Select License เหมาะกับองค์กรประเภทใด      l      สิทธิประโยชน์ของ Slect License      l       การคิดราคาลิขสิทธิ์     l       โครงสร้างสัญญา

Microsoft Enterprise Agreement

การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในองค์กร เป็นเรื่องที่ยุ่งยากสำหรับผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่มีการใช้เทคโนโลยีหลากหลาย

ปัจจุบันองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ต่างพึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน องค์กรธุรกิจหลายแห่งต่างมองหารูปแบบเทคโนโลยีที่ยืดหยุ่น และเป็นมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Microsoft Enterprise Agreement เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโปรแกรมการจัดซื้อลิขสิทธิ์ สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 250 เครื่องขึ้นไป และมีการใช้ผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์เป็นมาตรฐานสำหรับระดับเครื่องลูกข่ายทั้งองค์กร และต้องการความสะดวกในการบริหารจัดการระบบซอฟต์แวร์

Microsoft Enterprise Agreement เหมาะสำหรับองค์กรที่มีการบริหารจัดการระบบจากศูนย์กลาง มีการวางมาตรฐานการใช้งานซอฟต์แวร์ในองค์กร เป็นองค์กรที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ มีการอัพเกรดฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ ในโปรแกรมของ Microsoft Enterprise Agreement ไมโครซอฟท์ได้จัดชุดผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมเบื้องต้น ในราคาที่คุ้มค่า และข้อเสนอจากแบ่งจ่ายรายปี ตลอดช่วงเวลา 3 ปีของอายุสัญญา

 

สิทธิประโยชน์ของ Microsoft Enterprise Agreement

 1. ประหยัด คุ้มค่ากับการลงทุนในเทคโนโลยี เนื่องจาก Microsoft Enterprise Agreement ได้รวมแผนประกันการอัพเกรด ซึ่งนอกเหนือจากการใช้ผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุดจากไมโครซอฟท์ ลูกค้าจะได้รับการสนับสนุนทางเทคนิค การฝึกอบรมทั้งการใช้งาน และทางเทคนิค การให้คำปรึกษา
 2. การชำระเงินรายปีตลอดช่วงเวลา 3 ปีของสัญญา
 3. ต้นทุนของการเป็นเจ้าของ (Cost of Ownership) ต่ำ ในขณะที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร โดยการสร้างมาตรฐานซอฟต์แวร์ในองค์กรจากเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์
 4. สามารถขยายสิทธิประโยชน์ครอบคลุมบริษัทในเครือ ทำให้ได้ราคาที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
 5. สร้างมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร เพื่อให้ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีขององค์กรทำงานง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดภาะค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน
 6. การบริหารจัดการลิขสิทธิ์ที่ง่าย รวมถึงความยืดหยุ่นในการใช้งบประมาณ

สิทธิประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการใช้งานโปรแกรม
Enterprise Agreement Subscription

Microsoft Enterprise Agreement Subscription เป็นโปรแกรมการจัดเช่าใช้ลิขสิทธิ์ สําหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 250 เครื่องขึ้นไป และมีการใช้ผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์เป็นมาตรฐานเดียวกันสําหรับเครื่องลูกข่าย เหมาะสําหรับองค์กรที่มีการบริหารจัดการระบบจากศูนย์กลาง เป็นองค์กรมีการอัพเกรดฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ สามารถแบ่งจ่ายรายปี ตลอดช่วงเวลา 3 ปีของอายุสัญญา

EA Subscription Program:
 • เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 250 เครื่องขึ้นไป
 • ส่วนลด 15% เทียบกับ Enterprise Agreement ในระดับราคาเดียวกัน
 • สัญญา 3 ปี ชำระค่า License + SA ทุกปี (ไม่ได้รับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของ) หากสิ้นสัญญาต้องการสิทธิ์ เป็นของตนเองสามารถซื้อสิทธิการใช้งานให้เป็นถาวรได้(Buy-out)
 • ใช้ผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์เป็นมาตรฐานสำหรับเดสก์ท็อปทั้งองค์กร
 • ระดับราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในองค์กร (ราคาต่อเครื่องต่อปี ถ้าเพิ่มเครื่องระหว่างปี สามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้ก่อน แล้วชำระเงินทีหลังได้)

 

สิทธิประโยชน์ (เพิ่มเติม)

เช่นเดียวกับ Open License และ Select License สิทธิประโยชน์ของ Enterprise Agreement ครอบคลุมถึง

 1. สิทธิในการใช้งานรุ่นต่ำกว่า (Downgrade Rights)
  สำหรับองค์กรที่ยังไม่มีความพร้อมในการใช้ผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุด อาจจะด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น ข้อจำกัดทางด้านฮาร์ดแวร์ ความเคยชินของผู้ใช้งาน โปรแกรม Select License อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานผลิตภัณฑ์ในเวอร์ชันก่อนหน้านี้ได้ เช่น ลูกค้าที่ซื้อ Microsoft Office 2003 Standard Edition ผ่านทาง Enterprise Agreement สามารถเลือกใช้งาน Microsoft Office XP Standard Edition ได้ ทั้งนี้ ลูกค้าจำเป็นต้องเลือกใช้เวอร์ชันใดเวอร์ชันหนึ่งต่อจำนวนลิขสิทธิ์ที่มี 1 ลิขสิทธิ์เท่านั้น
 2. สิทธิในการใช้งานข้ามภาษา (Cross Language Rights)
  ไมโครซอฟท์ได้อนุญาตให้องค์กรที่มี Enterprise Agreement สามารถเลือกใช้งานข้ามภาษาได้ โดยไม่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อใหม่ สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นเดียวกันที่มีระดับราคาต่ำกว่า หรือเท่ากัน
 3. การบริหารจัดการซอฟต์แวร์
  ข้อมูลรายละเอียดของสัญญา และรายการลิขสิทธิ์ภายใต้ Enterprise Agreement จะถูกบันทึกไว้ในระบบที่มีความปลอดภัย ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ทาง Microsoft Volume Licensing Service: MVLS จากเว็ปไซต์ http://www.licensing.microsoft.com/ ท่านสามารถตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อ ติดตามข้อมูลการจัดซื้อ และสถานะของสัญญา โดยการอ้างอิงถึงเลขที่สัญญาของท่าน รวมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมในการแสดงหลักฐานพิสูจน์การมีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง


ข้อเสนอของ Microsoft Enterprise Agreement

 1. ลิขสิทธิ์พร้อมแผนประกันการอัพเกรด (License & Software Assurance: L&SA) ระยะเวลา 3 ปี จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นต่ำสำหรับ Enterprise Agreement คือ 250 เครื่อง
 2. การแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์ใน Enterprise Agreement แบ่งเป็น
  • a) Enterprise Product ผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์ที่ใช้ติดตั้งสำหรับทุกเครื่องภายใต้สัญญา Enterprise Agreement เช่น Windows Upgrade, Office, Core CAL
  • b) Additional Product ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้สำหรับเครื่องบางเครื่อง หรือน้อยกว่าจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายใต้สัญญา Enterprise Agreement เช่น Server
 3. สำหรับ Enterprise Product ลูกค้าสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือทั้งแพลตฟอร์ม สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในองค์กร ในกรณีที่เลือกทั้งแพลตฟอร์มจะได้รับส่วนลด 15%
  โดยแพลตฟอร์มของ Enterprise Agreement จะแบ่งออกเป็น 2 แพลตฟอร์ม 4. ราคาที่คิดจะเป็นราคาต่อปีต่อเครื่อง และราคาจะถูกกำหนดตั้งแต่วันที่เซ็นต์สัญญา
 5. หากในระหว่างปีมีการเพิ่มจำนวนเครื่อง ลูกค้าสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์อยู่ในสัญญา Enterprise Agreement ได้ โดยจะแจ้งและชำระเงินสำหรับจำนวน”เครื่องที่เพิ่มขึ้นจริง” (True Up) เพียงปีละครั้ง ในวันครบรอบปี (anniversary date) โดยราคาของ “เครื่องที่เพิ่มขึ้นจริง” จะถูกระบุไว้ในสัญญาของ Enterprise Agreement

ระดับราคาของ Enterprise Agreement

การคิดราคาตามการประมาณการใช้ซอฟต์แวร์ในระยะเวลา 3 ปี โดยลูกค้าจะประมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์ในแต่ละกลุ่มในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งไมโครซอฟท์จะเสนอราคาเป็น 4 ระดับ โดยการคิดคะแนนของผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่ม ดังนี้

ระดับราคา จำนวนพีซี
A 250-2,399
B 2,400-5,999
C 6,000-14,999
D 15,000+

 

โครงสร้างสัญญาของ Enterprise Agreement

Enterprise Agreement เป็นโปรแกรมการจัดซื้อลิขสิทธิ์ที่ลูกค้าจะต้องเซ็นต์สัญญากับไมโครซอฟท์ เช่นเดียวกัย Select Agreement โดยโครงสร้างของสัญญามี 3 ระดับ ดังนี้

 1. Microsoft Business and Service Agreement (MBSA) เป็นสัญญาหลักระหว่างลูกค้าและไมโครซอฟท์ ที่ระบุเงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางสำหรับทุกสัญญาที่เซ็นต์ภายใต้สัญญาหลักนี้ เงื่อนไขหลักนี้ เช่น การใช้และความเป็นเจ้าของ การเก็บรักษาความลับ การรับประกัน และอื่น ๆ โดยลูกค้าจำเป็นต้องเซ็นต์สัญญาหลักนี้ก่อนเซ็นต์ Microsoft Select Agreement, Microsoft Enterprise Agreement
 2. Enterprise Agreement เป็นสัญญาที่ระบุเงื่อนไขและข้อกำหนดของ Enterprise Product, Additional Product การจัดซื้อลิขสิทธิ์ การเพิ่มจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ และสิทธิในการใช้งานซอฟต์แวร์
 3. Enterprise Enrollment เป็นสัญญาที่ระบุรายละเอียดเบื้องต้นในการอนุญาตให้ซื้อผลิตภัณฑ์ภายให้ Enterprise Agreement รวมทั้งระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ราคา และตัวแทนจำหน่ายไมโครซอฟท์สำหรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ (Large Account Resellers: LAR)

 

การเพิ่มจำนวนคอมพิวเตอร์ในองค์กร (True-Up)

ในระหว่างอายุของสัญญา เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น ย่อมมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้มากขึ้น ลูกค้า Enterprise Agreement สามารถนำซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ระบุในสัญญามาใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ได้ทันที โดยจะต้องแจ้งและชำระเงินสำหรับคอมพิวเตอร์ที่เพิ่ม ณ วันครบรอบปีของสัญญาในรายงานประจำปี จึงเป็นการสั่งซื้อเพียงครั้งเดียวต่อปี ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดการและลดกระบวนการสั่งซื้อลงอย่างมาก

 

เพิ่มประโยชน์ให้ซอฟต์แวร์ด้วย Software Assurance

Microsoft Enterprise Agreement ได้รวม Software Assurance เข้าไว้ในสัญญาด้วย เพื่อขยายสิทธิประโยชน์ให้กับซอฟต์แวร์ที่คุณใช้งานและลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร นอกจากนี้ ยังลดเวลาในการตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่เพื่อการจัดหาสิทธิการใช้ให้ถูกต้องอีกด้วย
ตัวอย่างสิทธิประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ ได้แก่

 • การอัพเดทสู่เทคโนโลยีล่าสุดของไมโครซอฟท์
 • บริการวางแผนการนำไปใช้งานสำหรับเครื่องเดสก์ท็อป
 • Windows Vista Enterprise Edition
 • สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์ที่บ้าน
 • การขอความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
 • การรายงานความผิดพลาด
 • E-learning
 • บัตรกำนัลสำหรับการฝึกอบรม

สามารถศึกษาสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของ Software Assurance ได้ที่หน้า Software Assurance

 

องค์ประกอบใหม่ของ Enterprise Agreement

ในสภาพแวดล้อมของการทำธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้น การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถจัดการได้ดี คือปัจจัยสำคัญต่อประสิทธิภาพและความสำเร็จของธุรกิจ ไมโครซอฟท์จึงกำหนดโปรแกรม Enterprise Agreement ให้คุณสามารถจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีได้ง่ายและให้ความคุ้มค่าที่สุด ด้วยสิทธิประโยชน์ต่อไปนี้ที่ลูกค้า Enterprise Agreement สามารถจัดซื้อได้

 

Microsoft Enterprise Client Access License

ลูกค้า Enterprise Agreement สามารถสั่งซื้อ Microsoft Enterprise Client Access ได้ โดยในหนึ่งชุดจะประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ 11 รายการ ซึ่งลูกค้าจะได้รับประโยชน์ ดังนี้

   ความยืดหยุ่น

 • สามารถใช้ผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ของไมโครซอฟท์ได้หลากหลายผลิตภัณฑ์ทันที
 • รวมผลิตภัณฑ์และบริการเข้ากับแพล็ตฟอร์ม Microsoft Windows Server? 2003 ที่มีอยู่
 • ได้ใช้นวัตกรรมมากมาย ทั้งด้านการทำงานร่วมกัน, การรักษาความปลอดภัย และการควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบขององค์กร

   ง่ายต่อการจัดการสิทธิการใช้งาน

 • ทำให้บริหารจัดการง่ายกว่าการแยกซื้อสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ทีละผลิตภัณฑ์
 • ขจัดความยุ่งยากในการทำสัญญากับผู้ค้าหลายรายที่จำหน่ายเทคโนโลยีแต่ละด้าน
 • รวมสิทธิการใช้ของเทคโนโลยีต่างๆ เข้าด้วยกันในไลเซ็นส์เดียว

   ให้ความคุ้มค่า

 • ได้รับเทคโนโลยีชั้นนำในระดับราคาที่คุ้มค่า
 • รับส่วนลด 52%-70% จากราคาปกติรวมกัน


ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Optimized Desktop
 • Microsoft Desktop Optimization Pack for Software Assurance

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมการรับผลิตภัณฑ์และดิสก์บรรจุซอฟต์แวร์

หลังจากทำสัญญาแล้ว ลูกค้าจะได้รับดิสก์บรรจุซอฟต์แวร์ชุด Welcome Kit ซึ่งประกอบด้วยซอฟต์แวร์ทางธุรกิจมากมาย โดยซอฟต์แวร์ที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับกลุ่มผลิตภัณฑ์และภาษาที่ระบุในสัญญา Enterprise Agreement และเมื่อมีการอัพเดทซอฟต์แวร์ ไมโครซอฟท์จะจัดส่ง
ชุด Update Kit ให้กับผู้ที่ระบุไว้ในสัญญาโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ต้องการดิสก์บรรจุซอฟต์แวร์เพิ่มเติม ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้จากตัวแทนจำหน่ายของไมโครซอฟท์

 

จัดการสิทธิการใช้งานได้ง่ายดาย

Microsoft Volume Licensing Services (MVLS) คือเว็บไซต์ที่คุณสามารถเรียกใช้และจัดการข้อมูลสิทธิการใช้งานทั้งหมด เช่น Volume License Product Key, สถานะของสัญญา, ข้อมูลการสั่งซื้อ และสิทธิของ Software Assurance ได้อย่างปลอดภัย มีการปรับให้ตรงกับลูกค้าแต่ละราย และแสดงผลได้ในหลายภาษา หากต้องการรายละเอียด กรุณาศึกษาที่ licensing.microsoft.com

 

การต่ออายุสัญญา

คุณสามารถต่ออายุสัญญา Enterprise Agreement ได้อีก 1 หรือ 3 ปี โดยราคาการต่ออายุสำหรับเครื่องเดสก์ท็อปที่มีสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์อยู่แล้วจะเป็นราคา Software Assurance เท่านั้น

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศึกษาทางโทรศัพท์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Microsoft Customer Support Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2263-6888

 

    ข้อมูลเพิ่มเติม

    เอกสารและลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการจัดซื้อและตรวจรับซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ สำหรับหน่วยงานของรัฐ
เอกสารเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์
คำอธิบายเรื่อง Client Access License
คำแนะนำในการตรวจรับ Windows XP สำหรับหน่วยงานของรัฐ
คุณสมบัติองค์กรที่สามารถซื้อสิทธิ์การใช้ประเภท Academic, Charity หรือ Government
Microsoft Licensing Guide 2006
ข้อควรระวังในการซื้อซอฟต์แวร์ราคาถูกสำหรับผู้บริโภค
เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

   EA License Guide Book
คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด