ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ


ซอฟต์แวร์และข้อมูลที่ช่วยในการพัฒนาธุรกิจของท่าน
PC Default Setting
[ชนิดไฟล์ : ZIP  | ขนาดไฟล์ : 1.2 MB]
1) Windows Media Player
2) Windows Live Toolbar
3) Windows Live Messenger
4) IE 8 & Bing
5) Silverlight
เอกสารแนะนำการพัฒนาธุรกิจของท่าน
[ชนิดไฟล์ : ZIP  | ขนาดไฟล์ : 660 KB]
โปรแกรมคำนวณค่าใช้บริการและตรวจสอบการใช้งานของลูกค้าในร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่
[ชนิดไฟล์ : ZIP  | ขนาดไฟล์ : 195 MB]
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างประโยชน์ให้ชุมชน
[ชนิดไฟล์ : ZIP  | ขนาดไฟล์ : 1.5 MB]
Microsoft Office 2010 Beta
Download Free
Internet Explorer 8
MSN Toolbar

โปรแกรม Recovery หรือ Undo
PC Health Tools
[ชนิดไฟล์ : ZIP  | ขนาดไฟล์ : 6.6 MB]

การเรียนรู้ของลูกค้าภายในร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่
หลักสูตรการเรียนรู้เบื่องต้น สำหรับผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต
[ชนิดไฟล์ : ZIP  | ขนาดไฟล์ : 146 MB]
วิธีการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
[ชนิดไฟล์ : ZIP  | ขนาดไฟล์ : 210 KB]
หลักสูตรเรียนรู้การใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
[ชนิดไฟล์ : ZIP  | ขนาดไฟล์ : 19.5 MB]
วีดีโอแนะนำการใช้งาน Windows สำหรับผู้เริ่มใช้งาน
[ชนิดไฟล์ : ZIP  | ขนาดไฟล์ : 8.9 MB]

สำหรับนักพัฒนาโปรแกรม
เทคโนโลยี .NET Framework
เทคโนโลยี Silverlight สำหรับพัฒนางาน Animation
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาโปรแกรม
[ชนิดไฟล์ : ZIP  | ขนาดไฟล์ : 6.1 MB]
เครื่องมือการพัฒนาซอฟท์แวร์บนเทคโนโลยี Silverlight
[ชนิดไฟล์ : ZIP  | ขนาดไฟล์ : 23.9 MB]
โปรแกรม SQL Server Express สำหรับจัดเก็บข้อมูลในร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่
Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 [ชนิดไฟล์ : Setup File | ขนาดไฟล์ : 53.5 MB]
Microsoft SQL Serve 2008 Express
 [ชนิดไฟล์ : Setup File | ขนาดไฟล์ : 89.0 MB]
Visual Studio Express สำหรับผู้ต้องการพัฒนาโปรแกรม
[ชนิดไฟล์ : ZIP  | ขนาดไฟล์ : 10.5 MB]
XNA Game SDK สำหรับผู้ต้องการพัฒนาเกมส์
[ชนิดไฟล์ : ZIP  | ขนาดไฟล์ : 82.7 MB]