ชนิดของผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

โปรแกรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงาน

     ในปัจจุบันโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้งานได้นั้นมีอยู่นับร้อยๆ โปรแกรม หลักสูตรนี้จะศึกษาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพของงาน (productivity software) ที่ใช้ในธุรกิจ การศึกษา และในครัวเรือน หลักสูตรนี้จะสอนวิธีเลือกซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องสำหรับการทำงานของคุณ คุณจะได้เรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ ซอฟต์แวร์กระดาษคำนวณ ซอฟต์แวร์การนำเสนอ และซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล

หัวข้อในหลักสูตรโปรแกรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
บทเรียน 1: คุณลักษณะและคำสั่งที่ใช้ร่วมกัน
วัตถุประสงค์
1.1 ชี้แจงองค์ประกอบหลักของอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้
1.2 ทราบวัตถุประสงค์ของคำสั่งต่างๆ บนแถบเมนู
1.3 ใช้งานปุ่มต่างๆ บนแถบเครื่องมือ
1.4 ใช้งานตัวชี้ในโปรแกรม
1.5 ทำงานกับข้อความและอักขระในโปรแกรม
1.6 อธิบายการใช้คีย์ลัดของแป้นพิมพ์และการกดแป้นพิมพ์พร้อมกัน
บทเรียน 2: โปรแกรมประมวลผลคำ
วัตถุประสงค์
2.1 ทำงานขั้นพื้นฐานโดยใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
2.2 แก้ไขและจัดรูปแบบข้อความ
2.3 ทำงานกับตารางและรูปภาพ
2.4 ทำงานกับเครื่องมือภาษา
2.5 อธิบายถึงประโยชน์ของการใช้โปรแกรมจัดทำสิ่งพิมพ์ (DTP)
บทเรียน 3: กระดาษคำนวณ
วัตถุประสงค์
3.1 ชี้แจงองค์ประกอบต่างๆ ของกระดาษคำนวณ
3.2 ป้อนข้อมูลในกระดาษคำนวณ
3.3 คำนวณข้อมูลเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์ในกระดาษคำนวณ
3.4. แทรกแผนภูมิในกระดาษคำนวณ
3.5 อธิบายวัตถุประสงค์ของตัวเลือกสำหรับการพิมพ์กระดาษคำนวณ
บทเรียน 4: โปรแกรมการนำเสนอ
วัตถุประสงค์
4.1 อธิบายฟังก์ชันพื้นฐานของโปรแกรมการนำเสนอ
4.2. สร้างการนำเสนอใหม่
4.3 เพิ่มกราฟิกและมัลติมีเดียในการนำเสนอ
4.4 อธิบายตัวเลือกสำหรับพิมพ์การนำเสนอในรูปแบบต่างๆ
บทเรียน 5: ฐานข้อมูล
วัตถุประสงค์
5.1 อธิบายแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล
5.2 สร้างฐานข้อมูล
5.3 ทำงานกับบันทึกในฐานข้อมูล
5.4 อธิบายว่าการสอบถามฐานข้อมูลคืออะไร และทำงานอย่างไร
5.5 อธิบายเกี่ยวกับรายงานและการใช้งาน

ตัวเลือกออนไลน์
เริ่มต้นอีเลิร์นนิง
(ต้องใช้การเชื่อมต่อความเร็วสูง)
เริ่มต้นการประเมินผล
(ต้องใช้การเชื่อมต่อความเร็วสูง)
ตัวเลือกออฟไลน์*
ดาวน์โหลดอีเลิร์นนิง
25.2 เมกะไบต์
ดาวน์โหลดเวอร์ชัน Microsoft Word
15.4 เมกะไบต์
* ขอแนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อแบบ 56K หรือเร็วกว่านั้น เพื่อใช้ตัวเลือกออฟไลน์