สั่งพิมพ์หน้านี้


Last update: 07 June 2011  
โดยลิขสิทธิ์แบบ Open จะแบ่งประเภทออกเป็น 4 ประเภทดังต่อไปนี้
 • ทุกองค์กรที่มีการซื้อตั้งแต่ 5 ลิขสิทธิ์ขึ้นไป


       ผู้ใช้กลุ่มต่างๆดังต่อไปนี้มีสิทธิที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ในหมวด Microsoft Academic Edition (AE) ตามแผนงานที่มีการแยกประเภทผู้ใช้กลุ่มสถาบันการศึกษาออกมาโดยเฉพาะ

ผู้ใช้กลุ่มสถาบันการศึกษา
โครงการที่มีสิทธิเลือก


  ก) สถาบันการศึกษา


       คำจำกัดความ

       1. สถาบันการศึกษาหรือองค์กรที่มีวิริยะฐานะเท่าเทียมกัน ซึ่งอาจเป็นโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถม มัธยมต้น หรือมัธยมปลาย โรงเรียนพิเศษสำหรับคนพิการ สถาบันเพาะช่าง โรงเรียนฝึกอาชีพ โรงเรียนทางไปรษณีย์ หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สถาบันด้านวิทยาศาสตร์หรือเทคนิค โรงเรียนโพลีเทคนิค โรงเรียนเตรียมทหาร หรือโรงเรียนทางด้านศาสนาที่ตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

i. มีหลักสูตรการศึกษาที่มีการออกวุฒิบัตรรับรอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแสวงหาความก้าวหน้าทางการศึกษาปกติของประเทศ (ตัวอย่างของวุฒิบัตรประกอบด้วยใบรับรองโรงเรียนนานาชาติ ใบรับรองของโรงเรียน ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก) และ

 ii. เป็นวุฒิบัตรที่ผ่านการรับรองของกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่รับรองวิทยฐานะทางการศึกษาภายในประเทศ ถ้าหากไม่มีหน่วยงานรับรองอย่างเป็นทางการ จำเป็นต้องอาศัยองค์กรกลางเป็นผู้รับรอง (ตัวอย่างเช่นวุฒิบัตรที่ออกโดยโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาดังกล่าวสามารถนำไปเทียบเครดิตกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศได้) และ

 iii. ต้องมีนักศึกษาส่วนใหญ่ที่ลงทะเบียน (มากกว่าร้อยละ 90) ที่จบหลักสูตรจนได้วุฒิบัตรตามที่ระบุเอาไว้ในย่อหน้าที่ i ด้านบน ยกเว้นหลักสูตรที่ไม่มีการให้เครดิต

       2. ศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนจำเป็นต้องเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (i)หลักสูตรก่อนวัยเรียนที่ให้การศึกษาแก่เด็กที่มีอายุระหว่างสองถึงห้าปี โดยมีเด็กอยู่ในโรงเรียนอย่างน้อย 10 คน (ii)ก่อตั้งหรือผ่านการรับรองอย่างถูกต้องโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานอื่นๆที่เหมาะสมภายในประเทศนั้นๆ และ (iii)เปิดดำเนินงานมานานอย่างน้อยหนึ่งปี


  • ผลิตภัณฑ์ AE ชุดเต็ม
  • Academic Open
  • Academic Select
  • Enrollment for Education Solutions
    (สำหรับสถาบันการศึกษาทุกระดับ)
  • School Agreement
    (สำหรับสถาบันระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น)


  ข) สำนักบริการหรือคณะกรรมการการศึกษาของสถาบันศึกษาต่างๆ
หมายถึง

 1. หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารระดับรัฐบาลกลาง ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับท้องถิ่น ซึ่งดูแลรับผิดชอบสถาบันการศึกษาของรัฐบาลที่ได้ให้นิยามเอาไว้ในหมวด (ก) หรือ
 2. คณะกรรมการบริหารซึ่งก่อตั้งและดำเนินงานเพื่อดูแลสถาบันการศึกษาเอกชนที่ได้นิยามเอาไว้ในหมวด (ก) ด้านบน

  • ผลิตภัณฑ์ AE ชุดเต็ม
  • Academic Open
  • Academic Select
  • Enrollment for Education Solutions
    (สำหรับสถาบันการศึกษาทุกระดับ)
  • School Agreement
    (สำหรับสถาบันระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น)

  ค) อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ประจำหรือชั่วคราว

     เจ้าหน้าที่หรือพนักงานประจำหรือชั่วคราวที่อยู่ในสถาบันการศึกษาที่กำหนดเอาไว้ในหมวด (ก) ด้านบน


  • ผลิตภัณฑ์ AE ชุดเต็มเท่านั้น
  • Academic Student
    Select


  ง) นักศึกษา


     นักศึกษาประจำหรือชั่วคราว ที่ลงทะเบียนกับสถาบันการศึกษาที่ได้ระบุเอาไว้ในหมวด ก(i) ด้านบน และนักศึกษาประจำที่ลงทะเบียนกับสถาบันการศึกษาที่กำหนดเอาไว้ในหมวด ก(ii)


  • ผลิตภัณฑ์ AE ชุดเต็มเท่านั้น
  • Academic Student
    Select

 
  จ) ห้องสมุดสาธารณะ ต้องเข้าข่ายเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. ให้บริการห้องสมุดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนนั้นๆ
 2. ได้รับเงินสนับสนุนจากเอกชนหรือรัฐบาลก็ได้
 3. จัดเตรียมหนังสือและบริการพื้นฐานให้แก่ผู้ที่พักอาศัยในเขตให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่อาจคิดค่าบริการแก่ผู้ที่อยู่นอกเขตบริการ
 4. อาจจะมีหรือไม่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ (นอกเหนือจากบริการพื้นฐาน) แก่บุคคลทั่วไปโดยคิดหรือไม่คิดค่าใช้จ่ายก็ได้

  • ผลิตภัณฑ์ AE ชุดเต็ม
  • Academic Open
  • School Agreement


  ฉ) พิพิธภัณฑ์สาธารณะ จำเป็นต้องเข้าข่ายเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. เป็นหน่วยงานเอกชนหรือรัฐบาลหรือสถาบันซึ่งก่อตั้งขึ้นมาเป็นการถาวรโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้หรือสุนทรียศาสตร์
 2. มีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง และ
 3. เป็นเจ้าของหรือจัดหาวัตถุศิลปะมาได้ รวมทั้งให้การดูแลและจัดแสดงวัตถุต่างๆต่อสาธารณะเป็นประจำ

  • ผลิตภัณฑ์ AE ชุดเต็ม
  • Academic Open
  • School Agreement

 
  ช) หลักสูตรการเรียนด้วยตนเองที่บ้าน


     หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้านซึ่งเป็นการให้การศึกษาแก่นักเรียนตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โดยมีเอกสารยืนยันว่า

 1. อยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรระดับชาติที่ดูแลเรื่องการเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน หรือ
 2. ผ่านการรับรองจากเขตการศึกษาในท้องถิ่นว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งยอมรับได้นอกเหนือจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาล
 
  • ผลิตภัณฑ์ AE ชุดเต็ม

หมายเหตุเกี่ยวกับโรงพยาบาล บริการทางการแพทย์ และห้องวิจัย
โรงพยาบาล บริการทางการแพทย์ และห้องวิจัย ไม่มีสิทธิที่จะซื้อลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ AE เว้นเสียแต่ว่าหน่วยงานเหล่านี้อยู่ภายใต้ความดูแลของสถาบันการศึกษาที่กำหนดเอาไว้ในหมวด ก. และ ข. คำว่า "อยู่ภายใต้การดูแล" หมายถึงสถาบันการศึกษาเป็นเจ้าของโรงพยาบาล บริการทางการแพทย์ หรือห้องวิจัยดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งยังควบคุมการดำเนินงานประจำวันของหน่วยงานดังกล่าวด้วย ถ้าหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าหน่วยงานดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันการศึกษาหรือไม่ให้เข้าไปดูได้ที่ http://www.microsoft.com/education/?ID=Eligible

หมายเหตุ: โรงพยาบาล บริการทางการแพทย์ และห้องวิจัยเหล่านี้ไม่มีสิทธิซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ School Agreement และไม่มีสิทธิเป็นส่วนหนึ่งของลิขสิทธิ์ School agreement ของสถาบันการศึกษาดังกล่าว แม้ว่าหน่วยงานเหล่านี้อยู่ภายใต้ความดูแลของสถาบันการศึกษาทั้งหมดก็ตาม

ไมโครซอฟท์เตรียมส่วนลดและทางเลือกมากมายสำหรับนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ และสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อสามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ การบริการ และโซลูชันที่คุ้มค่าการลงทุนมากขึ้นกว่าเดิม
หากคุณกำลังมองหา Licensing ในนามของสถาบันการศึกษา โรงเรียน เขต หรือองค์กร เราขอเสนอตัวเลือก Volume License 5 ประเภทด้วยกันดังต่อไปนี้ เพื่อให้คุณได้เปรียบเทียบอย่างชัดเจน
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละโปรแกรม กรุณาคลิกดูได้จากชื่อโปรแกรมนั้น แล้วคุณล่ะตัดสินใจหรือยัง  • Enrollment for Education Solutions*

  • School Enrollment

(ภายใต้ Campus และ School Agreement)Open License สำหรับสถาบันการศึกษา

  • Select Plus สำหรับสถาบันการศึกษา
 ประเภทสถาบัน
อุดมศึกษา
อนุบาล – มัธยมศึกษา
 ขนาดสถาบัน
คอมพิวเตอร์ 5–249 เครื่อง
คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 250 เครื่องขึ้นไป
มีพนักงานประจำ (FTE) ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป •*
มีพนักงานประจำ(FTE) ตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป •*
 ระยะเวลาสัญญา
License ประเภทSubscription
License ประเภทTransactional
ระยะเวลาหมดอายุ 1 หรือ 3 ปี 1 หรือ 3 ปี 2 ปี ไม่มี
 สิทธิประโยชน์จาก Software Assurance
มีรวมไว้ให้
มีวางจำหน่าย

* คุณสามารถหาซื้อ Subscription License ผ่านหนึ่งในสองช่องทางของ Enrollment for Education Solutions โดยขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบันของคุณ ดังนี้

 1. สถาบันที่มีพนักงานประจำหรือ Full-time Equivalent (FTE) เพียงห้าคน สามารถซื้อ License จาก Authorized Education Reseller (AER) โดยเซ็น Open Value Subscription Agreement for Education Solutions (OVS-ES) แบบ Simplified ผ่านทาง eAgreement ออนไลน์
 2. สถาบันขนาดใหญ่กว่าที่มีพนักงานประจำ (FTE) ไม่น้อยกว่า 1,000 คน สามารถซื้อ License สำหรับสถาบันการศึกษาจาก Large Account Reseller (LAR) โดยเซ็น Campus and School Agreement และ Enrollment for Education Solutions

เมื่อซื้อ Software License จากโปรแกรม Microsoft Volume Licensing คุณจะจ่ายเงินซื้อเพียง Software License เท่านั้น ไม่รวมถึง CD-ROM หรือ DVD, คู่มือการใช้, หรือกล่องแพ็คเกจ เนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องใช้เงินไปกับค่าใช้จ่ายด้านวัตถุเหล่านี้ ทำให้การซื้อแบบ Volume Licensing นั้นมีราคาที่ลดลง มีทางเลือกในการซื้อที่เหมาะสมกับลูกค้ามากกว่า และมีการจัดการบริหารซอฟต์แวร์ที่ดีกว่า
คุณอาจจำเป็นต้องได้รับสื่อ หรืออาจให้เลือกที่จะรับสื่อ (หรือสื่อเพิ่มเติม) เอกสารต่างๆ และการสนับสนุนด้านผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรม Volume Licensing ที่คุณเลือกซื้อ


สัญญาของ Microsoft Volume Licensing สำหรับลูกค้าที่เป็นสถาบันการศึกษานั้นมีอยู่สองประเภท ดังนี้

 1. Subscription. โปรแกรม Licensing แบบ Subscription นั้นให้สิทธิสถาบันการศึกษาใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆ จำนวนหนึ่ง (รวมถึงเวอร์ชันอัพเกรดหรือดาวน์เกรดของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น) ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สำหรับแอพพลิเคชัน ระบบ และผลิตภัณฑ์ Client Access License (CAL) ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์แบบทั้งองค์กรนั้น แม้ว่าจำนวนคอมพิวเตอร์หรือผู้ใช้จะเพิ่มขึ้น ลูกค้าจะยังคงได้รับลิขสิทธิ์การใช้งานอย่างครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และรายงานจำนวนคอมพิวเตอร์หรือจำนวนพนักงานประจำ (FTE) ที่เพิ่มขึ้นเป็นรายปีเท่านั้น
  • Microsoft Enrollment for Education Solutions (สำหรับระดับอนุบาล – มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา)
  • Microsoft School Enrollment (สำหรับระดับเตรียมอนุบาล และอนุบาล – มัธยมศึกษา)
 2. Transactional. โปรแกรม Licensing แบบ Transactional นั้น ลูกค้าซื้อ Software License ประเภทถาวร (Perpetual) (หมายความว่าสถาบันการศึกษานั้นๆ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์) ซึ่งจะทำให้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆ และกล่องแพ็คเกจเหมือนซอฟต์แวร์ที่จำหน่ายปลีก
  • Microsoft Open License สำหรับสถาบันการศึกษา
  • Microsoft Select Plus License สำหรับสถาบันการศึกษา

คุณอาจจะต้องซื้อ Software Assurance ในบางโปรแกรมของ Volume Licensing (EES และ School Enrollment มี Software Assurance รวมไว้อยู่แล้ว) ข้อเสนอการบำรุงรักษาแบบครบวงจรนี้ช่วยให้คุณลงทุนไปกับซอฟต์แวร์ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด โดยจะมีทั้งการสนับสนุนผ่านทางโทรศัพท์ การบริการคู่ค้า การฝึกอบรม และ Tool ด้านไอทีต่างๆ คุณสามารถตัดสินใจซื้อ Software Assurance ในขณะที่ซื้อ Software License และจะได้รับสิทธิประโยชน์ทันทีตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาลิขสิทธิ์


เพื่อให้คุณได้รับทั้งซอฟต์แวร์ การบริการ และโซลูชันที่ตรงกับความต้องการที่สุด และเพื่อให้คุณคุ้มค่าการลงทุนที่สุด เราขอแนะนำให้คุณติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ ตัวแทนจำหน่าย (หรือคู่ค้า) เหล่านี้ผ่านการอบรมเป็นพิเศษสำหรับลูกค้าที่เป็นสถาบันการศึกษา ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าได้รับ License ที่ตรงกับความต้องการของสถาบันของคุณมากที่สุด หากคุณต้องการ License ตั้งแต่ห้าลิขสิทธิ์เป็นต้นไป ตัวแทนจำหน่ายจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าสัญญาแบบใดจึงจะเหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด คุณสามารถเลือกใช้ตัวแทนจำหน่ายที่ใกล้กับสถาบันของคุณ หรือเลือกหาจากทางออนไลน์


ไม่ว่าเวลาใดก็ตามเราถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะเลือกซื้อซอฟต์แวร์ การบริการ และโซลูชันเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณที่จะใช้สำหรับปรับปรุงการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด คุณสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายเมื่อใดก็ตามเพื่อรีวิวสัญญา Volume Licensing ต่างๆ รวมทั้งซอฟต์แวร์ การบริการ และโซลูชันที่มีไว้ให้สำหรับคุณ หากคุณซื้อแบบ Subscription เราแนะนำให้คุณติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณอย่างน้อย 90 วันก่อนอายุสัญญาจะหมด หากต้องการทราบข้อมูลการซื้อ License ของคุณและความครอบคลุม Software Assurance ของ Open License และ Select Plus สำหรับสถาบันการศึกษา กรุณาไปที่ Volume Licensing Service Center


ต่ออายุหรือ Renew สัญญาของคุณก่อนจะหมดอายุช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลใจกับปัญหาลิขสิทธิ์และเป็นช่วงเวลาที่เยี่ยมที่สุดที่คุณจะ:

 • เพิ่มผลิตภัณฑ์ในสัญญา. ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนนักศึกษาและครูอาจารย์มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากขึ้น โดยการซื้อลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่จำเป็น
 • ลิขสิทธิ์สำหรับนักเรียนนักศึกษา. เมื่อคุณทราบแล้วว่าพนักงานและครูอาจารย์จะได้รับประโยชน์อย่างไรจากการใช้ซอฟต์แวร์ ดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วที่คุณจะให้สิทธิประโยชน์นั้นแก่นักเรียนและนักศึกษาเช่นกัน เพียงเลือกซื้อแบบ Student Option
 • รวมแผนกหรือโรงเรียนอื่นเข้ามา. หากสัญญาของคุณนั้นมีไว้สำหรับแผนกหนึ่งๆ โรงเรียนหนึ่งๆ หรือมากกว่าหนึ่ง และคุณกำลังพิจารณาที่จะรวมแผนก หรือทั้งสถาบันการศึกษาของคุณ หรือโรงเรียนอื่นเข้าไว้ในสัญญาด้วย คุณจะได้รับข้อเสนอในราคาที่ต่ำลง
 • ได้รับราคาพิเศษ. ในฐานะที่เป็นลูกค้าต่ออายุ (ขณะที่ยังไม่หมดอายุสัญญา) คุณจะได้รับข้อเสนอราคาพิเศษ
  • หากคุณมีระยะเวลาสัญญาหนึ่งปี ราคาต่อหน่วยจากไมโครซอฟท์ไปยังตัวแทนจำหน่ายจะไม่เพิ่มไปเกินกว่า 10 เปอร์เซ็นต์จากราคาขายของปีก่อนหน้า*
  • หากคุณมีระยะเวลาสัญญาสามปี ราคาต่อหน่วยจากไมโครซอฟท์ไปยังตัวแทนจำหน่ายจะไม่เพิ่มขึ้นในปีที่สองและสามจากราคาผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อในปีที่หนึ่ง*

*ตัวแทนจำหน่ายจะเป็นผู้กำหนดราคาที่แท้จริง กรุณาตรวจสอบราคาขายได้จากตัวแทนจำหน่าย ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกสำหรับการต่ออายุหรือ Renew สัญญาของคุณได้ที่ Program/Licensing Guide หรือในสัญญาของคุณEnrollment for Education Solutions (EES) เป็นทางเลือกใหม่สำหรับสถาบันการศึกษาทั้งประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา โดยจะครอบคลุมผลิตภัณฑ์แพลตฟอร์มสำหรับเดสก์ท็อป ซึ่งกำหนดให้คุณนับจำนวนผู้ใช้เพียงปีละครั้ง นอกจากนี้ยังมีความยืดหยุ่นในการเพิ่มผลิตภัณฑ์จำนวนใดก็ตาม และยังช่วยให้การบริหารทรัพยากรนั้นง่ายดายยิ่งขึ้น หาก School Enrollment หรือ Campus Enrollment ของคุณยังไม่หมดอายุ กรุณาติดต่อ Microsoft Account Manager หรือตัวแทนจำหน่ายของคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนไปเป็น EES

หมายเหตุ: Campus Enrollment นั้นกำลังจะหมดไปและแทนที่ด้วย EES หาก Campus Enrollment ของคุณหมดอายุหลัง 1 มีนาคม 2554 คุณจะต้องเปลี่ยนไปเป็น EES เพื่อให้ความครอบคลุมลิขสิทธิ์ของคุณเป็นไปอย่างต่อเนื่อง   เกณฑ์เพื่อพิจารณาว่าองค์กรนั้นมีคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่มีสิทธิการใช้ระดับราคาสำหรับหน่วยงานรัฐบาล:
 1. มีการจัดส่งรายได้/ผลกำไรให้กับรัฐเท่านั้นใช่หรือไม่ (กล่าวคือไม่มีการส่งรายได้/ผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้นเอกชน)
 2. องค์กรที่กล่าวถึงได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลใช่หรือไม่
 3. องค์กรได้รับการจัดสรรงบประมาณมากกว่า 50% จากรัฐหรือไม่ (กล่าวคือองค์กรดังกล่าวได้รับเงินทุนเพื่อดำเนินธุรกิจจากภาคเอกชนน้อยกว่า 50% )
 1. เป็นองค์กรที่ได้รับการประกาศจากกระทรวงการคลังกำหนดให้เป็นองค์การ สถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47(7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร และได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม อาทิเช่น สภากาชาดไทย มูลนิธิกฤตานุสรณ์ มูลนิธิจุฬาภรณ์ และอื่นๆ

เงื่อนไขในการซื้อ

 • สามารถตรวจสอบรายชื่อขององค์การสาธารณกุศล ได้ที่เว็บไซต์ http://www.microsoft.com/thailand/Licensing/charity.aspx
 • ถ้าไม่มีชื่อที่เว็บไซต์ดังกล่าว กรุณาส่งเอกสารที่ออกโดยกรมสรรพากรที่ประกาศว่าองค์กรนั้นๆ ได้รับการประกาศให้เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามมาตรา 47(7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร และได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วส่งไปที่ Microsoft Distributor โดยทาง Distributor จะทำการยืนยันกับไมโครซอฟท์อีกครั้งหนึ่ง
   เกณฑ์เพื่อพิจารณาว่าองค์กรนั้นมีคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่มีสิทธิการใช้ระดับราคาสำหรับหน่วยงานรัฐบาล:
 1. มีการจัดส่งรายได้/ผลกำไรให้กับรัฐเท่านั้นใช่หรือไม่ (กล่าวคือไม่มีการส่งรายได้/ผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้นเอกชน)
 2. องค์กรที่กล่าวถึงได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลใช่หรือไม่
 3. องค์กรได้รับการจัดสรรงบประมาณมากกว่า 50% จากรัฐหรือไม่ (กล่าวคือองค์กรดังกล่าวได้รับเงินทุนเพื่อดำเนินธุรกิจจากภาคเอกชนน้อยกว่า 50% )

   หากคำตอบของคำถามทุกข้อข้างต้นคือ “ใช่” องค์กรนั้นถือว่ามีคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่มีสิทธิ
   หากคำตอบของคำถามบางข้อข้างต้นคือ “ไม่” องค์กรนั้นไม่มีคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่มีสิทธิ

   ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับเต็มได้ที่
   คำนิยามการมีสิทธิ์ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในระดับราคาสำหรับหน่วยงานรัฐบาลของไมโครซอฟท์

   หมายเหตุ หากไม่แน่ในว่าองค์กรของท่านเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่
   ท่านสามารถตรวจสอบการมีสิทธ์ของท่านได้ผ่านทางตัวแทนจำหน่ายของไมโครซอฟท์ หรือ Microsoft Distributor


สั่งพิมพ์หน้านี้