ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ

ชีวิตดิจิทัล

     จากโทรศัพท์มือถือไปถึงเครื่องเล่น MP3 จนถึงกล้องดิจิทัล คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันของเรา หลักสูตรนี้จะแนะนำให้คุณรู้จักกับเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ รวมถึงระบบเสียงดิจิทัล วิดีโอดิจิทัล และภาพถ่ายดิจิทัล และจะสำรวจวิธีที่เราจะใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เหล่านี้และเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อสร้างโอกาสในการทำงานใหม่ๆ และกำหนดทิศทางของโลกที่เราอาศัยอยู่

หัวข้อในหลักสูตรชีวิตดิจิทัล
บทเรียน 1: ประสบการณ์ดิจิทัลยุคใหม่
วัตถุประสงค์
1.1 บอกถึงประโยชน์ของการขยายขอบเขตของเทคโนโลยีดิจิทัล
1.2 อธิบายว่าการผสานรวมเทคโนโลยีจะเพิ่มคุณลักษณะของอุปกรณ์ดิจิทัลได้อย่างไร
บทเรียน 2: ระบบเสียงแบบดิจิทัล
วัตถุประสงค์
2.1 ระบุลักษณะเฉพาะต่างๆ ของเสียงแบบดิจิทัล
2.2 อธิบายแนวคิดของการบันทึก คัดลอก และแปลงเสียงแบบดิจิทัล
2.3 บอกคุณสมบัติของเทคโนโลยีเสียงพูดขั้นสูง
บทเรียน 3: วิดีโอแบบดิจิทัล
วัตถุประสงค์
3.1 ระบุลักษณะเฉพาะต่างๆ ของวิดีโอแบบดิจิทัล
3.2 อธิบายความหมายของการตัดต่อวิดีโอแบบดิจิทัล และรูปแบบผลลัพธ์ต่างๆ สำหรับวิดีโอแบบดิจิทัล
3.3 ระบุคุณสมบัติของเทคโนโลยีวิดีโอทางเว็บชนิดต่างๆ
บทเรียน 4: การถ่ายรูปดิจิทัล
วัตถุประสงค์
4.1 อธิบายคุณประโยชน์ คุณสมบัติ และการทำงานของกล้องดิจิทัล
4.2 อธิบายถึงการจัดการและตกแต่งภาพดิจิทัล
4.3 ระบุคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ชนิดต่างๆ ที่สามารถใช้พิมพ์ภาพถ่ายได้
บทเรียน 5: เทคโนโลยีดิจิทัลและโอกาสในการทำงาน
วัตถุประสงค์
5.1. อธิบายว่าเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้เราสามารถทำงานจากระยะไกลได้อย่างไร
5.2. อธิบายถึงโอกาสในการทำงานต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล

ตัวเลือกออนไลน์
เริ่มต้นอีเลิร์นนิง
(ต้องใช้การเชื่อมต่อความเร็วสูง)
เริ่มต้นการประเมินผล
(ต้องใช้การเชื่อมต่อความเร็วสูง)
ตัวเลือกออฟไลน์*
ดาวน์โหลดอีเลิร์นนิง
12.9 เมกะไบต์
ดาวน์โหลดเวอร์ชัน Microsoft Word
1.23 เมกะไบต์
* ขอแนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อแบบ 56K หรือเร็วกว่านั้น เพื่อใช้ตัวเลือกออฟไลน์