การเชื่อมต่อความเร็วสูง)
ตัวเลือกออฟไลน์*
ดาวน์โหลดอีเลิร์นนิง
14.9 เมกะไบต์
ดาวน์โหลดเวอร์ชัน Microsoft Word
4.17 เมกะไบต์
* ขอแนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อแบบ 56K หรือเร็วกว่านั้น เพื่อใช้ตัวเลือกออฟไลน์