ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ


Last update: 19 July 2004
 

Microsoft Certified Professional Program เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงมาตรฐาน ความเป็นมืออาชีพ ทั้งในด้านความรู้ และความสามารถ ในการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี ของไมโครซอฟท์ ในปัจจุบัน ซึ่งได้รับการยอมรับ จากองค์กร หน่วยงานต่างๆ ทั่วโลก (เนื่องจาก ได้มาตรฐาน ในการประเมินผลเดียวกัน) นั่นคือ ใบรับรอง ความสามารถ จากไมโครซอฟท์ (Microsoft Certified Professional) MCP ซึ่งจาก ใบรับรอง ความสามารถ MCP นี้ ท่านสามารถ สอบสะสมวิชาต่างๆ เพื่อยกระดับ เป็น MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer หรือ MCSD (Microsoft Certified Systems Developer) ได้

ประเภทของใบรับรองความสามารถขึ้นอยู่กับประเภท ของผลิตภัณฑ์ และความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับระบบนั้นๆ ซึ่งมีอยู่ 7 ประเภท ดังต่อไปนี้

1. คลิกที่นี่เพื่อเข้าไปดูรายละเอียด

Microsoft Certified professional
(MCP)

สอบผ่าน 1 วิชา เป็นใบรับรองสำหรับผู้ที่มีทักษะขั้นพื้นฐานบนเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ ถือเป็นบันไดขั้นแรกก่อนไปสู่ Certificate ขั้นต่อไป


2.

Microsoft Certified Systems Engineer
(MCSE)

สอบผ่าน 5 วิชาหลัก 2 วิชาเลือก มีความรู้ในเรื่องของ การวางแผน, การจัดการ, การติดตั้ง ตลอดจนดูแล ระบบเครือข่าย สามารถเชื่อมต่อ เข้ากับ Server แบบต่างๆ ตลอดจนการใช้ และแก้ปัญหา ในสถานการณ์ ต่างๆ ในการนำ Microsoft Windows 2000 Server และ Microsoft BackOffice มาใช้งานร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ


3.  

Microsoft Certified Systems Developer
(MCSD)

สอบผ่าน 3 วิชาหลัก 1 วิชาเลือก มีความรู้ในเรื่องของ การออกแบบ, การพัฒนา, การสร้างระบบงาน ตามความต้องการ ของธุรกิจต่างๆ โดยการนำ Microsoft Development Tools, เทคโนโลยี ระบบต่างๆ ของ Microsoft ตลอดจนการพัฒนาระบบเสริม หรือเชื่อมโยงการใช้งาน กับ Microsoft Office หรือ Micrsoft BackOffice

สำหรับ MCSD.NET จะต้องสอบ 4 วิชาหลัก 1 วิชาเลือก


4.

Microsoft Certified Database Administrator (MCDBA)
สอบผ่าน 3 วิชาหลัก 1 วิชาเลือก สำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับ SQL Server และ การดูแลระบบข้อมูลภายในองค์กร


5.

Microsoft Certified Systems Administrator
(MCSA)

สอบผ่าน 3 วิชาหลัก 1 วิชาเลือก สำหรับผู้ที่มีทักษะด้านการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้งานบนระบบเครือข่าย Microsoft Windows 2000 Server และระบบที่ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการของไมโครซอฟท์


6.

Microsoft Certified Application Developer
(MCAD)

สอบผ่าน 2 วิชาหลัก 1 วิชาเลือก สำหรับผู้ที่มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ในการพัฒนา และ Web Application หรือ Desktop Clients


7.

Microsoft Certified Trainer
(MCT)

มีความรู้ความสามารถ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ ของ Microsoft โดยใช้ เอกสาร ประกอบการอบรมหลักสูตร จากไมโครซอฟท์ Microsoft Official Curriculum (MOC)


กลับสู่ด้านบน


Microsoft