ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ
  Microsoft Software Architect Forum 13 กุมภาพันธ์ 2551  
   
 
  เรื่อง   ::    รูปภาพ   ::   ดาวน์โหลด  
 

เอกสารและวีดีโอที่เกี่ยวข้อง

Software Architect and its impact to Thai Software Industry and Businesses
โดย Dr. Rom Hirunpruk, Director,
The Office of Knowledge Management and Development


ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย | ชมวีดีโอ

Establishing IT Architecture as a Profession
โดย Yap Ke Lip, Deputy President, IASA Malaysia 

ชมวีดีโอ

Benefits of Value-Up Software Development Approach
โดย คุณสงวน ธรรมโรจน์สกุล, Software Architect
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด


ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย | ชมวีดีโอ

Track 1 - Software + Service in
Software Architecture
Track 2- Value-Up Software Development with ALM Solutions
Software + Services Architecture 
Strategy

Aaron Tan Dani, Chairman
IASA Asia Pacific


ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย | ชมวีดีโอ
Value-Up from Requirement to
Architecture Design

คุณจุลเดช อร่ามศรี,
Technology Specialist
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด


ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย | ชมวีดีโอ

Anatomy of a S+S Line of
Business Application

Rames Gantanant, General Manager
Puumsoft Company Limited


ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย | ชมวีดีโอ
Effective Techniques for
Software Project Management

Sutee Satanasathaporn, Director
ISEM Co., Ltd.


ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย | ชมวีดีโอ

User Experience for Architects
Smith Suksmith, Director
Office of Computer Clustering Promotion (CCP)

ชมวีดีโอ
Enhance Software Quality with
Value-up Testing

คุณจิระวัฒต์  ผดุงกิจจานนท์, MIC Architect
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)จำกัด

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย | ชมวีดีโอ