ชนิดของผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ

     อินเทอร์เน็ตช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับบุคคลอื่น รวมถึงข้อมูล และทรัพยากรต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก หลักสูตรนี้จะแสดงวิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เรียกดูเว็บเพจ ไปยังส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ ใช้กลไกค้นหา และแลกเปลี่ยนอีเมลกับบุคคลอื่น

หัวข้อในหลักสูตรอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ
บทเรียน 1: อินเทอร์เน็ต
วัตถุประสงค์
1.1 ให้คำนิยามของอินเทอร์เน็ตและอธิบายรายละเอียดของการใช้งาน
1.2. ระบุถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
1.3 ระบุคุณลักษณะของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตชนิดต่างๆ
1.4. อธิบายความหมายของคำว่าแบนด์วิดธ์ ที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตชนิดต่างๆ
บทเรียน 2: เวิลด์ไวด์เว็บ
วัตถุประสงค์
2.1 ให้คำนิยามของเวิลด์ไวด์เว็บ และอธิบายรายละเอียดของการใช้งาน
2.2 อธิบายว่าที่อยู่เว็บทำงานอย่างไร
2.3. อธิบายวิธีการใช้เบราว์เซอร์เพื่อนำทางเว็บ
2.4. อธิบายวิธีประเมินเนื้อหาของเว็บไซต์
2.5. อธิบายความหมายของคำว่าอีคอมเมิร์ซ
2.6. อธิบายถึงเว็บเบราว์เซอร์ปลั๊กอินและการใช้งาน
บทเรียน 3: การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต
วัตถุประสงค์
3.1 อธิบายการทำงานของอีเมล
3.2 เขียนและส่งข้อความอีเมล
3.3 จัดการข้อความอีเมล
3.4 อธิบายคุณลักษณะของชุมชนออนไลน์
3.5 อธิบายการทำงานของการส่งข้อความทันที
3.6 อธิบายการใช้ซอฟต์แวร์การเขียนเว็บ เพื่อจัดทำและเผยแพร่เว็บเพจ

ตัวเลือกออนไลน์
เริ่มต้นอีเลิร์นนิง
(ต้องใช้การเชื่อมต่อความเร็วสูง)
เริ่มต้นการประเมินผล
(ต้องใช้การเชื่อมต่อความเร็วสูง)
ตัวเลือกออฟไลน์*
ดาวน์โหลดอีเลิร์นนิง
16.9 เมกะไบต์
ดาวน์โหลดเวอร์ชัน Microsoft Word
6.53 เมกะไบต์
* ขอแนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อแบบ 56K หรือเร็วกว่านั้น เพื่อใช้ตัวเลือกออฟไลน์