ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ
download
  Get Ready with IT Security Crime Act 24 ตุลาคม 2550  
   
 
  เรื่อง   ::    รูปภาพ   ::   ดาวน์โหลด  
 

      บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกั ร่วมกับกลุ่ม เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาเกี่ยวกับ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Computer Crime หรือ Computer Related Crime) อันสอดรับกับพระราชบัญญัติฯว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน ถูกต้อง ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง และตระหนักถึงผลที่อาจจะ เกิดขึ้นจากการกระทำผิด ตลอดจนการเตรียมพร้อม ป้องกัน อันจะส่งผลถึงการพัฒนาของสังคมสารสนเทศ ที่มี ความมั่นคงและปลอดภัยต่อไป หัวข้อสัมนาประกอบด้วย