สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM License)
เป็นสิทธิการใช้ซึ่งจำหน่ายให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบคอมพิวเตอร์ สำหรับการติดตั้งไปพร้อมกับการจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ ลูกค้าไม่สามารถขอซื้อสิทธิการใช้งานแบบ OEM แยกต่างหากได้

  สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
 • ซอฟต์แวร์แบบ OEM จะถูกติดตั้งมาพร้อมกับเครื่อง PC หรือเซิร์ฟเวอร์ที่จำหน่ายเท่านั้น
 • ไม่สามารถย้ายซอฟต์แวร์ OEM จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องอื่นได้ แม้จะไม่มีการใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดิมแล้วก็ตาม แต่สิทธิในการใช้ของซอฟต์แวร์แบบ OEM อาจถูกกำหนดใหม่ หากมีการซื้อ Software Assurance เพิ่มเติมภายใน 90 วันหลังจากการซื้อสิทธิแบบ OEM
 • ซอฟต์แวร์ถูกจำกัดการใช้ด้วย Product ID Key หรือผ่านการเปิดใช้ทางเว็บหรือทางโทรศัพท์
  (โดยปกติจะถูกเปิดใช้งานล่วงหน้าโดยผู้จัดทำระบบ)
 • สิทธิแบบ OEM อาจมี Software Assurance ที่ซื้อภายใต้โปรแกรม Volume Licensing
  " สิทธิการใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Desktop แบบเต็มจะจำหน่ายในรูปแบบ FPP หรือ OEM เท่านั้น โดยแบบ OEM จะมีราคาถูกกว่ามาก ส่วนโปรแกรม Volume License จะมีเฉพาะการอัพเกรดระบบปฏิบัติการ Windows Desktop เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ต้องมีสิทธิแบบ OEM หรือ FPP ของ Windows อยู่ก่อนแล้ว จึงจะสามารถอัพเกรดได้

  ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
 • ซอฟต์แวร์ถูกติดตั้งมาเรียบร้อยแล้ว และพร้อมใช้ทันทีี
 • สามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยรวมการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์, แอพพลิเคชั่น และระบบปฏิบัติการเดสก์ท็อปได้
 • สามารถเพิ่ม SA พร้อมกับการซื้อระบบได้ หรือจัดซื้อภายใน 90 วัน
 • การเพิ่ม SA ทำให้มีสิทธิในการทำอิมเมจและใช้ซอฟต์แวร์รุ่นเก่าเช่นเดียวกับที่ลูกค้า Volume License ได้รับ
 • สามารถย้ายซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นหรือเซิร์ฟเวอร์แบบ OEM ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ หากมีการซื้อ SA เพิ่มเติม

  ผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดจำหน่ายในรูปแบบของลิขสิทธิ์ประเภท OEM

  1) ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Desktop Operating System)
 • Windows Vista
  2) ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชัน (Application) และซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องแม่ข่าย (Server)
 • Microsoft Office 2007
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 (SBS)

  เอกสารแสดงสิทธิ (Proof of Purchase) สำหรับลิขสิทธิ์ชนิด OEM

1. ฉลากใบรับรองผลิตภัณฑ์ของแท้ (Certificate of Authenticity: COA)
มีลักษณะเป็นฉลากสติกเกอร์ที่ระบุชนิด รุ่น ของผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง หมายเลขรหัสผลิตภัณฑ์ (Product Key) ซึ่งผู้จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องติดไว้บนตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังรูป


โดยลักษณะของฉลากจะแตกต่างกันระหว่าง ผู้ผลิตและผู้ประกอบคอมพิวเตอร์ (System Builder) และผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของไทยที่มียี่ห้อของตนเอง (Named) เพื่อให้ผู้ใช้ทราบถึงแหล่งที่มาของคอมพิวเตอร์ได้อย่างชัดเจน

2. คู่มือการใช้งาน (มีเฉพาะซอฟต์แวร์ระบบปฎิบัติการเดสก์ทอปเท่านั้น)

3. แผ่นซีดีรอมสำหรับการติดตั้ง (หรือ Recover CD*) ซึ่งจะมีใบอนุญาตงานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (End User License Agreement: EULA) (เป็นลักษณะของ electronic document อยู่ภายใต้ Start - Run - Type EULA.TXT)


 

* ใบอนุญาตงานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (End User License Agreement: EULA)
(เป็นลักษณะของ electronic document อยู่ภายใต้ Start - Run - Type EULA.TXT)

  สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ประเภท Original Equipment Manufacturer (OEM)
 • คู่สำหรับคอมพิวเตอร์หรือระบบที่มีสิทธิการใช้ระบบปฏิบัติการติดตั้งไว้ ฮาร์ดแวร์ต้องมีใบรับรองสินค้าของแท้ (Certification of Authenticity - COA) ติดไว้กับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนคอมพิวเตอร์หรือระบบที่มีสิทธิการใช้แอพพลิเคชั่นนั้น COA จะติดอยู่กับกล่องของซอฟต์แวร์ โดยคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์แบบ OEM ที่มีสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ประเภท OEM ติดตั้งจะมีจำหน่ายผ่านช่องทางจำหน่ายต่างๆ จำนวนมาก
 • สิทธิการใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Desktop แบบเต็มจะจำหน่ายในรูปแบบ FPP หรือ OEM เท่านั้น โดยแบบ OEM จะมีราคาถูกกว่ามาก ส่วนโปรแกรม Volume License จะมีเฉพาะการอัพเกรดระบบปฏิบัติการ Windows Desktop เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ต้องมีสิทธิแบบ OEM หรือ FPP ของ Windows อยู่ก่อนแล้ว จึงจะสามารถอัพเกรดได้
 • การใช้ซอฟต์แวร์ OEM อยู่ภายใต้เงื่อนไขของใบอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทางหรือ End User License Agreement (EULA) ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ผลิตฮาร์ดแวร์และผู้ใช้
 • ซอฟต์แวร์ OEM ไม่สามารถย้ายไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นอีก ถึงแม้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นจะไม่ถูกใช้งานแล้วก็ตาม ยกเว้นผลิตภัณฑ์ Office หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ซื้อ SA เพิ่มเติมภายใน 90 วัน
 • การใช้งานซอฟต์แวร์ OEM อาจต้องใช้ Product ID Key ซึ่งจำกัดจำนวนการใช้ หรือต้องเปิดใช้ผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บหรือผ่านโทรศัพท์ภายใน 90 วัน
 • ไม่มีสิทธิในการใช้งานรุ่นต่ำกว่า ยกเว้นผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้

  ประโยชน์ที่ได้รับจากการซื้อสิทธิการใช้งานแบบ OEM ไปพร้อมเครื่อง

ง่ายต่อการนำไปใช้ สามารถได้รับทุกสิ่งที่ต้องการ ได้แก่ การติดตั้งล่วงหน้า, ทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ได้ และมั่นใจได้ว่า ระบบสามารถทำงานได้ด้วยประสิทธิภาพสูงสุดทันทีที่ใช้

เพิ่มประโยชน์และความสะดวก ประหยัดเวลา ลดความวุ่นวาย ด้วยคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งลง

ลดค่าใช้จ่าย คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งด้วยซอฟต์แวร์ OEM จะมีราคาถูกกว่าการแยกซื้อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

การซื้อ Software Assurance สามารถซื้อเพิ่ม SA พร้อมกับการซื้อระบบได้ หรือจัดซื้อภายใน 90 วัน การเพิ่ม SA ทำให้มีสิทธิในการทำอิมเมจและใช้ซอฟต์แวร์รุ่นเก่าเช่นเดียวกับที่ลูกค้า Volume License ได้รับ และสามารถย้ายซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นหรือเซิร์ฟเวอร์แบบ OEM ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ หากมีการซื้อ SA เพิ่มเติม

    ข้อมูลเพิ่มเติม

    เอกสารและลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการจัดซื้อและตรวจรับซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ สำหรับหน่วยงานของรัฐ
เอกสารเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์
คำอธิบายเรื่อง Client Access License
คำแนะนำในการตรวจรับ Windows XP สำหรับหน่วยงานของรัฐ
คุณสมบัติองค์กรที่สามารถซื้อสิทธิ์การใช้ประเภท Academic, Charity หรือ Government
Microsoft Licensing Guide 2006
ข้อควรระวังในการซื้อซอฟต์แวร์ราคาถูกสำหรับผู้บริโภค
เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ