ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ

Partners in Learning
Last update: August 2008  
ประวัติความเป็นมา

อาจกล่าวได้ว่าโครงการ Partners in Learning คือ คำมั่นที่ไมโครซอฟท์ให้กับภาคการศึกษาในประเทศต่างๆ ในการนำเสนอแนวการสอนที่มีมาตรฐานสูง อีกทั้งยังมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนและครูทั่วโลกมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่

เมื่อเร็วๆนี้บริษัทไมโครซอฟท์ ได้ประกาศโครงการ Partners in Learning ทั่วโลกช่วงที่ 2 ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี พร้อมยินดีมอบเงินงบประมาณกว่า 235.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อการส่งเสริมสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มากที่สุด หากนับรวมระยะเวลาดำเนินการโครงการ Partners in Learning ตั้งแต่ช่วงที่ 1 เป็นต้นมา บริษัทไมโครซอฟท์ได้สนับสนุนเงินงบประมาณไปแล้วกว่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐ

Partners in Learning

“ไมโครซอฟท์เชื่อมั่นตลอดเวลาว่า การศึกษาคือกุญแจที่ช่วยเปิดโอกาสให้กับทุกชีวิตบนโลก การสนับสนุนด้านการศึกษาถือเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการส่งเสริมเยาวชนให้ค้นพบศักยภาพในตนเอง และในที่สุดจะสามารถทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จในชีวิตได้ โครงการ Partners in Learning ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่ไมโครซอฟท์มีต่อภาครัฐ และภาคการศึกษาทั่วโลก โดยมุ่งส่งเสริมครูผู้สอนให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้เกิดบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนที่น่าตื่นเต้น มีการกระตุ้นการเรียนรู้ รวมถึงการนำเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน" บิลล์ เกตส์กล่าว

นับตั้งแต่ที่โครงการ Partners in Learning เปิดตัวในปี ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) เป็นต้นมา ผู้เข้าร่วมโครงการนี้ได้แก่นักเรียน ครูผู้สอน และผู้วางนโยบายการศึกษาจำนวนกว่า 90 ล้านคนจาก 101 ประเทศทั่วโลก โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าว่าภายในอีก 5ปีข้างหน้า จะสามารถเพิ่มดัชนีการเข้าถึงอีก 3 เท่าตัว โดยมี 3 โครงการหลัก คือ

  • 1) Innovative Teacher
  • 2) Innovative Student
  • 3) Innovative School

ตลอดเวลาที่ผ่านมาโครงการ Partners in Learning ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จด้านการปฏิรูปการศึกษาในประเทศต่างๆ ทั้งตัวบุคคลและชุมชนต่างได้รับประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมโดยถ้วนหน้า โดยในประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมาได้มีงานสัมมนาเชิงปฏิบัติหัวข้อ Learning to Lead Change นำบรรยายโดย Prof. Dr. Michael Fullan ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปการศึกษา ในการนี้นักการศึกษากว่า 13,000 คนจากทุกภูมิภาคของประเทศที่เข้าร่วมต่างได้เรียนรู้หลักและวิธีการกระจายอำนาจการศึกษา เพื่อปูพื้นฐานสู่ภาวะผู้นำ ความร่วมมือ และหลักนวัตกรรมเพื่อไปประยุกต์ใช้ในสถาบันการศึกษาของตน

ตัวอย่างความสำเร็จในต่างประเทศที่เห็นชัดเจน ได้แก่ โครงการ Shiksha ในประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมทักษะคอมพิวเตอร์แก่คุณครูโรงเรียนรัฐบาลในประเทศอินเดีย จากเดิมตั้งเป้าหมายการเข้าถึงไว้เพียง 80.000 คน แต่ 5 ปีต่อมาไมโครซอฟท์อินเดียคาดการณ์ว่าปลายปี 2008 (พ.ศ. 2551) นี้จะสามารถเข้าถึงกว่า 200,000 คน ส่วนนาง Rupa S. Mishra หนึ่งในครูที่เข้าร่วมโครงการได้กล่าวว่า ยังมีครูอีกมากมายอย่างเธอที่ไม่รู้จักคอมพิวเตอร์เลยแม้แต่น้อย แต่เมื่อผ่านการอบรมในโครงการนี้ ทำให้พวกเธอสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว และการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม

สำหรับโครงการ Peer Coaching ในประเทศมาเลเซีย มีการจัดการอบรมแก่ผู้ช่วยสอน 250 คนจากบรรดาสถาบันฝึกอบรมครูผู้สอนทั่วประเทศ หนึ่งในผู้ร่วมอบรม นาย Mustaffar Abdul Majid หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีด้านการศึกษา วิทยาลับอบรมครูสตรีชาวมาเลย์ เมืองมะละกา ได้แสดงความเห็นว่า โครงการ Peer Coaching ถือเป็นการสนับสนุนครูผู้สอนอย่างยั่งยืน มีการช่วยเหลือและให้คำปรึกษาที่ได้มาตรฐานระดับซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสูง อีกทั้งยังมีการนำเสนอองค์ความรู้ อุปกรณ์สื่อการสอน และการสนับสนุนต่างๆเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการสอนอย่างเต็มที่

Partners in Learning
อีกภาระกิจหลักของโครงการ Partners in Learning คือ การผสานสังคมการสอนในประเทศต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียว โดยเปิดโอกาสให้นักการศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลในสายอาชีพเดียวกันที่มีอยู่ ณ มุมต่างๆทั่วโลก มีการจัดทำ online portal สำหรับนักการศึกษาตามโครงการ Innovative Teachers ซึ่ง online portal ที่ว่านี้ถือเป็นเว็บท่าที่มีขนาดใหญ่ติดอันดับโลกเลยทีเดียว อีกทั้งยังมีงานสัมมนา Innovative Teachers ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดยจะเชิญตัวแทนครูผู้สอน ที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศ มานำเสนอผลงาน พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์งานสอนที่มีคุณภาพ ไมโครซอท์จึงมอบรางวัลแก่ผู้มีผลงานโดดเด่นอีกด้วย สำหรับปลายปีพ.ศ. 2551 นี้ ประเทศไทยจะได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงานสัมมนา Worldwide Innovative Teachers Conference ระดับนานาชาติ โดยความคืบหน้าจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป
 Reference:
ท่านสามารถรับทราบความเป็นไปของโครงการ Partners in Learning ในประเทศไทยได้ที่ http://www.pil.in.th/ หรือโครงการ Partners in Learning ในประเทศต่างๆได้ที่ http://www.microsoft.com/Education/PartnersinLearning.mspx
 แนวความคิดด้านการศึกษาของไมโครซอฟท์
Partners in Learning

ด้วยแนวคิดที่ว่า “การเรียนรู้” เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับการสร้างทรัพยากรบุคคล ไม่ว่าจะมีความเจริญก้าวหน้าหรือพรั่งพร้อมด้านเทคโนโลยีทันสมัยทั้ง ด้านฮาร์ดแวร์หรือซอฟท์แวร์เพียงไร หากไม่รู้จักนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีเหล่านั้นก็จะไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาได้ ดังนั้นหนึ่งในพันธกิจของไมโครซอฟท์ก็คือการสร้างทรัพยากรบุคคล และโครงการความร่วมมือในด้านการศึกษาจึงเริ่มต้นที่ “การเรียนรู้” เป็นหลัก และนี่คือรากฐานแนวความคิดของการริเริ่มโครงการ Partners in Learning ซึ่งปัจจุบันได้ขยายการดำเนินโครงการไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยไมโครซอฟท์ได้ใช้เงินลงทุนในการดำเนินโครงการนี้เป็นมูลค่าถึง 250 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี

 ความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการศึกษา

ไมโครซอฟท์ตระหนักดีว่าการที่สังคมจะพัฒนาไปได้ยั่งยืนนั้นจะต้องเริ่มตั้งแต่ระดับรากหญ้า ซึ่งต้องอาศัยทั้งเวลาและการมีทรัพยากรที่จำเป็น เจตนารมณ์ของไมโครซอฟท์คือการริเริ่มโครงการเพื่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งหวังให้เป็นโครงการระยะยาวที่จะช่วยวางรากฐานอันแข็งแกร่งให้แก่การพัฒนาสังคม โครงการ Partners in Learning ที่ดำเนินการอยู่นี้เป็นโครงการแห่งความร่วมมือระหว่างไมโครซอฟท์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยทำให้โรงเรียนมีความพร้อมมากขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ฟูมฟักเด็ก ๆ ในวันนี้ ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าแก่สังคมในวันข้างหน้า

 การริเริ่มโครงการ Partners in Learning ในประเทศไทย

ไมโครซอฟท์ ได้ให้ความสำคัญในการเข้ามาช่วยเหลือด้านการพัฒนาการศึกษา โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในเก้าประเทศแรกที่มีการประกาศเริ่มโครงการนี้ และได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2546 โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายปองพล อดิเรกสาร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ น.พ. สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติร่วมในพิธีลงนามดังกล่าว ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักในการดำเนินโครงการ Partners in Learning ในประเทศไทยก็คือการพัฒนาศักยภาพในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของครูและนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 38,000 โรงเรียนทั่วประเทศ ในระยะเวลา 5 ปี ณ ปัจจุบัน โครงการ Partners in Learning ในประเทศไทยได้ข้าถึงนักเรียนกว่าหกล้านคน อบรมครูอาจารย์ไปแล้วกว่า 104,647 คน เ และมีครูเข้าร่วมในเครือข่าย Innovative Teachers ถึง 11,474 คน

Partners in Learning
  กลับสู่ด้านบน  
New Page 2

Microsoft