ชนิดของผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของคอมพิวเตอร์

     การใช้คอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบเป็นเรื่องง่าย ถ้าคุณทราบวิธี หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเกิดความมั่นใจในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยอธิบายความเสี่ยงและอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณเข้าใจและสามารถป้องกันความเสี่ยงเหล่านั้นได้

หัวข้อในหลักสูตรความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของคอมพิวเตอร์
บทเรียน 1: ภาพรวมของความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของคอมพิวเตอร์
วัตถุประสงค์
1.1. อธิบายความหมายของคำว่าความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว เมื่อพูดถึงเรื่องคอมพิวเตอร์
1.2. ชี้แจงอันตรายต่างๆ ในโลกคอมพิวเตอร์ พร้อมอธิบายวิธีแก้ไข
บทเรียน 2: การป้องกันคอมพิวเตอร์และข้อมูล
วัตถุประสงค์
2.1 ชี้แจงวิธีปฏิบัติต่างๆ ในการป้องกันระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ และข้อมูลในคอมพิวเตอร์
2.2 ชี้แจงวิธีต่างๆ สำหรับป้องกันการทำธุรกรรมทางออนไลน์และการทำธุรกรรมผ่านเครือข่าย
2.3 ชี้แจงมาตรการป้องกันอีเมลและการส่งข้อความทันที
บทเรียน 3: การป้องกันตัวคุณและครอบครัวจากอันตรายด้านความปลอดภัย
วัตถุประสงค์
3.1 ชี้แจงมาตรการที่ใช้เพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัว
3.2. อธิบายว่ามิจฉาชีพทางออนไลน์ทำงานอย่างไร
3.3 อธิบายแนวทางในการป้องกันเด็กๆ ให้พ้นอันตรายจากมิจฉาชีพ
บทเรียน 4: การทำให้คอมพิวเตอร์ปลอดภัยและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
วัตถุประสงค์
4.1 อธิบายวัตถุประสงค์ของการตั้งค่าด้านความปลอดภัยต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
4.2 ชี้แจงตัวเลือกที่สามารถใช้เพื่อทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณทันสมัย
บทเรียน 5: จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์
วัตถุประสงค์
5.1. อธิบายความหมายของคำว่าทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อพูดถึงเรื่องคอมพิวเตอร์
5.2 ชี้แจงการละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆ และมาตรการป้องกัน
5.3 ชี้แจงข้อควรพิจารณาทางกฎหมายซึ่งเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ตัวเลือกออนไลน์
เริ่มต้นอีเลิร์นนิง
(ต้องใช้การเชื่อมต่อความเร็วสูง)
เริ่มต้นการประเมินผล
(ต้องใช้การเชื่อมต่อความเร็วสูง)
ตัวเลือกออฟไลน์*
ดาวน์โหลดอีเลิร์นนิง
12.6 เมกะไบต์
ดาวน์โหลดเวอร์ชัน Microsoft Word
5.8 เมกะไบต์
* ขอแนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อแบบ 56K หรือเร็วกว่านั้น เพื่อใช้ตัวเลือกออฟไลน์